Barn med funktions­nedsättning

Kommunen kan erbjuda stöd och avlastning genom olika insatser för dig som har barn med funktionsnedsättning.

Hitta på sidan

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsned­sättningar kan få avlösning i hemmet.

Avlösarservice gäller barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Servicen innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden så att vårdnads­havarna kan ägna sig åt syskon eller åt att uträtta sysslor utanför hemmet. Tänk på att avlösaren får bara ta hand om de barn som det finns biståndsbeslut för.

Avlösning i hemmet får ni de tider då ert barn inte kan vara i förskola eller skolbarnomsorg. Avlösaren får även ta med barnet till en lekpark i närområdet där familjen bor. 

Du kan få avlösning för att köpa kläder, gå på bio eller på restaurang för att nämna några saker då du behöver komma hemifrån utan ditt barn

Du ansöker via vår blankett utifrån lagen om Lagen om särskilt stöd (LSS).

Det är fritidsverksamhet för ungdomar som har behov av extra stöd och hjälp.

Skolungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till korttids­tillsyn (förlängd barnomsorg) före och efter skoldagen samt under skolloven. Verksamheten är belägen ute på kommunens skolor.

Skoltaxin hämtar inte barnen på korttidstillsynen. Det får föräldrarna göra. När ungdomen slutar avslutar gymnaieutbildningen eller slutar skolan tidigare avslutas även korttidstillsynen under sommaren.

Du ansöker via vår blankett utifrån lagen om Lagen om särskilt stöd (LSS).

Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att gymnasieskolan upphör. Insatsen kan vara aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort och om den unge inte på grund av sin funktions­nedsättning kan pendla. En bostad med särskild service ska vara så likt ett hem som möjligt.

I Enköpings kommun finns inga boenden för barn och unga, i de fall det blir aktuellt köper kommunen plats.

Din inkomst och antal barn avgör vad du ska betala

Det är viktigt att du fyller i uppgifterna i blanketten "Blankett för beräkning av avgift för barn- och ungdoms­boende" för att vi ska kunna bedöma hur mycket du ska bidra med för kommunens kostnader för ditt barn i samband med barn- och ungdomsboende

Utifrån de uppgifter du anger räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du maxbeloppet.

Ansökan

Du ansöker via vår blankett utifrån lagen om Lagen om särskilt stöd (LSS). Observera att en blankett per förälder ska lämnas in även om ni är sammanboende.

Barn och ungdomar med funktions­nedsättning kan vistas några dygn i månaden i en stödfamilj medan de går i förskolan eller skolan som vanligt.

Kommunen erbjuder korttids­vistelse för barn och ung­domar under 21 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Korttids­vistelse kan ges i form av en stödfamilj. Under vistelsen går de i förskolan och skolan som vanligt.

Du ansöker via vår blankett utifrån Lagen om särskilt stöd (LSS).

Utbetalning av antal timmar för vistelse i stödfamilj

Du behöver lämna blanketten "Räkning för stödfamilj" där du fyllt i antal dygn för vistelse i stödfamilj.

Du behöver fylla i uppgifterna i blanketten för att du ska kunna få din ersättning utbetald. Det underlaget använder i sen för att kunna ta betalt av vårdnadshavare.