Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordons­tvättar

Dessa riktlinjer är framtagna i samarbete mellan miljöavdelningen, byggavdelningen och vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun.

Riktlinjerna

Enköpings kommun har tagit fram riktlinjer för fordonstvättar med syfte att minska utsläppen av olja och metaller till avloppsnätet. Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken och det slam som bildas under reningen innehåller så låga halter av miljöskadliga ämnen som möjligt. Vid för höga halter av till exempel metaller och organiska ämnen kan slammet inte läggas på jordbruksmark, vilket är önskvärt för att återföra näringsämnen till kretsloppet.

Ett sätt att klara detta är att minska utsläppsmängderna av miljöfarliga ämnen från olika källor i samhället. En av dessa källor är fordonstvättarna.

Riktlinkerna utgör även en del i den prövning som görs för varje enskild verksamhet.

Lagar och bestämmelser

Riktlinjerna är framtagna med hänsyn till gällande lagstiftning, främst miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster samt ABVA.

Vattentjänstlagen (SFS 2006:412) och ABVA

Vattentjänstlagen och ABVA reglerar användningen av avloppsnätet med syfte att skydda ledningsmaterial, reningsprocesser samt kvaliteten på utgående vatten från reningsverket till recipient och på avloppsslam.

Fastighetsägare/Verk­samhetsutövare

 • Får inte släppa ut avloppsvatten som kan skada ledningsnätet, reningsprocesserna, slamkvaliteten eller på annat sätt orsaka skador eller olägenheter.
 • Ska informera VA-huvudmannen om utsläpp till spill- eller dagvattennätet från verksamheten.

Huvudmannen för VA-verksamheten

 • Bedömer om ett utsläpp från en planerad verksamhet är acceptabel för ledningsnätet och reningsverket.
 • Är inte skyldig att ta emot avloppsvatten som inte är hushållsspillvatten.
 • Är inte skyldig att koppla in en fastighet eller låta en fastighet vara inkopplad om VA-installationen har väsentliga brister.
 • Har rätt att stänga av dricksvattnet till en fastighet om fastighetsägaren försummat sina skyldigheter enligt Vattentjänstlagen.
 • Kan begära att fastighetsägaren/verksamhetsutövaren tar prov på sitt avloppsvatten och redovisar resultat från sådan provtagning till VA­ huvudmannen.
 • Har rätt att undersöka VA-installationen och utföra nödvändig provtagning och analys, som då bekostas av fastighetsägaren.

Miljöbalken (SFS 1998:808)

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Kopplade till miljöbalken finns förordningar och föreskrifter med ytterligare bestämmelser.

 • Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken:
 • Välja bästa möjliga teknik till rimlig kostnad för att motverka skador på miljön.
 • Byta ut farliga produkter mot mindre farliga (produktvalsprincipen).
 • Anmäla eller söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
 • Utföra egenkontroll, vilket bland annat innebär att det ska finnas en förteckning över vilka kemikalier som används i verksamheten.
 • Hantera farligt avfall från verksamheten på ett korrekt sätt.

Utsläpp till avloppsnätet ska alltid godkännas av VA-huvudmannen och av den myndighet som avgör hur verksamheten får bedrivas. Myndighetens beslut gäller tillsammans med bestämmelserna i Vattentjänstlagen och ABVA.

Vattendirektivet

EU:S ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, innehåller regler och riktlinjer för att skydda sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Utifrån vattendirektivet tar vattenmyndigheten fram lokala miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i syfte att nå god kemisk och ekologisk status i hav, sjöar och vattendrag. Ämnen som anses som särskilt förorenade och prioriterade finns listade. Föroreningar av vatten med dessa ämnen ska gradvis minska. Krav som ställs på utsläpp av dessa ämnen beror på den mottagande recipientens nuvarande status samt övriga utsläpp i området.

Definition av anläggnings­typ

Utifrån de krav som ställs i dessa riktlinjer indelas fordonstvättarna efter antal tvättar i stora, små eller övriga anläggningar.

Stora anläggningar

Anläggningar som tvättar fler än 5000 personbilar alternativt fler än 1000 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år. Innan en sådan anläggning startas ska anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.

Små anläggningar

Anläggningar som tvättar mellan 1000-5000 personbilar alternativt 200-1000 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år.

Övriga anläggningar

Anläggningar som tvättar färre än 1000 personbilar alternativt 200 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år.

Egenkontroll och skötsel av anläggningen

Miljöbalken (SFS 1998:808) ställer krav på egenkontroll hos verksamhetsutövare och den som driver en anläggning för fordonstvätt ska ha kunskap om hur anläggningen påverkar människors hälsa och miljön. Omfattningen av egenkontrollen beror på verksamhetens art, storlek och påverkan. För större tvättanläggningar vilka är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller att förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) ska följas.

I Enköpings kommun är miljö- och byggnadsnämnden tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Tillsynen utförs av miljö- och byggnadsförvaltningen genom miljöavdelningen.

Riktvärden för utsläpp till avlopp

Föroreningsmängderna per tvättat fordon bör i genomsnitt, under de mest belastade månaderna, inte överstiga riktvärdena i listorna nedan. För samtliga stora, små och övriga anläggningar gäller kommunens "Riktlinjer för oljeavskiljare" samt riktvärdena i listorna.

