Lekplatsen i Skolparken

Foto på skolparkens lekplats som den ser ut idag. I bilden syns lekutrustning som ett rött litet tåg man kan sitta i. En stor gunga och en lång rutschkana som går utför en kulle in till lekplatsen.

Skolparkens lekplats som den ser ut idag.

Under 2024 kommer vi att rusta upp Skolparkens lekplats.

Fakta

 • Status: Planerad
 • Byggstart: 2024
 • Klart: 2024
 • Vad det ska bli: En upprustning av lekplatsen
 • Vem som bygger: Enköpings kommun
 • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Lekplatsen har idag många populära lekredskap, bland annat den långa rutschkanan, vippgungan och tåget. Det är också en plats där man kan umgås och vila vid picknickborden och bänkarna.

Tanken är att lekutrustningen ska kompletteras och förnyas. Vi kommer även undersöka om platsen kan utvidgas och utvecklas på andra sätt.

Varför vi gör det här

Skolparkens lekplats är en av Enköpings mest populära lekplatser. Den börjar bli sliten och det är snart dags att rusta upp lekplatsen och skapa en ny inspirerande lekmiljö.

Det här händer just nu

Arbetet med att ta fram ritningar för den nya lekplatsen pågår för fullt. Till våren 2024 startar anläggningsarbetet och är beräknat att vara klart till tidig höst 2024.

Redan under februari/mars kommer vi starta med slyröjning. Vi kommer också att ta ner två träd på platsen, de mår inte bra och skulle kunna bli en fara i framtiden. Vi kommer så småningom ersätta träden med två nya. 

Lekplatsens utformning och innehåll

Den nya lekplatsen bygger på de inspel vi fick från Enköpingsborna under den dialog vi höll under våren 2023. 

I stora drag kommer den nya lekplatsen att spegla Enköpings historia utifrån ett tema som bygger på stadens bärande element. Åsen, slätten, ån, järnvägen och staden. Flera kända Enköpingsbyggnader kommer att återspeglas i miniatyr. 

Vi kommer att spara den populära tubrutschkanan och vippgungan. Vi kommer även att återanvända tåget och vi kommer renovera det med nya fina gröna skärmar.  Vi kommer komplettera den utrustning vi sparar med bland annat en stor klätterställning med en mindre linbana, flera typer av gungor, lekhus, en snurrkarusell och en ny rutschkana för de mindre barnen.

Lekplatsen blir större än vad den är i dagsläget. Vi kommer utöka ytan både mot Kulturskolans håll, och mot den sittyta och idegranshäck som finns framför lekplatsen. Lekplatsen kommer bli mer tillgänglig, och ha ett större utbud av tillgänglig lekutstrustning. Det blir också mer belysning, och vi kommer ta ner eller beskära mycket av det buskage som finns idag för att öka insynen och göra platsen mer trivsam.

Karta

Det här har hänt tidigare

Under våren 2023 hade vi en medborgardialog inför utvecklingen av Skolparkens lekplats. Vi hade både en digital enkät och en dialog på plats i Skolparken. På den fysiska dialogen fångade vi upp önskemål och synpunkter, bland annat från elevrepresentanter från närliggande skolor. I den digitala enkäten deltog 195 personer.

Vi tackar så mycket för ert engagemang, det är till stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet med den nya lekplatsen.

Dialogen visar att många gärna besöker Skolparken och lekplatsen. Det centrala läget, storleken på parken och dess lummiga grönska gör den till en uppskattad park. 

Många uppskattar rutschkanan, snurrgungan och tåget och vill att dessa ska finnas kvar. Många tycker också att lekplatsen är för liten och behöver ett större utbud av lekutrustning för att passa fler barn i olika åldersgrupper och med olika förmågor. Det fanns önskemål om gunglek, klätterlek, rutschkana, balanslek, hopplek, lekhus och fler sittplatser. Ett annat tydligt önskemål var att lekplatsen skulle få ett tema, gärna med koppling till Enköpings historia. 

Majoriteten av de som deltog i dialogen upplever att de känner sig trygga i Skolparken. Men en del upplever otrygghet när det är mörkt, mycket på grund av de uppväxta buskagen och att visa platser blir mörka. 

Vi kommer att:

 • Utgå från att bevara lekplatsens mest uppskattade funktioner.
 • Se över om vi kan utöka lekplatsens yta för att få plats med mer lekvärden för olika åldrar och förmågor.
 • Se över om vi kan komplettera lekplatsen med klätterlek, balanslek, hopplek, gungor, lekuhs och fler platser för umgänge. 
 • Ge lekplatsen ett tema med koppling till Enköpings historia.
 • Arbeta med att öka lekplatsens och parkens upplevda trygghet. 
 • Se hur vi kan inspireras av roliga lekplatser i andra städer som många har lyft i dialogen.