Bostadsan­passning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning eller på grund av din ålder.

Bostadsanpassning görs till dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har behov av att göra din bostad och närmiljö mer praktisk. Du ska kunna leva som alla andra och använda din bostad på det sätt du vill.

Det är du som är sökande av bidraget som själv ska ange vilka åtgärder du söker bidrag för. Åtgärderna ska alltid anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till om du bifogar en bilaga.

Villkor

 • Du ska uppfylla vissa krav enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
 • Kommunen beslutar om bidragets storlek men utför aldrig anpassningen.
 • Bidraget motsvarar skälig kostnad för åtgärden.

Vem kan söka?

Du som har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag.

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du inte äger din bostad måste du i vissa fall ha din fastighetsägares tillstånd för att anpassningen ska få utföras.

Vilka åtgärder kan jag ansöka bidrag för?

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar som är bestående eller mycket långvarig.

Det är du som är sökande av bidraget som själv ska ange vilka åtgärder du söker bidrag för. Åtgärderna ska alltid anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till om du bifogar en bilaga. Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov. Med fast funktion menas sådana föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flytt, till exempel köksskåpen eller tvättstället. Det kan till exempel vara för att du ska kunna ta dig in och ut, förflytta dig mellan olika rum eller använda badrummet och köket.

Exempel på anpassningar

 • Ta bort trösklar.
 • Ordna en duschplats i stället för badkar.
 • Ramp till entrén.
 • Bredda dörröppningar.
 • Installera automatiska dörröppnare och specialhissar.
 • Ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar.
 • Förstärka fast belysning i kök och badrum.

Exempel på begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Däremot gäller följande:

 • Om du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostsam anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden. En bedömning av detta görs i varje flyttärende enligt rättspraxis.

Byte av bostad

Om du söker bidrag i samband med att du byter bostad gäller också särskilda regler. Det kan då vara svårare att få bidrag. Villkoren skiljer sig åt beroende på om du flyttar till en bostad som någon annan har byggt eller om du flyttar till en bostad som du själv har låtit uppföra.

 • Om du bygger nytt eller köper en nyproducerad bostad kan du inte få bidrag för att uppfylla de krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning.
 • Du kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll som till exempel att byta packningen på blandaren till handfatet.
 • Du kan inte få bidrag till inköp eller anpassning av lösöre som till exempel möbler.
 • Du kan inte få bidrag till anpassning av fritidshus, endast för att anpassa den bostad där du permanent bor.

Permanentbostad

Bidrag lämnas för anpassningar i den bostad du bor permanent i. Du kan även i vissa fall beviljas bidrag för så kallat periodiskt boende.

Särskilda boendeformer

Om du bor i en bostad som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt vissa bestämmelser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (2001:453) kan du inte beviljas bostadsanpassningsbidrag för anpassningar där.

Intyg från sakkunnig

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det är oftast en arbetsterapeut utformar ett sådant intyg, men kan också vara annan sakkunnig som läkare eller sjukgymnast. Den sakkunnige inte kan neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär.

Ett villkor för bostadsanpassningsbidrag är att åtgärderna som bidrag söks för är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig. Behovet ska normalt framgå av ett intyg.

Fastighets­ägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt

 • Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt behöver du alltid ha ett medgivande från din hyresvärd/bostadsrättsförening samt en utfästelse från värden/föreningen att du inte behöver betala för återställning av din anpassning.
 • Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt och du står på kontraktet tillsammans med till exempel en sambo behöver du dessutom ha ett medgivande från din sambo samt en garanti från hyresvärden/bostadsrättsföreningen att varken du eller din sambo behöver betala för återställning av din anpassning.
 • Om du bor i villa och är ensam lagfaren ägare behöver du varken ha ett medgivande eller en garanti eftersom du äger hela din bostad själv.
 • Om du bor i villa och inte själv är ensam lagfaren ägare, har delad lagfart eller någon eller några andra har lagfart behöver du ha ett medgivande och en garanti från de andra ägarna.

