Verksam­hets­bidrag

Frivilliga organisationer som arbetar för att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och med barn och unga i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun.

Bidraget gäller två år

Nytt för 2020 är att du ansöker om verksamhetsbidraget för två år i taget. Förändringen har socialnämnden gjort för att verksamheterna ska kunna planera mer långsiktigt än tidigare.

Du ansöker alltså för 2021 och 2022. Bidraget betalas ut per kalenderår, det vill säga en gång per år. Socialnämnden betalar ut bidraget årsvis för att följa budgeten och för att genom uppföljning säkerställa att verksamheten uppfyller kraven för bidraget.

Ansök senast

Skicka din ansökan senast den 30 april 2020. Ansökningar för 2021 och 2022 kommer att hanteras i maj, men socialnämnden fattar beslut först i juni.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping

Krav för att få söka om verksamhets­bidrag

  • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor som behöver det.
  • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
  • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär.
  • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen eller organisationen förhåller sig till alkohol och andra droger.
  • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
  • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
  • Föreningen eller organisationen ska teckna en överenskommelse med socialnämnden där insatserna som föreningen eller organisationen ska utföra beskrivs.
  • I överenskommelsen måste föreningen eller organisationen förbinda sig att efter den överenskomna tiden lämna en verksamhetsberättelse enligt anvisningar från nämnden. Anvisningarna får ni i samband med att överens­kommelsen skrivs. Dessutom ska föreningen eller organisationen lämna en resultat- och balansräkning gällande verksamheten som överenskommelsen avser och en revisionsberättelse.