Kokousmuistiinpanot

Yhteistyöryhmän

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot

3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu

Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 17. helmikuuta 2022

Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

Aika: Torstai 17. helmikuuta 2022 klo 17.30–19.30

Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

Ulrika Ornbrant (C), puheenjohtaja, Enköpingin kunta

Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen

Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta

Leena Määttä, Suomi-seura Sampo

Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo

Anja Johansson, ruotsinsuomalainen

lsabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen

Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen

Markku Välilä, ruotsinsuomalainen

Marja Järvinen, Koulutushallinto

Carl Bergström, Elämyshallinto

Tarja Cucevic-Björkenö, koordinaattori Kunnanjohtohallinto

Estyneet

Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta

Rebecca Berell (S), Enköpingin kunta

Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen

Frida Eriksson, Koulutushallinto

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Taloudellinen selvitys vuodelta 2021

Taloudellinen selvitys vuoden 2021 tuloksesta ja toteutetuista aktiviteeteista on lähetetty kutsun yhteydessä. Suomenkielistä esikouluosastoa on priorisoitu, käännökset muun muassa uutiskirjeiden teksteistä on julkaistu joka kuukausi pandemian aikana. Muutamia senioritapaamisia on toteutettu vuoden lopussa ja vesijumppa suomalaisen musiikin tahdittamana käynnistyi syksyn aikana. Suomea aloittelijoille-verkkokurssi on myös voitu toteuttaa. Suomi-seura on saanut avustuksen perinteisiä suomalaisia kulttuuriaktiviteetteja varten ja petankkikenttä on myös rakennettu, jotta sitä voitaisiin pelata ulkona kesällä. Selvitys merkitään tiedoksi.

Aktiviteettien ehdotukset ja suunnittelu

Ehdotus kustannuksista ja vuoden 2022 valtionavun käytöstä on lähetetty kutsun yhteydessä. Vuoden 2022 ehdotuksista keskustellaan neuvonpidossa. Olemme aikaisemmissa neuvonpidoissa keskustelleet suomenkielisen esikouluosaston priorisoimisesta Enöglan esikoulussa myös vuonna 2022. Vesijumppa-ajat on varattu kevääksi 2022, Markku esittää koko senioriryhmän puolesta toivomuksen, että vesijumppa jatkuisi myös syksyllä. Anja haluaa tuoda esille pian käynnistyvän suomalaisen lukupiirin kirjastossa. "Fika på finska" on toimintaa yhteistyössä Vuxenskolanin kanssa ja konsepti, jonka me olemme lainanneet Vuxenskolanilta Uppsalasta. Teemalliset senioritapaamiset kerran kuukaudessa yhteistyössä Vuxenskolanin kanssa käynnistyvät maaliskuussa. Suomea aloittelijoille -kurssi yhteistyössä NBV:n kanssa jatkuu myös kevään aikana ja käynnistyy helmikuussa.

Älypuhelinkurssi, jota ei valitettavasti ehditty saada päätökseen helmikuussa 2020, voidaan toivottavasti käynnistää uudestaan edellyttäen, että opintopiiristä vastaava NBV löytää suomea puhuvan ohjaajan/vetäjän. Suomalaisen elokuvan esitys keväällä ja syksyllä. Aktiviteetteja nuorille.

Tietoa

Hoito ja hoiva

Siihen liittyen otetaan esille asioita viiteryhmään suomenkieliset seniorit kuuluvien vanhustenhuollosta ja neuvonpitoryhmä on saanut yhteyshenkilön hoito- ja hoivahallinnosta.

Esikoulu

Marja Järvinen kertoo, että suomenkielisessä esikoulussa on, kuten kaikissa muissakin esikouluissa, ollut vaikeuksia tartuntojen ja sairaiden lasten vuoksi. Nyt lapsia alkaa taas tulla esikouluun ja paremmat ajat ovat odotettavissa.

Marja kyselee vinkkejä suomenkielisestä pedagogisesta materiaalista. Tarja lupaa palata asiaan saatuaan vinkkejä muilta suomen kielen hallintoaluekunnilta.

