Äventyr med GPS

Med vår äventyrspedagogik får eleverna i mindre grupper lösa problem i naturen och därigenom träna på att samarbeta.

Hitta på sidan

Årskurs 5–9
Erbjuds året om

Vi använder oss av GPS som ett hjälpmedel i undervisningen för att eleverna i små grupper ska förflytta sig till givna destinationer och där utföra olika uppgifter. Uppgifterna kan vara av vitt skilda slag efter lärarens önskemål och ha anknytning till förmågor i många av skolans ämnen och anpassas till olika åldrar och årstider. Exempel på skolämnen som kan beröras är svenska, språk, matematik, geografi, samhällskunskap, biologi och idrott.

Exempel på aktiviteter:
Lär dig grunderna i hur en GPS fungerar
Leta cacher
Hitta vägen med hjälp av en GPS
Ett GPS-äventyr

Förarbete

Äventyr med GPS tränar nedanstående förmågor i geografi och idrott och hälsa:

 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. (ge)
 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. (idh)
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. (idh)

Centralt innehåll för år 4-9 som efter önskemål kan komma att beröras denna dag:

Geografi

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.
 • Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska
 • informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika
  årstider (Idh)
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Vi använder GPS som ett hjälpmedel i undervisningen för att eleverna i små grupper ska förflytta sig till givna destinationer och där utföra olika uppgifter.

Uppgifterna kan vara av vitt skilda slag efter lärarens önskemål och ha anknytning till förmågor i många av skolans ämnen och anpassas till olika åldrar och årstider. Exempel på skolämnen som kan beröras är svenska, språk, matematik, geografi,
samhällskunskap, biologi, idrott.

Våra GPS:er kan även lånas ut till lärare som vill planera egna teman.

Utedagen

Naturskolan kan erbjuda två olika teman med GPS:

1. Äventyr med GPS i skolans närhet (halvdagstema)
Eleverna delas in i tio grupper som varje utrustas med en GPS. Cacher finns gömda i skogen i skolans närhet och grupperna ska försöka hitta så många som möjligt. Vid varje cache finns ett gömt meddelande med en uppgift att lösa. När en uppgift lösts och redovisats får gruppen en ny cache att hitta.

2. Äventyr med GPS i Storskogen (heldagstema)
Eleverna åker med buss ut till Bredsand och delas där in i tio grupper som får varsinn GPS. Med hjälp av waypoints i GPS:n tar sig grupperna genom skogen mot Enköping och längs vägen får man olika uppgifter att lösa. Uppgifterna är inriktade på överlevnad och anknyter till naturen man passerar. Ex rena vatten med vitmossa, koka te på växter, göra upp eld med naturmaterial, laga mat över öppen eld, bygga vindskydd. Vandringen avslutas vid Gånstagården

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se