Styrning och uppföljning

Tekniska nämnden styr och följer upp mål både genom Nämndplanen och Kvalitetsplanen.

Målstyrning

Tekniska nämndens process för målstyrning av sina verksamheter består av två delprocesser. Nämndplanen anger ambitionen för den politiska viljeriktningen och förflyttningen under det aktuella året. Kvalitetsplanen är flerårig och ska säkra en effektiv och stabil leverans av kärnuppdragen eller huvuduppgifterna för nämnden.

Nämndplanen – ambition och politisk viljeriktning

Enköpings kommuns fullmäktige fastställer årligen inriktning av kommunens verksamhet, med inriktningsmål och ekonomiska prioriteringar för kommande fyraårsperiod i Samhällsbygget Enköping. Tekniska nämnden bidrar genom sina effektmål till att den politiska viljeinriktningen för kommunen förverkligas.
Målen är strategiskt viktiga för nämnden och visar vad invånarna kan förvänta sig. Nämndplanen tydliggör även kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden med förväntade effekter.

Kvalitetsplanen – leverans av kärnuppdragen

Kvalitetsplanen är kopplad till fem målområden som är vägledande för målstyrningen och förbättringsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom att arbeta med våra fem målområden styr och utvecklar vi våra verksamheter och tjänster i önskad riktning. Kvalitetsplanens fem målområden är:

  • Leveranssäkerhet
  • Kundnöjdhet
  • Medarbetarskap
  • Hållbarhet
  • Ekonomi

Ständiga förbättringar

Tekniska nämnden arbetar med ständiga förbättringar i sina verksamheter med stöd av olika strukturer, metoder och verktyg. För att nå våra mål och möta framtidens utmaningar är förbättringsarbetet en mycket viktig del. Det finns förbättringsledare på förvaltningen som stöttar, utbildar och tränar verksamheten i utvecklingen av våra processer. Internrevision används som ett av flera verktyg för att utvärdera och fånga upp förbättringar. Utvärderingar, analyser, samverkan, feedback och förbättringsförslag ligger till grund för hur vi utvecklar våra tjänster och arbetssätt.
Målen för förbättringsarbetet finns även beskrivna i samhällsbyggnadsförvaltningens målbild ”stolta samhällsbyggare” och de fem målområden som finns beskrivna i den.

Uppföljning

Tekniska nämnden följer upp effekterna av arbetet systematiskt och kontinuerligt för att säkerställa framdrift i både nämndplan och kvalitetsplan.

Uppföljning och analys


Tertial

Uppföljning och analys av mål i nämndplan och kvalitetsplan

Delår

Uppföljning och analys av effektmål och uppdrag.

År

Sammanställning av verksamhetsresultat samt utfall och analys av
effektmål och uppdrag.


Tekniska nämnden sammanställer och analyserar måluppfyllelse samt verksamhetsresultat.

Rapportering av mål och ekonomi


Delår

Rapportera till kommunfullmäktige hur nämndens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

År

Rapportera till kommunfullmäktige hur nämndens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.