Vatten­parker

Korsängens vattenpark och Paddeborgs vattenpark vid Ullundarondellen är två naturområden. Samtidigt har de ett avancerat system för att rena större delen av Enköpings dagvatten.

Naturområde

Till vattenparkerna kommer också besökare för att uppleva ett fint natur- och fågelliv. Många skolor och förskolor gör studiebesök vid Korsängens vattenpark för att håva och titta på fåglar. Fåglarna uppskattar också det här naturområdet och vid Korsängens vattenpark har 121 olika fågelarter hittats.

Rening av dagvatten

Dagvatten är det vatten som rinner av från till exempel tak, gator och parkeringsplatser. Det är ofta förorenat från exempelvis avgaser och utsläpp från trafik och jordbruk. Därför behöver det renas innan det släpps ut i sjöar, vattendrag eller hav. I Enköping har vi vattenparker för att kunna rena dagvattnet.

Hur går det till?

Vattenparken använder så kallade fördröjningsmagasin. Vattenväxter och nivåskillnader på botten gör att dammarna i vattenparken kan rena vattnet från kväve, fosfor och tungmetaller innan det släpps ut i Mälaren igen. Reningen är så effektiv att det hjälper våra sjöar och hav att inte växa igen.