Bygga fordon konstruktion

 

Vi konstruerar med hjälp av k´nex byggbitar fordon både efter egna idéer och efter beskrivning.

För årskurs 1-3 halvdagsaktivitet

Temat i korthet

Vi konstruerar med hjälp av k´nex byggbitar fordon både efter egna idéer och efter beskrivning och löser med dem en del uppgifter samt försöker förstå några olika begrepp såsom: ritning, skiss, axel, konstruktion, funktion, hållbarhet, sammanfoga, material, stabilitet, mekanismer, gravitation, friktion

Försök att använda ENaT dagen som en del i den vanliga undervisningen. Dagen kan vara en inledning, komma in under eller i slutet av ett temaarbete.

Kopplingar till läroplanen

Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

s.9 ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Detta tema tränar delar av nedanstående tekniska förmågor.

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Centralt innehåll Åk 1-3

Naturorienterande ämnen

Kraft och rörelse

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Teknik

Tekniska lösningar

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Förarbete

Förberedelse för läraren att göra eller plocka fram:

 • Max tio arbetsplatser för 2-3 elever.
 • Ett bord i främre delen av klassrummet, att plocka upp grejer på.
 • Ett rum eller korridor med fri golvyta att köra modellerna på eller om det inte går ställa bänkarna i en hästskoform.
 • Förbereda gruppindelning av klassen. Helst två i varje grupp (se nedan)

Övrigt material tar ENaT med sig.

Det är bra om eleverna är förbereda inför vår dag och vet vad den handlar om samt vilka saker som de ska träna på och lära sig.

Gå igenom begreppen

ritning, skiss, axel, konstruktion, funktion, hållbarhet, sammanfoga, material, stabilitet, mekanismer, gravitation, friktion

Grupper

Vi kommer att arbeta med tio grupper. Ju färre deltagare det är i varje grupp desto bättre, dock max tre per grupp. Läraren delar in eleverna i grupper i förväg. Det har visat sig att det ofta är bra att arbeta i homogena grupper med snabba, drivande elever i samma grupp och lite mer noggranna, eftertänksamma elever i andra grupper. Flickor och pojkar för sig kan fungera bra.

Temadagen

Uppgift

Vi ska med hjälp av k´nex byggbitar konstruera fordon både efter egna ideér och efter beskrivning och med dem lösa en del uppgifter som hjälper oss att förstå några olika begrepp (se ovan). Dessa begrepp kan gärna introduceras före vårt besök.

Efter varje uppdrag diskuteras vilka av ovanstående begrepp vi arbetat med under försöket.

Arbetsgång

Innan eleverna får första uppdraget har vi en kort introduktion om hur k´nex fungerar och olika sätt att sammanfoga delar.

 • Låt eleverna sortera lådans k´nex-delar och räkna att alla bitar finns (se inplastad bild).
 • Gör en EPA-övning med frågeställningen vad som menas med en konstruktion.
 • Varje grupp bygger ett fordon enligt beskrivning i form av inplastat papper med tre foton ur olika vinklar. Jämför med färdig modell om det är svårt att se alla detaljer.
 • När fordonet är färdigbyggt får eleverna provköra bilen på golvet. Kontrollera att hjulen går fritt så att friktionen minimeras.
 • Bygg upp några ramper att provköra från
 • Gör en EPA-övning kring frågeställningen vad som menas med ett fordon.
 • Plocka isär bilen och konstruera ett nytt fordon utifrån egna idéer. Samarbeta i gruppen.
 • När en grupp är klar med en konstruktion får de visa de andra eleverna vad de har byggt och berätta hur de har tänkt utifrån begrepp som funktion, stabilitet, hållbarhet m.m. Betona att det är helt ok att lära sig av kompisars smarta idéer och härma.
 • Plocka isär igen och bygg flera konstruktioner.
 • Avsluta med att kontrollräkna alla bitar i lådan. Sortera, räkna.


Efterarbete

Repetera begreppen vi arbetat med och gör fler försök kring dessa.

Konstruera mera rörliga modeller tillsamans med eleverna.

Länk till övningen Rörlig djurmodell på Teknik tillsammans webbplats

Läs fler tips till hur du kan arbeta med konstruktion på Cetis hemsida.

Länk till fler uppgifter på Cetis webbplats 

Cetis har exempel på hur man kan arbetat med sagor och teknik.

Länk till Konstruktiva sagor på Cetis webbplats

Litteratur

Hans Persson Teknikgrytan (ISBN 978-91-86917-00-5) är en inspirerande bok med många enkla teknikförsök.