Vatten och livet

I detta temaarbete ingår både förberedelser i skolan, en utedag med Enabygdens Naturskoleverksamhet i samarbete med Vatten- och avfallsavdelningen och efterarbete.

Årskurs 4–6
Erbjuds vår och höst

I detta temaarbete ingår både förberedelser i skolan, en utedag med Enabygdens Naturskoleverksamhet i samarbete med Vatten- och avfallsavdelningen och efterarbete. Temat försöker med hjälp av litteraturstudier, lekar, upplevelser, undersökningar och reflektion ge kunskaper som ska kunna hjälpa eleverna att förstå hur beroende vi är av en natur i balans. Med vatten som ett exempel försöker vi ge eleverna insikt i hur olika samband i naturen gör livet möjligt på jorden.

Exempel på aktiviteter under utedagen:

  • Personal från Vatten- och avfallsavdelningen guidar i parken
  • Lek som beskriver vattenrening i vattenparken
  • Håvning av småkryp i vattenparken
  • Vattenhäxan
  • Dramatisera sol - växt - växtätare - predator

Temat ”Vatten och livet” tränar nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

  • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
  • Genomföra systematiska undersökningar.
  • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.

Förmågor inom samhällsorienterande ämnen: Geografi:

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av välden.
  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Vattnet är avgörande för livet på jorden. Man kan studera vatten ur oändligt många infallsvinklar. I detta tema försöker vid med hjälp av litteraturstudier, lekar, upplevelser, undersökningar och reflektion ge kunskaper som ska kunna hjälpa
eleverna att förstå hur beroende vi är av en natur i balans. Med vatten som ett exempel försöker vi ge eleverna insikt i hur olika samband i naturen gör livet möjligt på jorden. Med ett utomhuspedagogiskt angreppssätt närmar vi oss det miljöperspektiv läroplanen talar om i kap. 1 Skolans värdegrund och uppdrag.

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Upplägg: I detta temaarbete ingår både förberedelser i skolan, en utedag med naturskolan och Vatten och avfallsavdelningen och efterarbete. Denna beskrivning av temat ska ses som inspiration när du som pedagog gör din egen pedagogiska planering.

Plats: Utedagen genomförs vid vattenparken i Enköping. Skolor som inte ligger i centrala Enköping kan använda kulturbuss vid resan till och från Enköping. Vi kan även genomföra delar av temat i ett vattendrag nära din skola.

Tidsramar: Temat är en heldagsaktivitet. Exakta tider kommer vi överens om från gång till gång.

Utrustning som eleverna ska ha med: mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag, lämpliga kläder och stövlar. Vid risk för regn även regnkläder.

Mat: Eleverna ska ha med ett litet mellanmål och gärna varm dryck till förmiddagen och matsäck till lunch.

Förarbete

För att utedagen vi ska ha tillsammans ska bli så givande som möjligt ska eleverna förberedas genom att hemma i skolan arbeta med olika övningar.

Vattenord
En introduktion till ämnesområdet som knyter an till elevernas egna associationer kring begreppet vatten. Bilaga 1(För det vilda s.129)

Liv i vattnet
Eleverna förbereder sig på de djur de kan tänkas möta under utedagen vid vattenparken (insjön). Eleverna får välja ett djur ur listan ”Småkryp i sötvatten” (bilaga2) att specialisera sig på. Eleverna sammanställer fakta och gör bilder av sitt djur. Slutprodukten kan vara ett litet uppslagsverk med alla elevers arbeten samlade. Som avslutning arbetar klassen med kopplingen ungt djur och vuxet enligt instruktionen i bilaga 3 (Är du jag? För det vilda s.140) Djur att arbeta med finns i
bilaga 3 och bilder till övningen hittar du i bifogade bildfiler.

Bra sidor på nätet med massor av information om småkryp i vatten är:
Vattenrikets webbplats

Läsa och titta
Eleverna får med hjälp av film och text lära sig hur invånarna i Enköpings kommun får sitt dricksvatten och hur vattnet som vi använt renas innan det släpps ut i kretsloppet igen.

Titta på filmerna ”Världens viktigaste livsmedel”, ”En liten film om bajs” och ”Vattenparken och energiskogsbevattning”. Läsa faktatexter från Enköpings kommun och läroböcker i ämnet.

Filmer och annan information finns här:
http://enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1241089

Utedagen

Gruppen delas i två grupper som jobbar med olika uppgifter. Efter ett tag byts aktiviteter så att alla elever får göra allt. Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

Del A. Guidning i vattenparken
Personal från Vatten och avfallsavdelningen guidar i parken och vi leker en lek där vi får uppleva hur det fungerar när vattnet renas i vattenparken.

Del B. Livsformer och livscykler i vatten
Håvning efter småkryp i vattnet. De fångade djuren artbestäms med hjälp av de kunskaper gruppen har efter förarbetet med ”Liv i vatten”. Ev. fotografering av arbetet och småkrypen.

Trollsländeleken (Att lära in ute - året runt s.230, bilaga 4)

Himmelsporten (Att lära in ute - året runt s.231,bilaga 5)

Våtmarksmumsarna (För det vilda s.163, bilaga 6)

Vattenhäxan (Bi-lagan nr 3 2012 s.29,bilaga 7)

Del C. Vattnet på jorden och näringsvävar i insjön

Drick ett glas vatten (Naturpedagogik s. 135, bilaga 8)

Vattenvingar. Kretsloppet på jorden (För det vilda s.135, bilaga 9)

Jordens vatten som enlitersmodell (Naturpedagogik s. 136, bilaga 10)

Dramatisera sol -växt - växtätare - predator (Enl. Skottland)

Näringsväv med klämmor (enl.skottland)

Ekologisk lek om energikedjor:
http://www.lund.se/Naturskolan/Naturskolebladet/Naturskolebladets-arkiv/Ekologi/

Näringsväven (Bi-lagan nr 3 2012 s.29, bilaga 7)

Efterarbete

Värderingsövningar kring hållbarhet. Exempelvis:
http://www.paegnaben.se/goteborg/vardering/varderingsovning-om-miljo

Glasburksmenageriet om övergödning (För det vilda s. 190, bilaga 11)

Livsfarliga moln om surt nedfall (För det vilda s. 194, bilaga 12)

Dokumentation med reflektion. Bilder från dagen visas med projektor för eleverna.

Skriftlig eller muntlig reflektion kring vad de lärt sig följer.

Skrivuppgift

Följa livet i vattnet – klassakvarium! Håva och ta med vatten från naturliga
vattensamlingar. Förstå ekologi, nischer, ”roller”, nedbrytare – näringskedjor.

Litteratur

Att lära in ute året runt,(2007), Nynäshamns Naturskola, Naturskoleföreningen ISBN
978-91-977-0362-8

För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur. Umeå: UnivEx, Umeå
Universitet. 198 sidor :Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart (red.) (2000).

Naturpedagogik, (2003) Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2

Bi-Lagan Inspiration och information för lärare nr.3 2012
http://www.uvc.uu.se/professorvatten/default.aspx

Innehållsrubrik5

Text

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se