Nämndens uppdrag och ansvar

Tekniska nämndens ansvarsområde spänner över en komplex infrastruktur i form av fysisk planering, gator, belysning, vatten- och avloppsnät, förvaltning och nybyggnation av fastigheter, parker och grönområden, transporter av olika slag, städning i olika verksamheter och måltider i skolor och äldreboenden.

För vem finns vi till

Tekniska nämnden är till för:

  • Kommunens nuvarande och framtida invånare, företagare och besökare
  • Samtliga nämnder
  • Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare

Nämndens uppdrag och ansvarsområden

Tekniska nämnden har uppdraget att utforma, förvalta och utveckla det offentliga rummet. I det offentliga rummet ingår gatu- och parkmiljöer, grönområden och rekreationsområden, torg och hamnområde samt offentliga byggnader.


I uppdraget ingår att förvalta och utveckla mötesplatser för alla människor oavsett förutsättningar. Nämnden ansvarar för att kommunens parker och grönytor är uppskattade och inbjuder till rekreation. Nämnden ansvarar även för att kommunens lekplatser är säkra och pedagogiskt utformade, att kommunägda grönområden är välskötta och att våra torg och gatumiljöer är väl underhållna. Till uppdraget hör även att medverka till en fungerande trafikpolitik.


Nämnden ansvarar även för en hållbar användning och förvaltning av dricksvatten och avloppslösningar inom kommunens geografiska område.


Nämnden ansvarar även för att det tillagas näringsrika måltider inom kommunal verksamhet och att kommunens lokaler är välstädade.

Nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning samt förvaltning och värdebevarande av
kommunens fastigheter och markinnehav. Nämnden ansvarar även för nybyggnation och fastighetsförnyelse, detta ska ske på ett energieffektivt och ansvarsfullt sätt.


Nämnden ansvarar för samhällsbetalda resor där färdtjänst, riksfärdtjänst och
parkeringstillstånd ingår.


Nämnden tillhandahåller även resurser och kompetens för arbetet med fysisk planering, naturvård, mark och bostadsförsörjning på uppdrag av kommunstyrelsen.

Organisation

Till sin hjälp har tekniska nämnden en tjänstemannaorganisation, samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har cirka 300 anställda och leds av förvaltningschef Gunilla Fröman.