Översvämning

Förändrat klimat kan ge kraftigare skyfall. Se till att skydda din fastighet mot översvämning. 

Ta hand om ditt dagvatten

Du som fastighetsägare har ett ansvar att hantera dagvattnet som uppstår på den egna tomten. Dagvatten är regn och snö som faller ner på marken eller byggnader och rinner av. Bäst är att ta hand om dagvattnet lokalt på tomten men dräneringsvatten kan du leda till kommunens dagvattenledning om du bor inom verksamhetsområde för dagvatten.

Du som fastighetsägaren har ansvar för att dagvattnet är kopplat till rätt ledning och att dina ledningar är i bra skick. Du ansvarar också för att dagvattnet inte orsakar översvämning på närliggande fastigheter.

Ta hand om dagvattnet lokalt

Genom att ta hand om vattnet lokalt så minskar belastningen på ledningsnätet vilket minskar risken för översvämningar. Att ta hand om dagvatten lokalt är ofta också det bästa sättet att rena dagvattnet på. Att leda dagvatten från stuprör till gräsmatta, raingarden eller regntunna är några exempel på hur man kan ta hand om dagvattnet lokalt.

 • Leda bort i stenplattor med nedsänkning, så kallad ränndal, till exempelvis gräsmatta, rabatt eller damm
 • Regnrabatt, raingarden som är en nedsänkt rabatt anpassad för att ta emot vatten
 • Dagvattenkassett
 • Självutrullande regnvattenspridare

Använd dagvattnet att vattna med

Du kan ta hand om vattnet som en vattenbesparing till exempel genom att samla vatten i en regntunna.

Skyddszon

Tänk på att om du bor inom en inre skyddszon i vattenskyddsområde så gäller särskilda regler för dig.

Tips till fastighetsägare

 • Inspektera dina ledningar så att de är rätt kopplade och i bra skick. Kontrollera om det är problem med fett, rötter eller om de är trasiga.
 • Det finns olika typer av backventiler man kan installera i golvbrunnar så inte regnvatten tränger in i källare den vägen. Det kan även heta bakstopp eller bakvattenstopp.
 • Kontrollera stuprör så de inte är igensatta eller trasiga.
 • Koppla bort stuprör från dagvattenledningen, exempelvis genom att  leda till stenkista eller samla i regnvattenbehållare.
 • Undvik hårdgjorda ytor i trädgården. Gräs och växter suger upp dagvatten och är ett bra val. Om du behöver hårdgöra är grus och armerat gräs eller plattor med öppna fogar lämpligast.
 • Förvara inte värdefulla saker i källare på grund av konsekvenserna vid en översvämning.
 • Samfälligheter och bostadsrättsföreningar kan ha dagvattenbrunnar på sin fastighets mark. Se till att inte något hindrar regnvatten att rinna ner i brunnarna.