Anbud, offert eller kostnads­beräkning

Om du själv har bifogat ett anbud eller en kostnadsberäkning ska handläggaren för bostadsanpassningsbidrag bedöma om den uppfyller de krav kommunen ställer på funktion och kvalitet för åtgärden och om kostnaden kan anses vara skälig. För att avgöra detta tar handläggaren ofta in ett eget anbud för att jämföra.

Att ansöka i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet. Beroende på vilken åtgärd du ansöker om kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Kan inte handläggaren utreda om förutsättningarna för bidrag var uppfyllda när anpassningen utfördes måste ansökan avslås.

Normalt ansöker du om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts. Det finns inget hinder i lagen mot att söka bidrag i efterhand, det vill säga efter det att du låtit utföra en åtgärd. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om du uppfyller villkoren för bidrag.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Bidraget täcker hela kostnaden för anpassningen. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslår måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Skälig kostnad

Det finns inget kostnadstak för bidragets storlek men beloppet som lämnas ska motsvara en skälig kostnad för åtgärderna. För att bedöma vad en skälig kostnad för åtgärden är tar kommunen in en eller flera offerter eller anbud. Offerterna ska uppfylla de krav kommunen ställer på funktion och kvalitet för åtgärden. Den offert som uppfyller dessa krav och är lägst motsvarar skälig kostnad och blir bidragsgrundande. Om du själv ska utföra anpassningen lämnas endast bidrag för materialkostnader.

Vid bedömningen av vad som ska anses vara en skälig kostnad ska också hänsyn tas till om anpassningen behöver utformas så att bostaden kan användas även av:

 • andra hushållsmedlemmar
 • en person som regelbundet hjälper personen med funktionsnedsättning i bostaden

Ett sådant hänsynstagande innebär ibland att det kan bli fråga om att inte välja den billigaste lösningen. Detta kan gälla till exempel vid installation av en trapplift eller inredning av ett kök för en rullstolsburen person.

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag ska du läsa igenom det noggrant. Ofta följer det med bilagor som du måste läsa. Om du har frågor ska du kontakta din handläggare.

Återställnings­bidrag

Vad är återställningsbidrag?

Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

För att öka viljan hos fastighetsägare att samtycka till anpassningar så finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

Ansök om återställningsbidrag hos kommunen

Om du vill ansöka om återställningsbidrag ska du vända dig till kommunen där huset finns. Bidraget riktar sig till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter. Möjligheterna att få bidrag ser olika ut för olika ägarkategorier. Vänd dig till din kommun för mer information om återställningsbidraget.

Exempel på återställningsarbeten

Återställningsbidraget lämnas för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas för att återställa anpassningar i anslutning till bostadsrättslägenheter, hyreslägenheter och ägarlägenhetsfastigheter. Hyresvärdar kan dessutom få bidrag för att återställa anpassningar inne i en lägenhet.

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag anges att med återställning av anpassningsåtgärder avses borttagande av en anordning. Även till exempel återställande av en tidigare flyttad eller borttagen vägg, flytt av en dörröppning eller liknande omfattas. Det vill säga åtgärder som det kan finnas behov av att genomföra för att återställa platsen till hur det såg ut innan det att anpassningsåtgärden utfördes. Bidrag kan även lämnas för kostnader för att spackla, måla, sätta tillbaka handledare, transportera bort anordningen och liknande.

Uppnå normalskick

Återställningsbidrag lämnas för återställning till normalskick. Normalskick innebär inte alltid att bostaden eller utrymmet ska återställas till hur bostaden eller utrymmet såg ut innan bostadsanpassningsåtgärden monterades. I stället bör begreppet förstås som att bostaden eller utrymmet ska återställas till en funktionell nivå. Till exempel kan bidrag lämnas för att en kakelvägg som rivits åter ska kaklas, men inte nödvändigtvis med samma sorts kakel.

Gräns mellan återställning och normalt underhåll

Det är den sökande som ska motivera varför åtgärden som det söks bidrag för ska anses som återställning och inte som normalt underhåll.

