Nu förbereder vi för utgrävningar på Statt-tomten

Publicerad

De arkeologiska utgrävningarna på Statt-tomten börjar i september. Innan arkeologerna kan börja sitt arbete måste vi förbereda marken på tomten.

Arbetet med att förbereda tomten pågår under veckorna 32–34 (den 7–27 augusti). Då ska tomten städas och jordmassor tas bort för att nå de kulturlager som arkeologerna ska undersöka.

Det innebär att vi den närmsta tiden kommer att:

  • Hägna in området
  • Ta bort uteplatsen
  • Riva och ta bort grunden
  • Sponta längs fastighetsgränsen. Spontning gör vi när det är olika djup på marknivåerna. Det är stålplank som ska slås ner cirka fyra meter. Spontningen håller emot trycket från jordmassorna i marken bredvid med byggnader och gator.

Hur påverkas trafik och gående i området?

Spontningen går ut en bit på trottoarerna på Kyrkogatan och Källgatan. Därför påverkas gående och en del parkeringsplatser kommer att försvinna.

Kyrkogatan

Parkeringarna närmast gränsen till fastigheten (Kyrkogatan) försvinner.

Trottoaren på Kyrkogatan försvinner under perioden. Gående kommer att hänvisas till andra sidan Kyrkogatan.

Källgatan

Eftersom gångbanan längs fastigheten är så bred kan den användas för gående även om spontningen minskar trottoarutrymmet.

Under perioden för spontning kommer en sträcka för all trafik behöva stängas av.

Sandgatan

Några parkeringar försvinner vid infarten till det gamla Stadshotellet från Sandgatan. Det rör sig om 10 meter. Här behöver arbetsfordon kunna komma in och ut.

Buller och vibrationer

Det kommer också att bli en del buller och vibrationsstörningar under förberedelsearbetet. Arbetet pågår under dagtid mellan klockan 7 och 16. Vi undersöker hur vi kan arbeta för att undvika så mycket buller och vibrationer som möjligt.

Vill du veta mer?

Statt-tomtens sida på Enköping växer

Har du frågor?

Markförberedelser

Patrik Holm, plan- och exploateringschef
Telefon: 0171-62 52 33

Politik

Anders Wikman (NE), ordförande i kommunens plan-, mark- och exploateringsutskott
Telefon: 0171-62 50 00 (kommunens växelnummer)

Uteplatsen på Statt-tomten i Enköping.

Foto: Erik Eklund, kommunledningskontoret