Kommunstyrelsen

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning.

Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering. Kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi samt:

 • följer nämndernas arbete
 • förbereder ärenden inför kommunfullmäktige
 • genomför kommunfullmäktiges beslut
 • har ett särskilt ansvar för exempelvis näringslivsfrågor, ekonomi, digitalisering-, upphandling-, kommunikation- och arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsen ledamöter utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens frågor och ha koll över nämndernas arbete. Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen:

 • arbetsutskottet
 • personalutskottet
 • plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Utskotten förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt tar beslut i av kommunstyrelsens delegerade ansvarsområden.

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnads­förvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum

Datum för 2023:

 • 11 april
 • 2 maj (extrainsatt)
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 5 september
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Insyn och kontaktuppgifter

Beslut från kommunstyrelsens senaste möte

Detta är några av de beslut som togs under kommunstyrelsens senaste sammanträde. Vill du läsa om alla ärenden och beslut kan du ta del av hela protokollet.

14 mars

Detaljplan och investeringsbeslut för ny förskola i Skolsta

Kommunstyrelsen beslutade att anta en detaljplan för ny förskola i Skolsta. Den nuvarande förskolan i Skolsta består av paviljonger på Skolstaskolans skolgård. Paviljongerna uppförts med ett tillfälligt bygglov. Förskolan har idag 54 platser och det behövs fler. Detaljplanen gör att en ny förskola kan byggas. Här kommer det finnas 120 förskoleplatser.

Kommunstyrelsen beslutade också att upphäva ett tidigare beslut om investering i den nya förskolan, eftersom kostnaden för investeringen beräknas vara mer än 10 procent högre än den beslutade projektbudgeten. Istället beslutade kommunstyrelsen att de avsatta investeringsmedlen ska ligga kvar i investeringsplanen, och att en ny upphandling ska göras.

Hyresvärdsupphandling för nytt kommunhus

Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Skanska Sverige AB kontrakt som hyresvärd för nytt kommunhus. Det nya kommunhuset kommer att ligga på den gamla kommunhustomten (fastighet Munksundet 24:26) och målet är att inflyttningen ska ske hösten 2025. Förutsatt att ingen överprövning inkommer kommer kommunen nu att teckna ett hyreskontrakt med Skanska Sverige AB och även sälja marken, fastigheten Munksundet 24:26, till dem.

Nya rutiner kring publicerade underlag från utskotten

Tidigare har vi på kommunens webbplats publicerat underlagen till kommunstyrelsens utskott innan sammanträdena har ägt rum. Vi kommer inte längre att lägga ut utskottens underlag i det här tidiga skedet, eftersom underlagen är mestadels arbetsmaterial som kan komma att förändras.

Agendan och protokoll publiceras som vanligt

Vi kommer fortsätta att publicera agendan för mötet och protokoll från de möten som varit. När protokollet publiceras kommer också underlagen till de beslut som är fattade att publiceras.

Förändringarna gäller bara utskotten

Förändringarna gäller bara handlingarna till utskotten. Kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges underlag kommer att publiceras som vanligt.

Lämna din åsikt

Du kan givetvis fortfarande lämna dina åsikter eller synpunkter till de olika ärenden som ska diskuteras på mötet. Du är alltid välkommen att kontakta våra politiker.

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från innevarande och föregående år. Äldre dokument kan du beställa via kommunens diarium.