Äventyr med GPS

För Årskurs 5–9 Erbjuds året om. Med hjälp av GPS får eleverna i par eller små grupper lära sig att navigera. Med hjälp av så kallade waypoints söker eleverna upp ett antal platser i vår utlagda bana. På varje ny plats väntar en fråga eller ett uppdrag.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra. GPSerna som vi använder i detta tema kan man som lärare låna efter att man gått en kurs för lärare tillsammans med oss.

Vi använder oss av GPS som ett hjälpmedel i undervisningen för att eleverna i små grupper ska förflytta sig till givna destinationer och där utföra olika uppgifter. Uppgifterna kan vara av vitt skilda slag efter lärarens önskemål och ha anknytning till förmågor i många av skolans ämnen och anpassas till olika åldrar och årstider. Exempel på skolämnen som kan beröras är svenska, språk, matematik, geografi, samhällskunskap, biologi och idrott.

Exempel på aktiviteter:

 • Kort teori om GPS - från sändare till mottagare
 • Lär dig grunderna i hur en GPS fungerar
 • Leta waypoints
 • Hitta vägen med hjälp av en GPS
 • Ett GPS-äventyr

Kopplingar till läroplanen

Äventyr med GPS tränar nedanstående förmågor i teknik och idrott och hälsa:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (tk)
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. (idh)
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. (idh)

Centralt innehåll för år 4-9

Idrott och hälsa och teknik

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemets fördelar, risker och begränsningar. (teknik)

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Gå igenom med eleverna vad GPS är. Använd tex den inledande texten från webbplatsen Wikipedia.

 • Läs mer om GPS på Wikipedia

Begrepp som longitud och latitud är användbara för att förstå positioneringen utifrån ett rutnät.

En GPS-punkt har en Nordlig (N) och en Östlig (E) referens.

Meddela Enabygdens naturskoleverksamhet i god tid före utedagen vilket tema du vill ha på slutuppgiften. Kan tex skrivas in i formuläret under övriga upplysningar.

Slutuppgifter

 • Teknikfrågor att diskutera och redovisa
 • Värderingsfrågor, kamratskap att diskutera och redovisa
 • Allemansrätten - alla får ett påstående som redovisas på slutet av dagen eller i klassrummet en annan dag.
 • Dina egna frågeställningar som du tar med till utedagen i form av tio inplastade lappar.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Utedagen

Vi använder GPS som ett hjälpmedel i undervisningen för att eleverna i par eller små grupper ska förflytta sig till givna waypoints och där svara på frågor eller genomföra uppdrag.

Våra GPS:er kan även lånas ut till lärare som gått vår kurs och som vill planera egna teman. Uppgifterna ni själva skapar kan vara av vitt skilda slag efter egna önskemål och ha anknytning till förmågor i många av skolans ämnen och anpassas till olika åldrar och årstider. Exempel på skolämnen som kan beröras är svenska, språk, matematik, geografi, samhällskunskap, biologi, idrott.

Naturskolan kan erbjuda två olika teman med GPS.

1. Äventyr med GPS i skolans närhet

 • Halvdagstema
 • Kort teori om GPS - från sändare till mottagare
 • Lär dig grunderna i hur en GPS fungerar
 • Leta waypoints
 • Hitta vägen med hjälp av en GPS

Eleverna delas in i tio grupper som varje utrustas med en GPS. Uppdraget är att hitta alla waypoints som finns gömda i skogen/parken i skolans närhet. Vid varje waypoints finns ett gömt meddelande med en fråga/uppgift att lösa.

När eleverna har hittat alla waypoints och svarat på alla frågor i sitt formulär eller ordfläta återvänder de till startpunkten. Där använder de sina insamlade svar för att lösa en ledtråd, ledtråden ger en ny koordinat som manuellt förs in i GPS och leder till en slutuppgift. Den uppgiften kan anpassas utifrån lärarens önskemål se förarbete.

Extra: Om vi har tid så får eleverna lära sig att lägga ut egna waypoints. Gå minst 100 men max 500 meter från den här platsen, placera ut din sak, döp den i din GPS till ett namn som innehåller en ledtråd. Kom tillbaka till start och byt GPS med ett annat par.

2. Äventyr med GPS i Storskogen

Heldagstema.

Eleverna åker med buss ut till Bredsand och delas där in i tio grupper som får varsin GPS. Med hjälp av waypoints i GPS:n tar sig grupperna genom skogen mot Enköping och längs vägen får man olika uppgifter att lösa. Uppgifterna är inriktade på överlevnad och anknyter till naturen man passerar. Ex rena vatten med vitmossa, koka te på växter, göra upp eld med naturmaterial, laga mat över öppen eld, bygga vindskydd. Vandringen avslutas vid Gånstagården

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet, vad gjorde vi ute. Vad är GPS? Hur fungerar en Waypoint? Är GPS det enda systemet osv.

Förmågan: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (tk)

Centralt innehåll: Internet och andra globala tekniska system. Systemets fördelar, risker och begränsningar.

Med användandet av GPS i färskt minne kan eleverna uppmuntras att analysera GPS enligt ovan förmåga och centralt innehåll.