Utbild­nings­nämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasium, komvux, sfi, lärvux, yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsfrågor.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Förskola och grundskola hanteras av skolnämnden.

Utbildningsnämnden och skolnämnden har en gemensam förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder utbildningsnämnden?

Under 2018 sammanträder utbildningsnämnden den 1 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni,13 september, 18 oktober, 22 november och 13 december.

Vad betyder UN?

UN är en förkortning av utbildningsnämnden.

Vad arbetar nämnden med nu?

​När det gäller Westerlundska gymnasiet arbetar nämnden med planerna för en ny framtida skola. Dagens WGY-byggnader är gamla och trånga och på några års sikt behöver vi ha nya skolbyggnader för gymnasiet. Det är ett arbete som kräver mycket planering för att bli bra. Just nu pågår sådan planering, både av vilken plats skolan ska ligga på och hur lokalerna ska vara utformade.

På arbetsmarknadsområdet domineras vårt år av starten av Jobbcentrum. Det är ett nytt, unikt samarbete mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen Ena-Håbo. Jobbcentrum har sina lokaler centralt i Enköping och dit välkomnas besökare som är, eller riskerar att bli, långtidsarbetslösa. Genom samverkan kring besökarna kan de få hjälp och stöd mot arbete, praktik eller studier. Målet är att minska antalet personer som behöver försörjningsstöd i kommunen.

Vi har infört ett sätt att följa upp och mäta kvaliteten i vår utbildning som ska gå som en röd tråd genom åldrarna. Tidigare har vi jämfört olika årskullar med varandra, till exempel i samband med att elevernas slutbetyg sätts. På det viset kan man bara konstatera faktum och inte påverka utbildningen medan den pågår. Numera mäter vi elevernas resultat år från år och jämför med dem själva. På så vis kan vi sätta in insatser där det behövs, när det behövs.

Kvalitetsuppföljningen är en del i vårt arbete med att genomföra den lokala skolkommissionens rekommendationer. För några år sedan tillsattes en lokal skolkommission i Enköping i syfte att föreslå förbättringar inom skolans område. Kommissionen föreslog bland annat att en enhet för forskning och utveckling skulle bildas. Det skedde under år 2017. Under 2018 har vi arbetat med att sätta igång forskningsinsatser och andra kvalitetshöjande insatser som utgår från enheten, som heter FoU (Forskning och Utveckling). En viktig händelse är undertecknandet av ett så kallat ULF-avtal med Uppsala universitet i juni 2018. Avtalet ska säkra att mer skolnära forskning kommer till stånd i Enköping.

Fördjupning