Övriga villkor för återställningsbidrag

Det finns fler villkor för att du ska kunna få återställningsbidrag. Bland annat att bidrag bara lämnas för att återställa sådana åtgärder som tidigare utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag samt att den ursprungliga anpassningsåtgärden inte längre används och är till nackdel för andra boende. Enligt lagen gäller också en så kallad anvisningsrätt, det vill säga att hyresvärdar måste låta kommunen anvisa den anpassade hyreslägenheten till bostadssökande när den blir ledig. Vänd dig till din kommun för mer information om återställningsbidraget och vilka villkor som gäller.

Om du är nöjd med beslutet

När du har fått ditt beslut om bostads­anpassnings­bidrag ska du läsa igenom det noggrant. Ofta följer det med bilagor som du måste läsa. Om du har frågor ska du kontakta din handläggare.

Om du är nöjd med beslutet ansvarar du själv för att anlita en entreprenör för att få anpassningen utförd. Du kan välja att anlita den som bifogats ditt beslut eller en annan som du själv väljer. Tänk också på följande:

 • Det är alltid den som beviljas bidrag som ansvarar för att få arbetet utfört.
 • Du ska alltid meddela din handläggare om du ska anlita en egen entreprenör innan arbetet påbörjas för att få information om vilka krav som ställs.
 • Eftersom det är du som privatperson som är beställare gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) mellan dig och den entreprenör som utför arbetet.
 • Du kan inte få bidrag för eget arbete, endast för materialet.
 • Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag och rotavdrag för samma arbete.
 • Beställda arbeten utöver vad som ingår i beslutet bekostas av dig.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Om det inte har inkommit i tid avvisas det.

Du skickar överklagandet till handläggare för bostadsanpassningsbidrag på vård- och omsorgsförvaltningen som då har möjlighet att ompröva beslutet. Om förvaltningen inte finner någon anledning att ompröva beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala snarast möjligt.

Skicka ditt överklagande till vård- och omsorgsförvaltningen:

Enköpings kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 42
745 80 Enköping

Reparation och service

Reparationsbidraget är ett bidrag som kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar (tekniskt slag, se nedan) som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigade.

Ansök om reparationsbidrag

På samma sätt som när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun för att ansöka om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll.

Villkor för reparationsbidrag

Villkor för reparationsbidrag finns beskrivet på baksidan av beslutet.

Man kan inte beviljat reparationsbidrag för:

 • Handhavande fel
 • Våld
 • Felaktig användning av anordningen

Bidragstagare måste bo kvar i samma boende där bidrag har beviljats.

Utförd bostadsanpassning tillhör fastigheten och fastighetsägare/bidragstagare (på hyres- eller bostadsrätt) äger anpassningen. Vid eventuellt fel kan användare ta kontakt med firma eller leverantör själv för reparation.

Om användaren önskar kan kommunen vara behjälplig för att ta kontakt med firma gällande reparation av anordningen.

Det finns ingen jourservice efter kl. 16.00 eller på helger för att hjälpa till med reparation.

Beslut om reparationsbidrag fattas efter firmans bedömning om felet.

Exempel där reparationsbidrag kan bli aktuellt

I propositionen anförs att lagförslaget följer gällande praxis, att bidraget främst ska täcka kostnader som inte följer av normala driftskostnader för anordningen (proposition 2017/18:80 sid. 43).

Bidrag ska kunna lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

Tekniskt slag

Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar, dörrautomatik, spisvakter, anordning för att göra inredning höj- och sänkbar, toalettstolar med spol- och tork funktion eller anordning som kompletterar befintliga toalettstolar med dessa funktioner (proposition 2017/18:80 sid. 76-77). Det är fråga om tekniska anordningar eller inredningar som anses vara så komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i särskild ordning (samma proposition sid. 43).

Onormalt slitage

Reparationsbidrag kan också lämnas för anordning och inredning som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Det gäller oavsett om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag eller inte.

