Verksamhetsresultat

Under år 2018 var utbildningsverksamheten i kommunen uppdelad på två nämnder. Skolnämnden ansvarade för förskola och skola medan utbildningsnämnden ansvarade för gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser av olika slag.

Nämndens verksamhetsresultat

Skolnämndens verksamheter inom förskola och grundskola gjorde ett underskott om 16,2 miljoner kronor under år 2018. Verksamheterna finansieras genom en ersättning per barn eller elev (elevpeng). Samma elevpeng betalas ut under hela verksamhetsåret förutsatt att inget annat budgetbeslut fattas. När antalet barn och elever ökar mer än budgeterat under året ökar därför också kostnaden för nämnden. Så var fallet år 2018.

Ett nytt resultatuppföljningssystem för grundskolan är nu utvecklat. Med utgångspunkt i en databas där alla elevresultat tillsammans med organisatoriska uppgifter finns lagrade kan elevers resultat följas och analyseras under hela skoltiden. Med det nya verktyget blir det lättare att styra resurser efter behov.

Utbildningsnämndens verksamheter gjorde ett knappt minusresultat om 0,4 miljoner kronor under år 2018. En förklaring till det är att fler gymnasieelever än budgeterat gick i skola hos annan anordnare, vilket medför att skolkostnaden för elever i annan regi blev högre än budgeterat.

Elevantalet på Westerlundska gymnasiet ökar dock. Det beror dels på att det totala antalet ungdomar i gymnasieålder ökar men också på att många elever i Enköpings kommun valt den egna kommunens gymnasium.

Preliminär analys av betygsresultaten vårterminen 2018 i vuxenutbildningens verksamheter visar att antalet elever med godkända betyg ökar.

Under våren 2018 etablerades ett jobbcentrum i samarbete mellan vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen. Syftet med verksamheten är att effektivare nå personer som står allra längst från arbetsmarknaden.

Nämndens tjänsteportfölj/huvuduppgifter

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna utförs. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd och därmed ansvarig för kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar.

Utöver de lagstadgade verksamheterna som nämns ovan erbjuder nämnden öppen förskola, natt- och helgomsorg, arbetsmarknadsåtgärder och yrkeshögskola.