Underrätta om drift­störning

Har din verksamhet råkat ut för ett oväntat utsläpp, vattenskada, brand, smittutbrott eller liknande ska du omgående underrätta kommunens miljöavdelning.

Verksamheter som måste underrätta om driftstörning

Som verksamhetsutövare på en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken är du skyldig att omgående underrätta kommunens miljöavdelning om driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Har avvikelsen precis inträffat och är akut ska du först och främst larma räddningstjänsten. Om det har skett en personskada ska du genast informera Polisen och Arbetsmiljöverket. I många fall är det viktigt att komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag.

Alla verksamheter som omfattas av miljöbalkens bestämmelser är skyldiga att underrätta kommunens miljöavdelning om driftstörning då dem räknas som miljöfarliga verksamheter.

Det kan till exempel vara verksamheter som:

 • industrier
 • bensinstationer
 • verkstäder
 • avloppsanläggningar
 • täkter
 • återvinningsanläggningar
 • lantbruk
 • avfallshanterare
 • mellanlager
 • skola
 • förskola
 • fritidshem
 • bassängbad
 • offentliga bubbelpooler
 • floatingtankar
 • penetration av hud som tatueringmedicinsk fotvårdhudvård med lansett
 • akupunktur
 • piercing och håltagning (ej Blomdahls-metoden)
 • mikropigmentering

Exempel på driftstörningar inom skola, förskola och hygienverksamheter kan vara upptäckt av vattenskada, brand eller förorening av badvatten.

Du är också skyldig att underrätta om driftstörning vid åtgärder som:

 • sanering av förorenade områden
 • pålning
 • krossning av sten
 • uppläggning av muddermassor
 • annat avfall

Miljöavdelningen bevakar utvecklingen av avvikelsen för att säkerställa att rätt åtgärder sätts in för att förhindra olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Så anmäler du en allvarlig störning

Gäller klagomålet ett större utsläpp eller allvarlig störning är det din skyldighet som företagare att genast meddela tillsynsmyndigheten om vad som har hänt. Det kan du göra via telefon eller genom att skicka in blanketten "Underrättelse om driftstörning”.

Om det är akut ska du larma räddningstjänsten. I många fall är det viktigt att komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag.

Om det har skett en personskada ska polis och arbetsmiljöverket genast informeras. Det viktigaste som miljöavdelningen behöver veta är, vad har hänt, var, när och vem är kontaktperson.

Klagomål där du som verksamhetsutövare klagar på ett annat företag eller verksamhet hanteras på samma sätt.

Kontakta miljöavdelningen

Telefon: 0171-62 50 00

E-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Avgifter

För handläggningstiden i klagomålsärendet tar kommunen ut en timavgift enligt kommunens taxa. Avgiften debiteras fastighetsägaren eller den som orsakar störningen när klagomålet är befogat.