Matematik ute

För årskurs F-9. Året runt. Vi arbetar med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet.

Elev placerar blad, pinnar och kottar i en kvadrat.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Vi anpassar övningarna så att dom passar de avsnitt inom matematiken ni vill arbeta med. Viktigt att vi i god tid får veta vilket område i matematiken som ni vill fokusera på.

Exempel på aktiviteter:

 • Hemliga påsen
 • 36-leken
 • Sorteringsövningar
 • Räkna med hemliga tal

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Matematik ute” tränar bl. a. nedanstående förmågor i matematik:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Föra och följa matematiska resonemang

Centralt innehåll åk 1-3

De flesta momenten i matematikens centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel:

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter.

Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Centralt innehåll åk 4-6

De flesta momenten i matematikens centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel:

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Centralt innehåll åk 7-9

De flesta momenten i matematikens centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel:

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Här arbetar vi med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. Vi anpassar övningarna så att de passar det avsnitt inom matematiken ni vill arbeta med.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna: lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna: kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla: innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute: Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera. Om ni har talat om för oss vilket område i matematiken som ni är särskillt intresserade av just nu kommer övningarna att väljas utifrån det och även andra övningar kan tillkomma.

Väcka entusiasmen

 • Alla talen ut och gå (Att lära in matematik ute 2 s.42)
 • Snöhjul (Att lära in matematik ute s 28) (Att lära in matematik ute 2 s.38)
 • Multiplikast (Att lära in matematik ute s 77)
 • Snappa vante

Fokusera uppmärksamheten

 • Stegräkning (Att lära in matematik ute s 43)
 • Uppskatta tid (Att lära in matematik ute s 46) (Att lära in matematik ute 2 s.124)
 • Gissa mitt tal (Att lära in matematik ute 2 s.45)
 • Klappa tabeller (Att lära in matematik ute 2 s.44)

Få direkta erfarenheter

 • Minirevir (Att lära in matematik ute s 27)
 • Burr (Att lära in matematik ute s 16) (Att lära in matematik ute 2 s.75)
 • 1-metersrepet (Att lära in matematik ute s 42)
 • Hämta 100 (Att lära in matematik ute s 23) (Att lära in matematik ute 2 s. 31)
 • Hemlig påse (Att lära in matematik ute s 18) (Att lära in matematik ute 2 s.22)
 • Samla naturföremål, sortera (Att lära in matematik ute s 26)
 • Multiplikationstabell (Att lära in matematik ute s 36)
 • 36-leken (Att lära in matematik ute s 38) (Att lära in matematik ute 2 s.57)
 • Uppskatta massa (Att lära in matematik ute s 47) (Att lära in matematik ute 2 s.110)
 • Uppskatta längd (Att lära in matematik ute s 48) (Att lära in matematik ute 2 s.102)
 • Skattjakt (Att lära in matematik ute s 50-51) (Att lära in matematik ute 2 s.93)
 • Multiplikast (Att lära in matematik ute s 77)
 • Mät höjden på ett träd (Att lära in matematik ute s 78-79)
 • Hemliga bilden (Att lära in matematik ute s 100) (Att lära in matematik ute 2 s.25-26)
 • Koordinatsystem (Att lära in matematik ute s 108)
 • Sifferstafett
 • Femfacksask

Delge varandra

 • Minnesrunda
 • Oavslutade meningar
 • Aha, HaHa Aaa

Förflyttning

 • Strövarmarsch (Att lära in ute övningar i bakfickan s 55)

Beskrivningar av två övningar

Sifferstafett

Gruppen delas in i två (eller flera) grupper. I ett litet avgränsat område i skogen ligger på marken ett antal lappar i olika färger, en färg för varje grupp. På varje lapp finns en siffra och gruppens uppgift är att hämta lapparna en i taget i rätt nummerordning genom att skicka ut en gruppmedlem som letar. För de yngsta är uppgiften helt enkelt att hämta lapparna i nummerordning, för de äldre finns på baksidan av varje sifferkort en matematisk uppgift vars svar talar om vilken siffra som ska hämtas nästa gång. Gruppen får gemensamt lösa uppgiften. Uppgifternas art och svårighetsgrad kan varieras i oändlighet.

Femfacksask

Eleverna delas in i par och varje grupp får en femfacksask (typ draglåda). Olika uppgifter delas ut som redovisas för läraren innan man får en ny uppgift. Exempel på uppgifter: Samla olika antal naturföremål i de olika facken, t.ex. enligt tvåans tabell eller dubbla varje fack. Man kan också dela ut symboler (plus, minus, likhetstecken) att lägga i fack två och fyra och be eleverna illustrera en räkneuppgift med hjälp av naturföremål. Eleverna kan även göra räkneuppgifter att lösa åt varandra.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Arbeta vidare med de områden som vi arbetat konkret kring ute. Förhoppningsvis kan ni tillsammans använda det konkreta ni gjorde ute när mer abstrakta saker ska bearbetas.

Litteratur

Naturskoleföreningen – Att lära in matematik ute ISBN 91-631-7462-6

Naturskoleföreningen – Att lära in matematik ute 2 ISBN 978-91-983807-3-6