Tobak

Om du vill sälja tobak måste du först ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ansök om tobaks­tillstånd eller anmäl ändring

Du ansöker om tobakstillstånd eller anmäler ändring i befintligt tobakstillstånd i vår e-tjänst. Förbered dig ordentligt innan du påbörjar din ansökan eller anmälan.

Checklista innan du ansöker eller anmäler ändring

Kontakta gärna tillståndshandläggare innan du gör din ansökan för att få personlig guidning. Innan du startar e-tjänsten för ansökan ska du:

 1. Ha ditt Bank-ID tillgängligt. Saknar du Bank-ID kan du ansöka via blankett som du får hos kontaktcenter.
 2. Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.
 3. Förbereda de bilagor som är obligatoriska att bifoga innan du börjar din ansökan eftersom e-tjänsten inte går att spara och dela upp. Vilka dokument som behövs beror på vilket tillstånd du ska söka. Läs noga vilka bilagor som ska bifogas utifrån vad som krävs för ditt tillstånd.

Gör din ansökan eller anmäl ändring

Ansök via vår e-tjänst. Använd gärna vår mall för finansieringsplan.

Komplettera din ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan i efterhand kan du använda vår e-tjänst. Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument.

Så handlägger vi din ansökan

 1. Först går vi igenom din ansökan.
 2. När vi gått igenom din ansökan får du ett meddelande om att vi mottagit den. Ofta bokar vi in en tid för möte då alternativt innan du ansöker.
 3. Beroende på vilka handlingar du skickat till oss kan vi begära in kompletterande underlag.
 4. När alla handlingar har kommit in skickas remisser. Vi skickar remisser till bland annat Polismyndigheten och Kronofogden. Detta för att kontrollera att du eller någon av nyckelpersonerna i verksamheten inte finns med i brottsregistret, misstankeregistret eller har skatteskulder. Vi kan skicka remisser även till andra myndigheter såsom Tullverket (vid partihandel) och till annan kommun om du har ytterligare tobakstillstånd.
 5. Vi gör ett besök i din försäljningslokal för att säkerställa att ritningen du lämnat in stämmer.
 6. Miljö- och byggnadsnämnden eller en delegerad tjänsteman fattar beslut om du får tillstånd eller om din ansökan ska avslås. Om du inte blir beviljad tillstånd för att sälja tobak betalar vi inte tillbaka avgiften.
 7. Beslutet skickas med post till dig som sökanden.

Då behöver du tillstånd

Om du vill sälja tobak i detaljhandel (vanlig butik), e-handel eller parti­handel (försäljning till butiker) måste du först ansöka om tillstånd. Du måste ansöka om tillstånd om du vill sälja:

 • cigaretter
 • cigariller
 • cigarrer
 • rulltobak
 • piptobak
 • tobak för vattenpipa
 • rökfria tobaksvaror, exempelvis snus och tuggtobak
 • övriga tobaksvaror som innehåller nikotin.

Regler för tobaks­försäljning

Du som säljer tobak ska följa de regler som finns för tobaksförsäljning:

 • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte langas till någon under 18 år.
 • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
 • De tobaksvaror som du säljer ska vara märkta på rätt sätt.
 • Du ska följa de regler som finns för hur du får marknadsföra tobak.
 • Du måste ha skyltar eller dekaler som upplyser om åldersgränsen på ditt försäljningsställe. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker och där tobak är placerad i butiken.

Lagen i korthet

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär i korthet:

 • att tillstånd krävs för att sälja tobak
 • att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
 • rökfria utemiljöer.

Krav på dig som söker tobaks­tillstånd

För att du ska kunna bli beviljad tobakstillstånd krävs personlig och ekonomisk lämplighet. Du som söker:

 • Ska inte ha blivit dömd för något brott de senaste åren.
 • Ska kunna visa på ekonomisk skötsamhet, till exempel att du sköter din bokföring och betalar dina skatter och avgifter i tid.
 • Ska kunna redovisa hur du finansierat verksamheten.
 • Måste också se till att andra med betydande inflytande i verksamheten, till exempel finansiärer, har en personlig och ekonomisk lämplighet. Det innebär att tillståndsenheten kan kontrollera även dessa personer vid en ansökan om tobakstillstånd.
 • Ska lämna in ett egenkontroll­program som visar att du har förstått reglerna i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Egenkontroll­program

Innan du börjar sälja tobak måste du ha ett egenkontrollprogram. Du kan välja att göra ett eget program eller använda kommunens mall.

Förändringar i verksamhet ska anmälas

Du som har ett gällande tobaks­tillstånd måste anmäla planerade förändringar i din verksamhet eller i ditt bolag. Anmälan måste göras innan ändringen sker eftersom den först måste godkännas. Exempel på ändringar som kräver en anmälan:

 • Om någon person byts ut eller lämnar bolaget exempelvis när det kommer in nya aktieägare, finansiärer samt om styrelsen i bolaget ändras.
 • Om du upphör eller överlåter din verksamhet.
 • Vid namnbyte eller ändringar i kontaktuppgifter på bolaget eller försäljningsstället.

Ändringar som kräver en ny ansökan

Om du i din verksamhet ändrar till ett annat bolag i gällande lokaler behöver du göra en ny ansökan.

Om du inte anmäler

Om du inte anmäler ändringen i förväg kommer ett tillsynsärende att öppnas vilket kan leda till att du får beslut om en sanktion. En sanktion beslutas av miljö- och byggnadsnämnden och de sanktioner som kan meddelas är föreläggande, förbud, varning eller återkallelse av ditt tobakstillstånd.