Verksamhetsbidrag - ansökan och riktlinjer

Frivilliga organisationer som arbetar med att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och barn och ungdomar i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun. I våra riktlinjer för verksamhetsbidrag står det vilka bilagor du ska skicka med.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag

Ansök senast

Skicka din ansökan senast den 10 oktober 2019. Ansökningar för 2019 kommer att hanteras i november, men besluten fattar socialnämndens fondkommitté först i december.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping

Krav för att få söka

 • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor i behov av detta.
 • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
 • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden
  karaktär.
 • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med
  frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen/organisationen förhåller sig till alkohol/andra droger
 • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av därtill utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
 • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
 • Föreningen eller organisationen ska teckna en överenskommelse med socialnämnden där de insatser föreningen eller organisationen ska utföra beskrivs.
 • I överenskommelsen måste föreningen eller organisationen förbinda sig att efter den överenskomna tiden lämna en verksamhetsberättelse enligt de anvisningar som nämnden tillhandahåller i samband med att överenskommelsen skrivs. Dessutom ska föreningen eller organisationen avge resultat- och balansräkning där den del av verksamheten som överenskommelsen avser framgår, samt revisionsberättelse.