Kommunala finska samrådet

Här kan du läsa mer om finska samrådets mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontoret.

Sammanträdesdatum

Nästa samrådsmöte hålls den 6 november klockan 17.30–19.30 på Linbanegatan 12.

Kontakta ledamöter

Du kan också maila till oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: kfs@enkoping.se

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Arbetsformer

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s ordförance, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd. Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämnärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Kallelser och protokoll

2023-05-10

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

 • Tid: onsdag 10 maj 2023 klockan 17.30–19.30
 • Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun
 • Johanna Hongisto Grundström, sverigefinne
 • Isabelle Hongisto Grundström, sverigefinne
 • Heidi Elfving, sverigefinne
 • Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Jouko Vänskä, sverigefinne
 • Ulf Lundgren, sverigefinne
 • Aila Nylund, sverigefinne
 • Tuija Rönnback (NE), Enköpings kommun
 • Irma Aalto, samordnare finska förvaltningsområdet
 • Björn Hellström (L), Enköpings kommun
 • Christer Löthegård (C), Enköpings kommun
 • Heikki Tiitinen (KD), Enköpings kommun

Förhinder

 • Jaana Hemlin, sverigefinne

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingar.

Presentation Sverigefinska Skolan i Kista

Sinikka Sjöstedt, rektor på Sverigefinska Skolan berättar att skolan grundades 1995 och att den är en politiskt och religiöst obunden friskola, som omfattar förskola, förskoleklass, skolklasser 1-5 och fritidshem. Skolans målsättning är aktiv tvåspråkighet, vilket innebär att eleven obehindrat kan använda både finska och svenska i olika situationer, ta del av kulturutbudet i båda länderna samt utveckla den sverigefinska minoritetskulturen. Skolan och förskolan har totalt 60-70 barn från sex olika kommuner.

Föreningarnas hus

Marita Ghafouri, samordnare för det civila samhället på upplevelseförvaltningen ger mötet en lägesrapport om deras arbetet hittills. Fokus i arbetet har legat på behovsinventering och ansatsen varit föreningslivets förutsättningar. Rapporten ska in till upplevelsenämnden den 15 juni.

Presentationen bifogas i mötesanteckningar.

Språkvalet - Minoritetsspråk alternativ för moderna språk

Samordnaren informerar om ett inplanerat möte med verksamhetschef Anders Härdevik och enhetschef för modersmål Maria Svensson. Enligt 9 kap. 5-7 §§ i skolförordningen är huvudmännen alltid skyldiga att erbjuda de aktuella eleverna att läsa sitt nationella minoritetsspråk inom ramen för språkvalet. Valmöjligheten ges inte i Enköping idag.

Mötet diskuterar även vikten av att kommunen ska erbjuda finska som modersmål även i förskoleklass för att undvika ett avbrott i lärandet. Detta sker inte idag.

Riktlinjer och mål - lägesrapport

Samordnare rapporterar att förslaget på Riktlinjer och mål minoritetsarbetet ska upp på kommunstyrelsens möte i juni för att därefter skickas på remiss.

Remiss - Detaljplan för Sankt llian 36:2 med flera, Beckasinen

Mötet beslutar att finska samrådet ska tacka att vi har blivit tillfrågade och svara att vi har ingen erinran.

Bidragsansökningar

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 3500 kronor för samtalsgruppen Fika på finska under våren. Enköpings finska förening Sampo har beviljats 3600 kronor för morsdagsfirande.

Ekonomisk redovisning

Samordnaren redovisar det ekonomiska läget samt åtagande framöver.

Planerade/pågående aktiviteter

 • 14/5 Morsdagsfirande i samarbete med Finska föreningen Sampo och Svenska kyrkan.
 • 17/5 Fika på finska.
 • 1/6 Våravslutning Seniorträffar.
 • 6/6 Kyrkans finska kör Dominicus sjunger på Nationaldagen.
 • 25/8 Konsert Frida Andersson i samarbete med Kungsgården.

Muistitalkoot - Minnesväskor

Samordnaren berättar om det nystartade projektet att gemensamt med sverigefinnar planera och skapa så kallade minnesväskor som kan användas för de boendes stimulering på Kungsgårdens omvårdnadsboendets finska avdelning.

Minoritetsvecka

Samordnaren berättar om en idé att försöka öka allmänhetens kunskap om nationella minoriteter med en minoritetsvecka. Tanken är att alla fem nationella minoriteter skulle ha varsin dag då deras språk och kultur skulle visas och lyftas upp. Detta kunde kombineras med föreläsningar om nationella minoriteter och deras rättigheter bland annat i skolor.

Referensgrupper

Ordföranden presenterar idén om att skapa referensgrupper för att få till aktiva dialoger med sverigefinnarna i respektive kategori. I dialogerna ska vi ta vara på deras behov, önskemål och åsikter samt redovisa dem vid KFS möten. Via referensgrupper kan vi även informera sverigefinnarna om allt aktuellt i förvaltningsområdet och finska samrådet. De tilltänkta referensgrupperna är:

 1. Finska föreningen Sampo
 2. Småbarnsföräldrar
 3. Seniorer
 4. Ungdomar
 5. Kultur

Mötet är positiv till idén, men vill specificera syftet mer och målet samt vilka konkreta frågor som referensgrupperna ska ta sig an. Mötet beslutar att diskutera frågan vidare i nästa möte.

Rapport från kommunala pensionärsrådet

Finska samrådets adjungerad medlem Ulf Lundgren berättar om kommunala pensionärsrådets möte dagen innan. I det mötet diskuterades bland annat samhällsbetalda resor och trafiksäkerhet.

Övriga frågor

Samrådet informeras om att den finska gruppen på Enöglas förskola ofta inte får den utlovade tiden på finska på grund av personalbrist. Även frågan om det bidraget på 70 000 kronor för att få extra tid på finska och extra kostnader för gruppens finska aktiviteter då blir rättvis diskuteras. Enligt minoritetslagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola helt eller till väsentlig del på finska. Mötet beslutar att ordföranden och samordnaren kontaktar rektorn för att diskutera hur förskolan planerar att lösa problemet.

En medlem har vid besök på Lasarettet Enköping uppmärksammat att många har problem att använda anmälningsterminaler, både finskspråkiga och andra. Det kan också vara svårt att hitta information på finska om tillgängliga hjälpmedel. Mötet beslutar att ordföranden och samordnaren undersöker vidare.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare för givande samtal. Nästa möte 5 september 2023 klockan 17.30 - 19.30.

Justeras: Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras: Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande

Justeras: Irma Aalto, samordnare/sekreterare