Miljöfarlig verksamhet – regler och anmälan

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver påverkas du av lagstiftning inom olika områden. I de flesta fall krävs till exempel bygglov eller en anmälan enligt miljöbalken.

Det som räknas som miljöfarlig verksamhet omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Exempel på verksamheter:

 • industrier
 • bensinstationer
 • verkstäder
 • avloppsanläggningar
 • täkter
 • återvinningsanläggningar
 • lantbruk

Även olika typer av hantering utgör miljöfarlig verksamhet, exempelvis:

 • avfall
 • mellanlager
 • sanering av förorenade områden
 • pålning
 • krossning av sten
 • uppläggning av muddermassor
 • annat avfall

Starta upp en miljöfarlig -verksamhet

Du måste göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet minst sex veckor innan du startar upp verksamheten. Normalt behövs även bygglov.

Vilken typ av verksamhet ska du driva?

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Du kan även behöva söka bygglov för din verksamhet eller söka tillstånd för brandfarlig vara hos räddningstjänsten. Det är däremot viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Du måste anmäla åtgärder även när de är av engångskaraktär, till exempel uppläggning av muddermassor eller att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål.

Syfte med anmälningsplikten

Syftet med anmälningsplikten är att miljö- och byggnadsförvaltningen ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas eller påverkas och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Kontakta oss vid frågor

Är du osäker på om din verksamhet kan klassas som miljöfarlig eller om du kan behöva söka dispens, kan du alltid kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller också om du vill ha rådgivning eller har frågor om regler enligt miljöbalken.

Strandskyddat område eller vattenskydds­område

Om du ska bedriva verksamhet eller genomföra en åtgärd inom strandskyddat område eller vattenskyddsområde kan du behöva söka dispens hos miljö- och byggnadsnämnden.

Det gäller för ditt företag eller din verksamhet

Din verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det gäller bland annat industrier med större eller mindre miljöpåverkan eller verksamheter som hanterar farliga kemikalier, ger upphov till utsläpp av miljöstörande ämnen eller är bullrande.

Miljöfarliga verksamheter delas enligt miljöbalken in i fyra grupper:

 • tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
 • anmälningspliktiga (C-anläggningar)
 • verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamhet).

Miljöprövningsförordningen beskriver vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Då behöver du tillstånd

En tillståndspliktig verksamhet är till exempel en industri eller en verksamhet med någon form av större miljöpåverkan eller risk för påverkan. Tillstånd för verksamheten prövas normalt av länsstyrelsen med kommunen som remissinstans. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Tillståndsgivning

Vid tillståndsgivning görs en lokaliseringsprövning där hänsyn tas till verksamhetens miljöpåverkan och villkor meddelas för att minska riskerna för störande utsläpp, buller eller minimering av risk. Efter att tillstånd meddelats en verksamhet lokaliserad till Enköpings kommun blir miljö- och byggnadsnämnden tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Transportera avfall

Om du ska transportera avfall eller farligt avfall så kan du också behöva tillstånd. Mer om detta finns på länsstyrelsens hemsida.

Användning av avfall för anläggningsändamål

Du måste även anmäla åtgärder av engångskaraktär, till exempel uppläggning av muddermassor eller att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål.

Om du ska använda avfall för anläggnings­ändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten måste du anmäla det till kommunen senast sex veckor innan du ska påbörja åtgärden.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter.

Krossning, sortering och återvinning

Om du ska krossa berg, asfalt, naturgrus eller liknande måste du anmäla det till kommunen.

Andra typer av tillstånd

Andra typer av tillstånd som istället hanteras av miljö- och byggnadsnämnden är till exempel tillstånd för berg- eller jordvärme och tillstånd för avloppsanläggning.

Processen för anmälan av miljöfarlig verksamhet

1. Du vill starta en miljöfarlig verksamhet

Om du vill starta en verksamhet som klassas som miljöfarlig, en så kallad C-anläggning, måste du anmäla det till kommunen.

Ofta behöver du träffa tjänstemän från flera av våra avdelningar eller förvaltningar, till exempel en bygglovshandläggare eller en miljöinspektör. Vi erbjuder mötesformen "Dukat bord" där du som är företagare får träffa tjänstemän från de myndighetsområden som just du behöver vid ett och samma tillfälle.

2. Du anmäler till kommunen

När du har skickat in en komplett anmälan får du starta verksamheten efter sex veckor, även om du inte har fått vårt delegationsbeslut.

3. Vi granskar anmälan

När vi får din anmälan utser vi en handläggare som granskar anmälan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Ofta kommer handläggaren och besöker dig på plats.

Vi kan behöva ta kontakt med andra personer, företag eller organisationer som har rätt att få information om vad du vill göra och lämna synpunkter. Ibland behöver vi även informera i en annons i lokaltidningen.

4. Vi skriver ett delegations­beslut

När vi har fått in allt vi behöver i anmälan skriver vi ett delegationsbeslut som vi skickar till dig. I delegationsbeslutet står det om du får göra det som du har tänkt. Där står också vad du måste tänka på och göra för att att få driva verksamheten. Om du inte är nöjd med vårt delegationsbeslut kan du överklaga det.

5. Vi fakturerar

När vi har skrivit delegationsbeslutet skickar vi en faktura på avgiften. Med fakturan får du också ett beslut på vilken årsavgift du ska betala för den framtida tillsynen av verksamheten.

Anmäl till kommunen

Om du ska starta en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll.

Förändringar i befintlig verksamhet

Om du ska göra förändringar i en befintlig verksamhet som kan påverka miljön kan du behöva anmäla det till tillsynsmyndigheten. Någon nedre gräns för anmälningsplikten finns inte beskriven i lag.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du ska avveckla en verksamhet måste du anmäla det till kommunen.

Avgifter

I Enköpings kommun har miljö-och byggnadsnämnden tillsynen över miljöfarliga verksamheter. Kommunen tar betalt av dig som driver en verksamhet för den tillsyn som de regelbundet gör. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar”.