Vanliga frågor

Kan jag ansöka om bostadsanpassnings­bidrag för vad som helst?

Ja, man har rätt att söka bostadsanpassningsbidrag, oavsett vad det handlar om. Däremot kan inte bidrag beviljas för vad som helst. Varje enskilt ärende prövas enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om vilka regler som gäller i länken som du hittar ovan till höger under relaterade länkar.

Kan jag få bostads­anpassnings­­bidrag för att anpassa ett fritidshus?

Du kan endast få bidrag för anpassningar i den bostad där du är stadigvarandes boende (där du bor mest under året). Om bostaden är ett fritidshus måste det uppfylla kraven på dagens bostadsstandardförhållanden för att bidrag ska kunna lämnas.

Kan jag få bostads­anpassnings­bidrag för att installera en tvättmaskin?

Ja, man kan få bostadsanpassningsbidrag för att installera en tvättmaskin. Bidraget omfattar endast själva installationen, det vill säga framdragning av el, vatten och avlopp. Kostnaden för tvättmaskinen får du själv stå för.

Kan jag kombinera bostads­anpassnings­bidrag och rotavdrag?

Rotavdrag kan inte lämnas för arbeten som bostadsanpassningsbidrag lämnats för men kan lämnas för arbeten som är skilda från dessa. Du kan bli återbetalningsskyldig och få betala vite till Skatteverket om du erhållit rotavdrag för arbeten som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för. Kontakta därför alltid handläggaren om du har tänkt ansöka om rotavdrag i samband med anpassningen eller om rotavdrag redan har beviljats för sökta åtgärder redan innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjorts.

Återanvänder ni anpassningar som har ­gjorts?

Eftersom det är du som privatperson som äger åtgärden som du bekostat via ditt bidrag kan inte vård- och omsorgsförvaltningen generellt återanvända anpassningar som gjorts. Däremot kan hissar, dörröppnare och rullstolsgarage i vissa fall återanvändas, men måste då skänkas av ägaren till vård- och omsorgsförvaltningen. Viss återställning kan utföras i samband med återlämning.

Varför behöver fastighetsägaren ge sitt medgivande till en anpassning, även om det bara handlar om ett stödhandtag?

Det är för att du som lägenhetsinnehavare inte kan utföra anpassningen utan din fastighetsägares godkännande. Det gäller även om du ska tapetsera om eller liknande.

Kan jag få bostads­anpassnings­­bidrag om jag flyttar?

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden.

Om sökanden byter bostad gäller särskilda villkor som ska uppfyllas förutom lagens övriga krav. Villkoren skiljer sig åt beroende på om sökanden flyttar till en bostad som någon annan har byggt eller om sökanden flyttar till en bostad som han eller hon själv har låtit uppföra.

Kan jag få bidrag för återställning av anpass­­ningar som gjorts i bostaden?

Ja, om du är fastighetsägare och bostaden är en hyresrätt eller i vissa fall en bostadsrätt. Läs mer under rubrik Återställningsbidrag.

Måste jag själv lägga ut pengar för anpassningen innan jag får bidraget?

Nej, utbetalning av bidraget kan göras direkt till den som utfört anpassningen om du vill det. Utbetalning görs först när åtgärden är utförd. Vid omfattande anpassningar kan delbetalningar göras

Så här ansöker du

Ladda ner blanketten ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag”.

 1. Fyll i blanketten på skärmen och skriv sedan ut den eller skriv ut den och fyll i den för hand.
 2. Skriv under din ansökan (den ska vara underskriven av den person som söker)
 3. Bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
 4. Posta ansökan och intyg till:
  Enköpings kommun
  Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
  Rådhusgatan 8
  745 31 Enköping

Vill du veta mer?

Ta kontakt med handläggare för bostads­anpassningsbidrag:

Mehmet Öztomsuk
Rådhusgatan 8
745 31 Enköping

Telefon: 0171-62 52 10

E-post: mehmet.oztomsuk@enkoping.se