Kompisövningar

För årskurs 2-5. Erbjuds året om. Den här utedagen får eleverna arbeta med övningar som tränar samarbete och utvecklar samspel och kamratrelationer i klassen.

Elever ligger på marken med fötterna i en rockring.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi kan diskutera på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Temats idé

Temat ”Kompisövningar” tränar samarbete och problemlösning samt att respektera människors olikheter.

Att få klassen (gruppen) att fungera tillsammans på ett positivt sätt är väldigt viktigt och bidrar till ett bättre inlärningsklimat. Med våra kompisövningar får eleverna i träna på att samarbeta både i helklass och i mindre grupper. Genom att lösa problem i naturen skapar vi en positiv känsla av att lyckas tillsammans.

Temat kan genomföras som en halvdagsaktivitet eller förlängas med matlagning i skogen.

Roller

Eleverna kommer under dagen att testa olika roller under samarbetet. Dessa roller behöver de vara bekanta med inför utedagen.

Exempel på aktiviteter

 • Fallskärmen
 • Ring i ring
 • Leddjuret
 • Svävande pinnen
 • Djur

Kopplingar till lgr22

Ur skolans värdegrund och uppdrag

 • Skolan ska aktivt verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män.
 • Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling.
 • Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära

Förarbete

Dagarna innan

Dagarna innan utedagen kan det vara bra att förbereda eleverna på hur utedagen är upplagd. Det är bra om man berättar om upplägget i stort och att kompisövningarna inte har något tävlingsmoment utan helt bygger på samarbete.

Eleverna behöver informeras om att vi kommer att använda roller under samarbetet och att de kommer att testa många olika. 

Utrustning som eleverna ska ha med

Sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Tipsa gärna eleverna om att de behöver dubbelt så mycket kläder under en utedag jämfört med vad de behöver på rasten. Vid matlagning behöver de också: mugg, tallrik/matlåda (av plast), bestick.

Matsäck

Vi tar en kort fikapaus under passet, då brukar det passa bra att fylla på med lite energi. Något litet att äta, frukt och dryck, gärna varm dryck då det är lite kallare ute.

Utedagen

Naturskolan gör ett urval av övningar som anpassas till elevgrupp, tid och plats.

Kom igångövningar i storgrupp

 • Ropa namn lek (Rohnke Large group games. s.13)
 • Fånga fingret (Rohnke Large group games. s. 6)
 • Kasta upp bollar och fånga någon annans (Rohnke Large group games. s.24)
 • Pepparkakskull med en singel (Kamratövningar s.239)
 • Övningar med fallskärm

Uppvärmningen görs med storgrupp. Under fikat går alla vuxna igenom de kompisövningar som ska göras i smågrupper. (6-8 st.)

Kompisövningar

 • Indelning i små grupper (5-8 deltagare).
 • Gruppnamn och rörelse
 • Klara utmaningar i gruppen och samla ledtrådar till hemligt ord/djur
 • Jobba med övningarna enligt spindelnätsmodellen
 • Genomgång av syfte och utvärdering görs efter varje övning. Hur gick samarbetet?

Avslutning

 • Smågrupperna förbereder en redovisning av ett hemligt djur. (Animals Animals)
 • Vraket med rockringar

Utvärdering

En viktig del av kompisövningarna är att reflektera och delge varandra upplevelser av övningarna.

Vi gör utvärdering med samma grupp som vi varit med och med hjälp av ”snabbutvärdering” och reflektionsfrågor (se nedan).

Efter en övning kan gruppen göra en ”snabbutvärdering” med tummen upp, ner eller mittemellan. Några elever får också chansen att motivera sina val.

Med hjälp av reflektionsfrågor utvärderar gruppen efter att man är färdig med kompisövningarna. Utvärderingen leds av samma vuxen som man gjort övningarna med. Man kan även låta en av eleverna ha rollen som observatör av en övning och sedan få leda utvärderingen.

Exempel på reflektionsfrågor

Ledare – ledda

Hur många ledare hade gruppen och hur många hade man behövt? Hade an annan ”ledarstruktur” eventuellt lett till ett annat, bättre resultat?

Gruppanda

Vad är det? Hur uppkommer en viss anda i en grupp?

Påtryckning från kamraterna

Negativ eller positiv inverkan?

Effektivitet

Vad är det? När har man i gruppen upplevt att samarbetet löpt effektivt?

Tävlande

Med sig själv, med andra? Rekord.

Arrangemang

Gruppindelning, regler, säkerhet, tidsbegränsning.

Könsroller

Vilka könsroller blev synliga under aktiviteten? Hur inverkade de på händelseförloppet?

Generaliseringar

Har dessa konstgjorda problem någonting med verkligheten att göra?

Fysisk och psykisk rädsla

Rädsla för att misslyckas och att bli betraktad som löjlig.

Glädje – belåtenhet

När och hur uppstår en känsla av tillfredställelse och glädje i en samarbetssituation?

Litteratur

Kamratövningar – Sven-Gunnar Furmark Luleå Universitet

Roller vid kompisövningar

Det är viktigt att man lär sig ta ansvar och kan klara av olika uppgifter i en grupp. Därför är det lärorikt att pröva på olika roller. Det är en stor fördel om klassen har arbetat med roller tidigare. Då går det mycket smidigare under övningarna.

De behöver inte lära sig vilka uppgifter de olika rollerna har så som det står här. Men det kan vara intressant och bra att låta eleverna berätta vilka uppgifter som de tycker att man bör ha i de olika rollerna. Under vår utedag kommer vi att rotera rollerna inför varje ny utmaning.

Om eleverna är fler än 5 i gruppen kommer rollerna, pepparen och hjälparen finnas i flera upplagor, det kan också bli aktuellt med dubbla observatörer.

Gruppmedlemmarna roterar runt på de olika rollerna. Man kan använda sig av följande roller:

 1. Ledare
 2. Uppgiftsexpert
 3. Peppare
 4. Hjälpare
 5. Observatör

Ledaren

 1. Samla gruppen i kamratring och be uppgiftsexperten repetera uppgiften.
 2. Se till att gruppen diskuterar och kommer överens om en strategi. Det får ta max 2 minuter.
 3. När gruppen klarat uppgiften: Se till att gruppen gör sin kampo (hejaramsa med rörelser}
 4. Be observatören tala om det hon eller han sett.

Uppgiftsexperten

 1. Repeterar uppgiften
 2. Fråga om alla har förstått
 3. Förklara en gång till om det behövs

Pepparen

 1. Peppa gruppen, tex "Kom igen, det här ska vi fixa"
 2. Ge beröm så fort någon gör någonting positivt, tex om någon hjälper en kamrat eller kommer med ett bra förslag.

Hjälparen

Du ska hela tiden vara beredd att hjälpa till extra mycket där det behövs.

Observatören

Observera hela tiden hur gruppen arbetar.

 1. Diskuterar gruppen hur den ska lösa uppgiften?
 2. Står gruppen i kamratring när den diskuterar?
 3. Kommer gruppen överens om en strategi?
 4. Är gruppen fokuserad på uppgiften?
 5. Deltar alla aktivt i arbetet?

Tala om vad du observerat.

 1. Säg det som du tyckte fungerade bäst.
 2. Säg en sak som du tyckergruppen ska tänka på.
 3. Det får ta max 2 minuter