Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen.

Barn och unga

Anmäl misstanke

Barn och unga som inte har det bra har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen. Det kan också handla om misstanke om brottslighet eller drogmissbruk. 

Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Det är sedan socialförvaltningen som utreder på vilket sätt barnet kan behöva stöd. Anmälan registreras hos socialnämnden.

Som privatperson kan du kan välja att vara anonym när du gör en oros­anmälan. Tänk då på att inte uppge ditt namn eller telefonnummer i anmälan.

Många tjänstepersoner har anmälningsskyldighet

Enligt socialtjänstlagens kapitel 14 ska alla som jobbar med barn och ungdomar, till exempel inom hälso- och sjukvård, skola, fritidsgård och polis, anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa. 

Gör en orosanmälan

En orosanmälan för barn gör du enklast i vår e-tjänst dygnet runt. När du registrerar din anmälan hanterar socialförvaltningen den senast nästkommande vardag.

Om du har frågor om att göra en orosanmälan eller behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa socialförvaltningens mottagning. Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9–11.

Telefon: 0171-62 51 00

Angelägen anmälan efter kontorstid

OBS! Om du ska göra din orosanmälan utanför kontorstid och det är angeläget bör du i stället kontakta socialjouren på telefonnummer 018–15 00 00.

Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ska du alltid ringa 112.

Vuxna

Oro för vuxen kan till exempel handla om missbruk av olika substanser, alkohol eller narkotika. Oron kan också handla om våld i nära relation eller problematiskt spelande (spelberoende).

En orosanmälan för vuxen gör du genom att kontakta socialförvaltningens mottagning måndag, onsdag, torsdag eller fredag klockan 9–11.

Telefon: 0171-62 51 00

Du kan också använda vår e-tjänst. I den kan du vara anonym.

När vi får in en anmälan om oro

För ett barn

När vi får en orosanmälan gör vi samma dag en skyddsbedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte.

Inom 14 arbetsdagar beslutar vi om det är aktuellt att påbörja en utredning tillsammans med familjen. Ibland beslutar vi att inleda en utredning samma dag som vi har fått orosanmälan.

För att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd pratar vi med vårdnadshavarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • vårdnadshavarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och vårdnadshavarnas förmåga.

Inom fyra månader ska det finnas ett förslag på vilken hjälp som blir bäst för barnet.

Vem beslutar om hjälp för barnet?

Det vanligaste är att socialsekreteraren tillsammans med barnets vårdnadshavare kommer överens om vad familjen behöver för att göra situationen bättre. Om barnet har fyllt 12 år kan vi erbjuda hjälp utan vårdnadshavarnas samtycke – om barnet själv vill det. Det handlar då om så kallade öppna insatser, till exempel stöd i hemmet och samtal.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot barnets och/eller vårdnadshavarens vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd enligt en lagstiftning som kallas LVU (Lagen om vård av unga i särskilda fall).

För en vuxen

När socialtjänsten får in en oro för en vuxen görs en bedömning om behov av skydd och stöd. Den vuxne behöver samtycka till stöd.

Socialtjänsten kan under utredning om allvarligt missbruk behöva ingripa mot den enskildes vilja. Då ansöker socialnämnden om en åtgärd enligt en lag som kallas LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall) hos förvaltningsrätten.