Jaana Hemlin, joka on aikaisemmin toiminut sijaisena, tulee taas työskentelemään esikoulussa, koska Niina lshanin Hällstrand on lopettanut työnsä Enöglan esikoulussa.

Kulttuuri

Carl Bergström, vt. yksikköpäällikkö, kertoo olevansa kotoisin Tierpin kunnasta, joka on myös suomen kielen hallintoaluekunta. Hän toimii viransijaisena Enköpingissä ensisijaisesti huhtikuun loppuun saakka.

Tarja kertoo, että ruotsinsuomalaisten päivää vietetään yhteistyössä elämyshallinnon kanssa järjestämällä käräjätalossa 24. helmikuuta Satumaa/Sagolandet-konsertti esiintyjinä Anna Heikkinen ja Längtans kapell, lisää tästä on luettavissa helmikuun uutiskirjeessä.

Suomenkielinen lukupiiri kirjastossa jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

Esikoululuokka

Ulrika kertoo, että hän ja Tarja saivat joulukuussa tavata hallintopäällikkö Linda Lindahlin, peruskoulun johtaja Anders Härdevikin ja äidinkielen yksikköpäällikkö Maria Svenssonin esittääkseen heille, miten tärkeää on, että oppilaille tarjotaan suomen kielen opetusta esikoululuokassa, että suomen kielellä on erityisasema Enköpingissä. Tapaaminen oli myönteinen kokemus, me esitimme suomen kielen neuvonpitoryhmän näkemyksen, jonka mukaan on tärkeää, että me suomen kielen hallintoaluekuntana voimme tarjota suomen kielen opetusta esikoululuokassa. Meille vastattiin, että äidinkielenyksikkö tekee kyselyn selvittääkseen, ketkä lapsista haluavat suomen opetusta ja mitä koulua kukin näistä lapsista käy ja voidaanko näille lapsille tarjota suomen opetusta yhdessä ala-asteen oppilaiden kanssa.

Tämän tutkimuksen vastaukset lähetetään neuvonpitoryhmälle ennen toukokuun kokousta. Kevätlukukauden 2022 alussa noin 50 oppilasta saa suomen kielen opetusta peruskoulussa.

Poliittisen organisaation yleistarkastus ennen uuden toimikauden alkamista

Rolf informoi poliittisen yleistarkastuksen käynnistymisestä uutta toimikautta edeltävästi. Yleistarkastus tehdään poliittiselle organisaatiolle lautakuntaorganisaationa. Joulukuussa kunnanvaltuusto päätti nimittää 2 valmistelukuntaa, demokratia-asioiden valmistelukunnan ja palkkioasioiden valmistelukunnan. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja toimii näiden kahden valmistelukunnan johtajana, näiden kahden ryhmän ehdotukset otetaan käsiteltäviksi kesäkuun valtuustokokouksessa. Yleistarkastus tehdään myös kunnallisille neuvostoille.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 16. toukokuuta esitellään työtä neuvonpidoissa suomen kielen neuvonpitoryhmän kanssa. Rolf painottaa, että on vaikeaa saada kansalaisia osallistumaan poliittisiin tehtäviin.

Kunnanvaltuusto – Rolf/valtuuston puheenjohtaja

Helmikuun kokous oli lyhyt digitaalinen kokous, jossa esitettiin paljon kansalaisehdotuksia. Maaliskuun kokous on fyysinen kokous – yleinen poliittinen keskustelu, huhtikuun kokous - tilinpäätös, toukokuun - neuvonpito, kesäkuun - budjetti.

Tämän toimikauden viimeinen valtuuston kokous pidetään 19. syyskuuta.

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään Kompassen-salissa ja kokoukset ovat avoinna yleisölle ja kuunneltavissa suoratoistona/striimauksena.

Kunnanhallitus – Ulrika

Tontinvuokrasopimus - Åkersberg. Liikenneviraston kansallinen suunnitelma kuljetusinfrastruktuurille - mitä teitä on priorisoitava.

