Verksamhetsresultat

Viktiga delar att styra verksamheten efter är minskade kostnader för försörjningsstöd, färre antal placeringar i privata familjehem och fler invånare som känner att deras situation har förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten.

Nämndens verksamhetsresultat

 1. Andelen personer ska öka som inte är aktuella för försörjningsstöd igen ett år efter avslutat ärende. 2018 var KKiK-måttet 62 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 2019 strävar vi efter KKiK-måttet 74 procent.
 2. Antalet placeringar i privata familjehem, så kallade konsulentstödda familjehem, ska minska. 2018 hade vi åtta stycken årsplaceringar. 2019 strävar vi efter att ha sju stycken.
 3. Fler invånare ska uppleva att deras situation har förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten. 2018 var KKiK-måttet 81 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 2019 strävar vi efter KKiK-måttet 84 procent.

Nämndens tjänsteportfölj

Tjänster enligt lagkrav

 • Myndighetsutövning för barn och vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • Familjerätt enligt föräldrabalken i socialtjänstlagen (SoL)
 • Serveringstillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn av tobaksförsäljning enligt tobakslagen
 • Ekonomiskt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Vårdinsatser för våldsutsatta enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Familjerådgivning enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Familjehemsvård enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Boendestöd, sociala kontrakt enligt socialtjänstlagen (SoL)

Tjänster utöver lagkrav

 • Råd och stöd till familjer
 • Råd och stöd till personer med missbruksproblem, alkohol, droger och spel
 • Boende för personer med missbruksproblem
 • Anhörigstöd: individuellt och i grupp
 • Föräldragrupper, motivationsgrupper, kvinnogrupper och behandlingsgrupper
 • Uppsökande verksamhet vid särskilda tillfällen med samverksanspartners
 • Drogkontroller
 • Personalresurs på Ungdomsmottagningen
 • Samverkan med skolan gällande hemmasittare