Maximal mängd förorening per tvättat fordon

Personbil:

 • Samlingsparameter – Bly, Krom, Nickel: 5mg/fordon
 • Kadmium: 0,10 mg/fordon
 • Zink: 50 mg/fordon
 • Koppar: 30 mg/fordon
 • Oljeindex: 2,5 g/fordon

Lastbil, buss eller vägfordon:

 • Samlingsparameter – Bly, Krom, Nickel: 15 mg/fordon
 • Kadmium: 0,30 mg/fordon
 • Zink: 150 mg/fordon
 • Koppar: 90 mg/fordon
 • Oljeindex: 7,5 g/fordon

Provtagning

Provtagningen är nödvändig för att få kunskap om anläggningens utsläpp till avloppsnätet. Provtagningsresultaten kommer att ligga till grund för bedömning av om respektive biltvättanläggning klarat gällande riktvärden. Ett dåligt resultat kan innebära krav på utredning av utsläppen samt eventuellt kompletterande rening.

Anläggningen ska utformas så att lämplig provtagningspunkt för automatisk provtagning på utgående vatten finns. Provtagningspunkt ska finnas angiven på en ritning över anläggningen som ska förvaras i verksamheten.

Fordonstvätten ska även utrustas med en separat vattenmätare för att möjliggöra en uträkning av vattenförbrukningen per fordon.

Provtagningen ska ske enligt följande:

Provtagning ska ske med automatisk provtagare på utgående behandlat tvättvatten. Provtagning ska genomföras flödesproportionellt eller tidsstyrt under den tid vatten lämnar anläggningen. Flödesproportionell provtagning innebär att ett antal prover tas ut proportionellt mot vattenflödet. Vid tidsstyrning väljer man tvättanläggningens öppettider och prov ska uttas minst var 15:e minut. Proverna ska tas av behörig provtagare (enligt SNFS 1990:11, MS: 29, bilaga 1). Vid provtagningstillfället ska tvätten vara igång som vanligt och ingen rengöring av tvätthallen får ske då detta kan påverka resultatet. Provtagning ska ske tidigast tre veckor efter tömning av slam- och oljeavskiljare.

För stora anläggningar ska veckosamlingsprov tas ut två olika månader under vinterhalvåret (november- april), dock ej två på varandra följande veckor. Med veckosamlingsprov menas provtagning under sju dygn i följd. Vid ena provtagningstillfället analyseras endast metaller (bly, kadmium, nickel, krom, zink samt koppar) och suspenderade ämnen. Vid det andra tas ett samlingsprov för metallanalys ut över sex dygn samt ett dygnssamlingsprov för analys av oljeindex det resterande dygnet.

För små anläggningar ska minst ett dygnssamlingsprov tas ut under vinterhalvåret (november - april). Med dygnssamlingsprov menas provtagning under ett dygn. Suspenderade ämnen och metaller ska analyseras som vid veckosamlingsprov samt analys för oljeindex (se punkten ovan).

Övriga anläggningar behöver endast genomföra provtagning efter begäran från miljöavdelningen eller vatten- och avloppsavdelningen.

Provtagningsrapport

Resultaten från provtagningen ska sammanställas i en rapport som senast den 31 maj varje år ska skickas till Enköpings kommuns vatten- och avloppsavdelning samt till kommunens miljöavdelning.

E-post till Enköpings kommuns vatten- och avloppsavdelning: sbf.vaanalyser@enkoping.se

E-post till Enköpings kommuns miljöavdelning: miljoavdelningen@enkoping.se

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Beskrivning av provtagningsförfarandet, bland annat ska det framgå vem som utförde provtagningen och när, flödesproportionell eller tidsstyrd, provtagningspunktens placering.
 • En redovisning av ovanstående metaller samt olja mätt som mängd per tvättat fordon. Det ska tydligt framgå om utsläppen överskrider riktvärdena listorna samt förslag till eventuella åtgärder. Respektive provtagningsomgång redovisas separat.
 • Kopia på analysprotokollen.
 • Antal tvättade fordon samt vattenförbrukning vid provtagningstillfällena.
 • Antal tvättade fordon per år.
 • Senaste datum för tömning av oljeavskiljare före respektive provtagningstillfälle.
 • Beskrivning av reningsanläggningen. Ange recirkulationsgrad för anläggningen.
 • Ansvarig person på anläggningen.

Övriga krav

 • Tvättanläggningen får inte användas då reningsanläggningen inte fungerar. Bräddavlopp får inte förekomma. Vid haveri ska tvätten stängas.
 • Avloppsvatten från eventuell Gör-det-själv-hall ska avledas till fordonstvättens reningsanläggning.
 • Vid nyetablering eller ombyggnation bör hänsyn tas till eventuellt framtida utrymmesbehov för ytterligare reningsutrustning.

Om Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Ärendenummer: 2018-001758

Dokumenttyp: Riktlinjer

Ersätter:

Beslutad av: Miljö- och byggnadsnämnden

Gäller för: Verksamhetsutövare, miljöavdelningen, vatten- och avloppsavdelningen

Gäller f.om. 2018-09-19

Gäller t.om. Tills vidare

Ansvarig funktion: Miljöavdelningschef

Reviderad: