Växter och träd

Invasiva främmande arter och för många träd som fälls ner påverkar vår miljö negativt. Lämna in önskemål innan du tar bort träd, för vår naturs och lufts skull.

Hitta på sidan

Invasiva främmande arter i naturen är ett stort problem då det kan skada våra inhemska arter och ekosystem. De kan även ha negativa effekter på jord- och skogsbruk samt att de kan orsakar stora kostnader både för enskilda och för samhället .

Enköpings kommun jobbar för att komma åt problemen med ett antal främmande arter. Du som Enköpingsbo och fastighetsägare spelar en viktig roll i att minska den negativa utvecklingen och få bort invasiva arter på sikt. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva arter i Enköping

Enköpings kommun arbetar med att få bort eller minimera spridningen av invasiva arter och i dagsläget bekämpar vi främst följande arter:

  • Blomsterlupin
  • Parkslide
  • Jätteloka eller Tromsöloka
  • Häggmispel
  • Kanadensiskt gullris
  • Jättebalsamin

Lägg inte invasiva växter på komposten

Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och andra växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska du inte slänga växtavfall och jordmassor från invasiva växter i återbrukets fraktion för kompost eller växtavfall utan i ett kärl för brännbart.

Kör växtdelarna till Återbruket

Har du större mängder kör växtdelarna till återbruket i Enköping.

Transportera inte växtavfall i öppet släp

Växtdelar och frön riskerar att ramla av och spridas längsmed vägen om du transporterar i ett öppet släp. Lägg alltid växtavfall med invasiva växter i säckar som du försluter väl innan du transporterar dem.

Släng eller tippa inte trädgårdsavfall i naturen

Trädgårdsavfallstippar riskerar okontrollerad spridning av arter som inte ska spridas i naturen

Rapportera fynd av invasiva främmande arter

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporter in det till SLU:s artdatabank.

Kontakta kommunen om du hittar någon av nämnda arter på kommunens mark.

Vi vill gärna behålla friska träd. Det innebär att vi inte tar ner träd som ger skugga eller som någon tycker står på fel ställe. Kontakta oss om ett träd ser dåligt ut, så åker vi ut och tittar på det. Är det risk för att trädet faller tar vi ner det så fort vi kan, eftersom det kan innebära fara. Annars får du fylla i blanketten med önskemål om nedtagning.

När vi har tagit emot ditt önskemål gör vi en bedömning av trädets betydelse för området med dess estetiska och ekologiska värde och vilken betydelse trädet har för området som helhet. Vi värderar också hur trädet mår och om det är vackert. Det kan ta tid innan du får svar eftersom vi behandlar önskemålen två gånger per år. Då ser vi hur trädet ser ut under olika årstider.

Träd på din egen fastighet

​Om du vill ta ned ett träd som står på din fastighet, kan det krävas lov från kommunen. Kontakta alltid byggavdelningen på Enköpings kommun innan du tar ned ett träd på din fastighet. Du når dem via kontaktcenter.

Träd på elledningar

Om ett träd fallit ner på en elledningn är det oftast Vattenfall som är ansvariga.