Osto- ja hankintatoiminta, kuljetuspalvelun aikaisempien suuntaviivojen kumoaminen, Valtionarkistosuunnitelma Upplandsstiftelsen-säätiölle. Omistajadirektiivi Ena energi- lämpövoimalan muutolle vuoteen 2035 mennessä. Osaamisen kehitysrahasto työntekijöille. Plex – Stadshotellin tontin maankäyttöoptioasia käsitellään uudestaan. Selvitys Yhdistysten talosta on meneillään kunnanjohtohallinnossa - mihin paikkaan talo voitaisiin perustaa ja kunnan käytettävissä olevat tilat.

Tietoa Tarjalta

Helmikuun uutiskirje on lähetetty digitaalisesti tilaajille.

Taloudellinen selvitys - (valtionavun käytöstä) on lähetetty Tukholman lääninhallitukselle, joka on kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielien parissa tehtävän työn seurantaviranomainen.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, ISOF, on aloittanut avoimen neuvonpidon suomen kielikeskuksesta, joka tullaan perustamaan Uppsalaan.

Tietoa neuvonpidoista on lähetetty suomen kielen neuvonpitoryhmän edustajille sekä ruotsinsuomalaisille ja suomen kielen opettajille. Neuvonpidot pidetään digitaalisesti suomen kielellä helmikuun aikana järjestettävissä eri tilaisuuksissa. Mielipiteitä voi esittää myös kirjallisesti.

Raija Airaksinen-Björklund Suomen instituutista etsii ruotsinsuomalaisia senioreita, joita kiinnostaa osallistuminen kahteen digitaaliseen tapaamiseen. Näissä digitaalisissa tapaamisissa on kyse luentosarjasta, jonka teemana on seniorien terveys ja hyvinvointi. Syynä tähän on se, että muutamat opiskelijat suunnittelevat luentoja ja heidän täytyy varmistautua siitä, että sisältö kiinnostaa ja on relevanttia kohderyhmälle. Kysymys on lähetetty edelleen muun muassa seniorien viiteryhmälle.

Kunnallinen eläkeläisneuvosto - Anja

Anja informoi kunnallisen eläkeläisneuvoston (KPR) kokouksesta 9. helmikuuta

Pandemia on ollut rasittava hoito- ja hoiva-alalle, jolla pyritään parantamaan työympäristöä, tarkistamaan aikataulujen suunnittelua, työparien vuoroja. Uusi kotipalveluyritys aloittaa toimintansa Enköpingissä, EHB ostaa Åsundagårdenin, selvitys yhdistysten talosta on suunnitteilla, ehdotus hoito- ja hoivahallinnon ja sosiaalihallinnon yhdistämisestä on tauolla. Jätesopimus tulee voimaan huhtikuusta alkaen. UL:n seniorikortit, paikalliset kysymykset. KPR:n kokousmuistiinpanot ovat verkkosivustolla.

Anja informoi myös alueellisesta eläkeläisneuvostosta, Enköpingin 2 kuulovastaanotosta, drop in-vastaanotosta rokotuksen 3. annokselle,akuuttivastaanotto Uppsalassa ottaa vastaan 32000 käyntiä/vuosi. Enköpingin terveyskeskuksesta, 6-vuotisesta lääkärin koulutuksesta – AT- lääkärinä toimimisen tulee sisältyä peruskoulutukseen.

Suomi-seura

Sirkka kertoo, että Suomi-seura on ainoastaan avannut lounas- ja bingotoiminnan. Nyt kun rajoituksia on vähennetty, toivomuksena on, että enemmän toimintaa voidaan käynnistää.

Seuraava kokous

Keskiviikkona 18. toukokuuta 2022.

Kokouksen päättäminen

Ulrika päättää kokouksen ja kiittää kaikki osallistujia.

Pöytäkirja tarkastetaan:

Ulrika Ornbrant, puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja

Tarja Cucevic Björkenö, oordinaattori/sihteeri