Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2024-02-22

Paragrafer: 24-41

Anslaget: 2024-02-27

Tas ner: 2024-03-19

Sista dag att överklaga: 2024-03-18

Protokoll 240222.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-02-22

Paragrafer: 22-30

Anslaget: 2024-02-27

Tas ner: 2024-03-19

Sista dag att överklaga: 2024-03-18

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2024-02-19

Paragrafer: §§ 9 - 24

Anslaget: 2024-02-26

Tas ner: 2024-03-19

Sista dag att överklaga: 2024-03-18

Protokoll_valnämnden, 2024-02-19.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2024-02-15

Paragrafer: 1-19

Anslaget: 2024-02-21

Tas ner: 2024-03-14

Sista dag att överklaga: 2024-03-13

protokoll-tn-2024-02-15.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2024-02-12

Paragrafer: §§ 39-52

Anslaget: 2024-02-21

Tas ner: 2024-03-14

Sista dag att överklaga: 2024-03-13

Anslag, 2024-02-14.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2024-02-13

Paragrafer: §§ 8 - 22

Anslaget: 2024-02-20

Tas ner: 2024-03-13

Sista dag att överklaga: 2024-03-12

Protokoll PLEX 2024-02-13.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-02-19

Paragrafer: §§18-35

Anslaget: 2024-02-20

Tas ner: 2024-03-13

Sista dag att överklaga: 2024-03-12

Protokoll KSAU 2024-02-19.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2024-02-13

Paragrafer: §§ 1-26

Anslaget: 2024-02-20

Tas ner: 2024-03-13

Sista dag att överklaga: 2024-03-12

Protokoll KF_2024-02-13.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2024-02-15

Paragrafer: 1 - 7

Anslaget: 2024-02-19

Tas ner: 2024-03-12

Sista dag att överklaga: 2024-03-11

2024-02-15-protokoll.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-02-14

Paragrafer: 1-3

Anslaget: 2024-02-16

Tas ner: 2024-03-11

Sista dag att överklaga: 2024-03-08

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-02-08

Paragrafer: 17 - 20

Anslaget: 2024-02-13

Tas ner: 2024-03-01

Sista dag att överklaga: 2024-03-01

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-02-12

Paragrafer: 21

Anslaget: 2024-02-13

Tas ner: 2024-03-05

Sista dag att överklaga: 2024-03-04

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-02-08

Paragrafer: § 1-29

Anslaget: 2024-02-12

Tas ner: 2024-03-06

Sista dag att överklaga: 2024-03-05

Protokoll MBN 2024-02-08 sid 1.pdf

Övriga anslag

Samråd om planprogram för södra Myran - Stationsstaden

Rubricerat planprogram skickas på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Samrådstid: 11 december 2023 – 31 mars 2024. Beskrivning av förslaget Planprogrammet beskriver förutsättningar och målsättningar för stadsdelens omvandling från industri- och parkeringsområde till en blandad stadsmiljö. Planprogrammet sätter ramarna och principerna för det kommande planeringsarbetet, men är inte juridiskt bindande. Området Stationsstaden sträcker sig från järnvägen och Enköpings station i söder till Mästergatan i norr samt Salavägen i väster och pendlarparkeringen i öster. Förslaget innehåller uppemot 1 200 bostäder och 40 000 kvm kontor, arbetsplatser och service, en förskola, en ny pendlarparkering, två nya torg och mötesplatser samt flera nya parkmiljöer. Stationsstaden är en del av Enköpings kommuns satsning på klimatsmart och hållbar stadsbyggnad. Var kan jag läsa mer? Planprogramförslaget finns under samrådstiden tillgänglig i kommunens Kontaktcenter, Kungsgatan 39 i Enköping samt på kommunens webbplats, enkoping.se/stationsstaden. Så här gör ni för att tycka till Synpunkter på planprogramförslaget skickas till detaljplan@enkoping.se eller till Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhet för strategisk planering, 745 80 Enköping, senast den 31 mars 2024 . Vem får yttra sig? Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. Dock är inte planprogram juridisk bindande utan endast vägledande. Därför är det inte heller möjligt att överklaga ett politiskt beslut om att godkänna planprogrammet. Vad händer sen? Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott kommer att ta ställning till det fortsatta planeringsarbetet. När ett planprogram är godkänt inleds därefter detaljplaneprocesser för områdets olika etapper. Upplysningar lämnas av Isabell Eklund, projektledare stadsutveckling, isabell.eklund@enkoping.se och Domagoj Lovas, planarkitekt, domagoj.lovas@enkoping.se

Anslaget: 2023-12-11

Tas ner: 2024-03-31