Fyra nämnder vill samarbeta tätare för barn och unga

Publicerad

Social-, utbildnings-, skol- och upplevelsenämnden ska ta fram ett förslag för hur vi bättre kan samarbeta med förebyggande arbete för unga.

Det gäller främst i ett främjande syfte, men också när åtgärder behövs snabbt och på en bredare front.

Förvaltningscheferna har fått i uppdrag av nämnderna att ta fram förslag på hur kommunen skulle kunna organisera sig för att bättre och snabbare kunna använda resurserna som finns i dag inom varje förvaltning. Nämndernas ordförande har tillsammans med förvaltningscheferna konstaterat att det redan i dag sker mycket bra förebyggande arbete, men att det saknas en övergripande strategi och att framförhållningen många gånger behöver bli bättre.

Det mesta av det förebyggande arbetet sker inom respektive förvaltning och då ofta tillsammans med en annan myndighet. På så sätt saknar kommunen det övergripande perspektivet.

– Genom ett tätare samarbete och större koncentration av de gemensamma resurserna vill vi ge barn och unga i kommunen ett rikare liv, säger Solweig Eklund som är ordförande i socialnämnden.

Tar hjälp av kommunens brotts- och drogsamordnare

Till sin hjälp att ta fram ett förslag har förvaltningscheferna tagit kommunens brotts-och drogsamordnare Carl Gynne.

– Det handlar om att hitta en metodjustering inom det generella förebyggande arbetet som kommunen gör i dag, säger Carl Gynne.

– Vi behöver titta på hur vi bättre kan samverka om hur vi använder varandras resurser på bästa sätt och hur vi kan tideffektivisera insatserna.

Nämnderna informeras

Under de närmaste veckorna besöker Carl Gynne de fyra nämnderna för att presentera hur arbetet skulle kunna organiseras och på vilket sätt förebyggande arbete kan genomföras.

– Vi har tittat på några kommuners sätt att arbeta och det finns delar i det som kan vara intressanta för oss i Enköpings kommun.

Under våren förväntas nämnderna fatta ett beslut i frågan.

Vid frågor, kontakta:

Elisabeth Kántor, socialchef
0171-62 51 11
elisabeth.kantor@enkoping.se

Enköping