Styrdokument

Här kan du se Westerlundska gymnasiets lokala och nationella styrdokument.

Lokala styrdokument

Vi har ett antal styrdokument som Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet ansvarar för. Du ser listan här nedan. Vill du ta del av någon av våra styrdokument kontaktar du receptionen på e-postadress: wgy.info@enkoping.se

  • Nämndplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling (med blankett)
  • Handlingsplan vid rökning och droger
  • Trivselregler
  • Trivselregler i cafeteria och matsal
  • Handlingsplan vid elevolycka
  • Riktlinjer för besök
  • Krisplan
  • Ogiltig frånvaro
  • Hög anmäld frånvaro

Nationella styrdokument

Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna.

Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt individens behov.

Skolverket följer också upp hur styrdokumenten i praktiken bidrar till ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse, och utvärderar huvudmännens och verksamheternas kunskap om styrdokumentens innehåll och funktion.

Skolverkets webbplats

Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Skollagen på Skolverkets webbplats

Läroplan - Lpf 94

Gäller utbildningar i gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 2011.

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan Gy-11

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

Gymnasieförordningen

Den 1 februari 2011 trädde den nya gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) i kraft. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjas höstterminen 2011.

Gymnasieförordningen, SFS 2010:2039

Övergångsbestämmelser

För utbildning i gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 2011 fortsätter gymnasieförordningen (1992:394) att gälla.

Gymnasieförordning (1992:394)

Examensmål/programmål

För varje nationellt program i gymnasieskolan ska det finnas examensmål som innehåller mål för programmet. Examensmålen är förordningar som beslutas av regeringen och ska följas.

Undervisningen för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före 1 juli 2011 ska istället ske mot de programmål som gällde före den 1 juli 2011.

Målen på Skolverkets webbplats

Ämnesplaner och kurser

I ämnesplanerna finns det beskrivit vad syftet är med varje ämne och kurs. Kursplanerna innehåller också betygskriterier, där det står vilka kunskaper du ska ha för att få ett visst betyg.

Ämnesplaner på Skolverkets webbplats