Kokousmuistiinpanot

Yhteistyöryhmän

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot

3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu

Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 8 maaliskuuta 2023

Muistiinpanot kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

 • Aika: Keskiviikko 8. maaliskuuta 2023 kello 17.30–19.30
 • Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C) puheenjohtaja, Enköpingin kunta
 • Johanna Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Isabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Heidi Elfving, ruotsinsuomalainen
 • Sirkka Prittinen, suomalainen yhdistys Sampo
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen
 • Jouko Vänskä, ruotsinsuomalainen
 • Ulf Lundgren, ruotsinsuomalainen
 • Aila Nylund, ruotsinsuomalainen
 • Tuija Rönnback (NE), Enköpingin kunta
 • Irma Aalto, koordinoija suomen kielen hallintoalue

Estyneet

 • Björn Hellström (L), Enköpingin kunta

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja julistaa sen avatuksi.

Muistiinpanojen tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään seuraavin muutoksin.

Lisätään kohtaan 13 seuraavat kysymykset: Sigtunan kunta on lähettänyt kyselyn mahdollisuudesta tehdä opintokäynti seuraavaan KFS kokoukseen.
Kysely hallintoalueelle linja-automatkan järjestämisestä toiseen kuntaan tansseihin ja konserttiin.

Kohta 10 Raportit jää pois.

Neuvonpitoryhmän tarkoitus

Neuvonpitoryhmän työjärjestys keskustellaan.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Edellisen kokouksen muistiinpanot hyväksytään.

Vähemmistölain esittely

Koordinoija käy läpi virkamiehille ja valtuutetuille luodun koulutuksen.

Varapuheenjohtajan valinta

Johanna Hongisto Grundström valitaan varapuheenjohtajaksi.

Edustajan valinta Kommunala pensionärsrådetiin

Ulf Lundgren valitaan edustajaksi kunnalliseen eläkeläisten neuvonpitoryhmään (Kommunala pensionärsrådet KPR).

Vähemmistökyselyn esittely

Koordinoija esittelee kansallisille vähemmistöille tammi-helmikuussa kohdistetun kyselyn tulokset.

Budjetti ja toimintasuunnitelma 2023

Päivitetty budjettiehdotus esitellään ja hyväksytään.

Vähemmistötyön suuntaviivat ja tavoitteet

Ehdotus on vielä työn alla ja kysymys siirretään seuraavaan kokoukseen.

Muita kysymyksiä

Neuvonpitoryhmä toivottaa Sigtunan kunnan edustajat tervetulleeksi seuraavaan kokoukseen 10. toukokuuta.

Keskustellaan yhdeltä ruotsinsuomalaiselta tullutta ehdotusta, että koordinoija järjestäisi linja-automatkan suomalaisiin tansseihin tai suomalaiseen konserttiin toisessa kunnassa. Kokous toteaa että hallintoalueen/neuvonpitoryhmän/koordinoijan rooli pidetään koordinoivana ja keskitymme lain vaatimuksiin. Jos budjetti sallii voimme myöntää avustuksia ruotsinsuomalaisille tarkoitettuihin tapahtumiin.

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiittää osallistujia hyvistä keskusteluista ja päättää kokouksen.

Seuraava kokous on toukokuun 10. päivä 2023 kello 17.30–19.30.

Muistiinpanot tarkistetaan:

Ulrika Ornbrant, Puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, Varapuheenjohtaja

Irma Aalto, Koordinoija/sihteeri