Legorobotar EV3 Mindstorms 1

LEGO Mindstorms 1 är tänkt som en baskurs i programmering och utvecklingsarbete.

 

Årskurs 7–9, halvdagsaktivitet (minst 180 minuter)

Robot


För 12–18 elever. LEGO Mindstorms 1 är tänkt som en baskurs i programmering och utvecklingsarbete. Eleverna får med hjälp av en interaktiv programvara lära sig att programmera roboten och därigenom få roboten att göra olika typer av moment. OBS! Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat.

Kopplingar till läroplanen

Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

s.9 ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Detta tema tränar delar av nedanstående vetenskapliga och tekniska förmågor.

 • Genomföra systematiska undersökningar
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Centralt innehåll åk 7-9

Teknik: Tekniska lösningar Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns -yrkesval och teknikanvändning

Förarbete

Frågeställning: Hur känner du igen en ROBOT?

Gör en EPA med din klass

EPA – enskilt, par, alla. EPA innebär att läraren ger en öppen fråga som eleverna först får fundera kring enskilt under en till ett par minuter och eventuellt skriva ner sina tankar. Sedan samtalar två elever tillsammans och berättar för varandra vad de tänker och tycker.

Till sist lyfts parens tankar i hela gruppen. Läraren antecknar alla tankar i en tankekarta (mindmap).

Mindmap

Har du en massa information som du behöver få ordning och struktur på? Då kan du göra mindmap, en tankekarta. En mindmap är ett bra verktyg för samarbete. Du kan förstås göra en mindmap på papper, men det finns också många
program för att skapa digitala mindmappar.

Digitala hjälpmedel för mindmaps

Pröva på blockprogrammering
Det är bra om klassen innan besöket får testa på blockprogrammering. Du hittar enkla övningar som kan göras på padda/cromebook på bland annat code.org och scratch. Eller så googlar du på blockprogrammering och hittar någon annan bra sida.

Information till eleverna innan besöket
Berätta att eleverna ska få prova på att arbeta med programmerbara robotar i mindre projektgrupper. Legorobotar Mindstorms är tänkt som en baskurs i programmering och utvecklingsarbete. En fortsättning finns där eleverna får arbeta med att lösa problem med hjälp av programmerbara robotar. Det kan vara bra att berätta att arbetet handlar mer om programmering än om att bygga med LEGO klossar.

Lokal
Försök att möblera klassrummet så att det finns sex arbetsplatser för 2-4 elever. Det ska också finnas plats för att genomföra uppdrag på en duk med måttet 1,15m gånger 2,50 m. Går det att lägga duken på några helt plana bord är det bra. Om det inte går kan vi i nödfall använda golvet. Vi har med skarvsladdar för att kunna få fram el till alla platser. Lokalen måste kunna låsas under raster.

Tider
Ett besök tar ca 3 timmar exkl. raster. Då ingår ca 30 min för undanplockning och utvärdering.

Grupper
Det finns möjlighet att arbeta med åtta grupper. Ju färre deltagare det är i varje grupp desto bättre. Hur grupperna delas in bestämmer ordinarie lärare. Det har visat sig att det ofta är bra att arbeta med homogena grupper där snabba, drivande elever arbetar tillsammans och lite försiktigare elever tillsammans. Detta för att alla ska få chans att prova på arbetet. Flickor och pojkar för sig kan fungera bra.

Obs! Låt inte eleverna själva sköta gruppindelningen!

Temadagen

Klassbesöket kommer att genomföras som en grundkurs i programvaran Mindstorms. Med programvaran får eleverna träna på att styra en färdigbyggd robot. Eleverna får lära sig hur man styr roboten på olika sätt, bland annat med sensorer.

Övningar

Vi går igenom grunderna tillsammans

Konfigurera block:

 • Kör rakt framåt, fart 100, 3 rot.
 • Stanna 2s.
 • Kör rakt bakåt, fart 40, 720 grader.
 • Snurra, fart 60, 2 s.
 • Gör det hela 3ggr.

Följa handledning i Robot Educator:

 • Gör en rak förflyttning: Följ instruktionerna. Extraövning: Ändra blockets parametrar så att roboten stannar på stopplinjen. Kör sakta bestämd sträcka, accelerera och stanna vid linje, backa till ny linje.
 • Kurvlinjeförflyttning. Extraövning: Lägg till tre block av typen ”Kör – rattstyrning” i programmet för att få
  roboten att åka bakåt och följa samma bana till startpunkten.
 • Stoppa vid linje. Extraövning: upptäck en linje av annan färg
 • Förgrening - följ linje. Extraövning: ställa in tröskelvärden
 • Flytta objekt. Extraövning: flytta från bestämd plats till ny
 • Stoppa vid vinkel. Extraövning: använd så få ikoner som möjligt för att få roboten att vända 90 grader.
 • Egen övning LOOP: Kör rakt fram sväng 90 grader. Gör det 4 gånger. Extraövning: kör roboten i en bestämd fyrkant på mattan.

Fri utmaning:

Vid slutet av arbetspasset får eleverna försöka att lösa ett enkelt problem på robotbanan genom att skapa ett program som styr roboten på rätt sätt.

Om man efter detta tema vill gå vidare med mer utmanande uppgifter kan man önska temat Legorobotar EV3 – Green City eller Legorobotar EV3 – Space Challenge. I Green City får eleverna använda de grundkunskaper de lärt sig under Legorobotar. Mindstorms för att lösa olika utmaningar kring ett tema som belyser hur en stad kan använda förnyelsebara energikällor för sitt energibehov.

Efterarbete

 • Efter legorobot besöket arbetar klassen tillsammans med ordinarie lärare med att lära sig mer om robotar och hur vi använder robotar i samhället idag. Arbetet kan läggas upp på valfritt sätt. En modell kan vara att utgå från elevernas frågor kring robotar och med dom som utgångspunkt försöka ta reda på svaren.
 • Att utveckla egna robotar kan vara ett ytterligare sätta att arbeta vidare på. Eleverna får med hjälp av den kunskap de fått under temat göra ritningar av robotar de själva uppfinner. Om möjligt kanske dessa robotar även kan
  byggas med hjälp av LEGO Mindstorms materialet.