Verksamhetsresultat

Viktiga delar att styra verksamheten efter är minskade kostnader för försörjningsstöd, färre antal placeringar i privata familjehem och fler invånare som känner att deras situation har förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten.

Nämndens verksamhetsresultat

Fullgör våra uppdrag till största delen

Nämnden fullgör sina uppdrag till största delen. Vissa uppgifter som tillkommit under senare år genom ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen har varit svårare att genomföra. Arbete utifrån nya GDPR har genomförts. Smiley har införts inom livsmedelsbranschen. Kart- och GIS-verksamheten har utvecklats genom regionalt och nationellt samarbete. Samtliga kart- och mätuppdrag inom plan- och byggprocesserna utförs löpande i enlighet med beställningarna.

Digitalisering

Digitalisering i syfte att förenkla för kunderna har bedrivits på alla avdelningar. Hemsidorna har setts över och kundanpassats. Åtta e-tjänster har införts på byggavdelningen. Två digitaliseringsprojekt har genomförts. Det ena i syfte att på sikt digitalisera plan- och byggprocessen. Det andra innebär ett nytt ärendehanteringsssytem som möjliggör en mer rationell handläggning och nya e-tjänster.

Ekonomiskt underskott

Ekonomiskt gör nämnden ett underskott främst orsakad av flytt av förvaltningen till nya lokaler, men också andra oförutsedda arbetsuppgifter som gav lägre intäkter under våren.

Nämndens tjänsteportfölj

Tjänster enligt lagkrav

 • Akrivering
 • Bygglovshandläggning
 • Byggnadsinspektion
 • Livsmedelskontroll
 • Miljöskyddstillsyn
 • Kartunderlag plan och bygg (grundkarta och nybyggnadskarta)
 • Utstakning av byggnader
 • Namngivning
 • Adressättning
 • Lägenhetsregister
 • Utlämnande av allmänna handlingar
 • Avloppstillsyn
 • Information och rådgivning utifrån miljöbalken
 • Information och rådgivning utifrån livsmedelslagstiftningen
 • Tillsyn enligt tobakslagen
 • Tillsyn enligt strålskyddslagen
 • Registerhållning enligt miljöbalken och livsmedelslagen

Tjänster utöver lagkrav

 • GIS-förvaltning
 • Kartuppdrag
 • GIS-uppdrag
 • Mätningsupdrag
 • Luftvårdsrapportering
 • Intern remisshantering och viss statlig remisshantering
 • Stöd till RTJ vid olyckor
 • Stragegiska grupper, till exempel VA-plan, vattengrupp, uppströmsarbete
 • Näringslivsarbete som NKI och mötesformen Dukat bord
 • Avancerad konsumentinformation som Smiley