Sophämtning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till att det behandlas på rätt sätt. Det är VafabMiljö som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Sopbilar hämtar sopor hos hushåll som har abonnemang för sophämtning. Alla fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är de som är obebyggda eller som har fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

Uppehåll av sophämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall, latrin samt slam och fett från små avloppsanläggningar om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period.

Befrielse från sophämtning av hushållsavfall

I Enköpings kommun kan du ansöka om att själv ta hand om avfall under kommunalt ansvar (hushållsavfall) och därmed bli befriad från skyldigheten att lämna över det till kommunen. Detta rör dig som är fastighetsägare till en bostad där man bor sällan eller om bostaden är i sånt skick att man inte kan bo där.