Stattomten

Kartbild över centrala Enköping. En liten cirkel på kartan pekar ut var Stattomten ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Kommunen har ingått ett markanvisningsavtal med företaget Vi Invest för att bygga ett hotell på Stattomten.

Om projektet

För att kunna bygga hotell på tomten behöver kommunen ta fram en ny detaljplan. Som första steg i den processen har kommunen ingått ett markanvisningsavtal med företaget Vi Invest. Ett hotell med en levande bottenvåning för handel eller andra aktiviteter bedöms ha goda förutsättningar att bidra och stärka utvecklingen av centrum.

– En hotelletablering på den centrala tomten blir ett lyft för hela Enköping och en viktig pusselbit i vårt arbete med att utveckla stadskärnan, säger Ulrika Ornbrant, ordförande PLEX-utskottet.

Fakta

 • Status: Ska utredas
 • Vad det ska bli: Hotell, restaurang och bar, kommersiella lokaler mm.
 • Markägare: Enköpings kommun
 • Fastighetsbeteckning: Centrum 13:5 och 13:6

Det här händer just nu

Just nu pågår dialog mellan kommunen och Vi Invest om den kommande processen och konceptet för det nya hotellet, utifrån ramarna i markanvisningsavtalet. Det kommer att vara ett underlag till den nya detaljplanen.

I arbetet framåt kommer nödvändiga tekniska utredningar att tas fram, till exempel dagvattenutredning och kulturmiljöutredning.

Preliminär tidplan

 • Antaget markanvisningsavtal i PLEX-utskottet: oktober 2023
 • Samråd detaljplan (kommunen): kvartal 1 2024
 • Granskning detaljplan (kommunen): kvartal 2 och 3 2024
 • Antagen detaljplan (kommunen): kvartal 4 2024/kvartal 1 2025
 • Projektering byggnation (Vi Invest): kvartal 1 2025.
 • Start byggnation (Vi Invest): kvartal 1 2026.
 • Byggnation klar (Vi Invest): kvartal 1 2028

Det här har hänt tidigare

 • Den 11 oktober 2023 beslutade PLEX-utskottet att godkänna ett nytt markanvisningsavtal med företaget Vi Invest om Stattomten, som ersätter det föregående. Avtalet delas också upp i två delar, en del som gäller hotell på Stattomten och en del som gäller bostäder på tomten Centrum 34:1.
 • I mars 2022 tog PLEX-utskottet beslut om nytt markanvisningsavtal som ersatte det tidigare avtalet.
 • Projektet pausades något under 2021 då två överklaganden mot beslutet om hotellbygge på Stattomten kom in. Förvaltningsrätten kom dock fram till att det inte fanns skäl till att upphäva beslutet om markanvisningsavtalet.
 • I oktober 2020 beslutade PLEX-utskottet att skriva under ett markanvisningsavtal med företaget Vi Invest, för att bygga ett hotell på Stattomten.
 • Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade den 9 maj 2019 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka hotelloperatörer för att etablera en hotellverksamhet på fastigheterna. De fick också i uppdrag att ändra gällande detaljplan, för att göra en hotelletablering möjlig på fastigheterna.

Planprocessen

 1. Planbesked

 2. Samråd

 3. Granskning

 4. Antagande

 5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Handlingar

Kontakt

Vid frågor om detaljplaneprocessen, kontakta planchef Patrik Holm:

E-post: detaljplan@enkoping.se
Växel: 0171-62 50 00

Vid frågor om mark- och exploateringsprocessen, kontakta mark- och exploateringschef Anna Ahrling:

E-post: anna.ahrling@enkoping.se
Växel: 0171-62 50 00