Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt lagstiftning för byggnation, miljöskydd, livsmedel, tobak, hälsoskydd och lägenhetsregister.

För vem finns vi till?

Alla som bor eller verkar inom Enköpings kommun är miljö- och byggnadsnämndens kunder. Utöver direkta kunder finns många andra intressenter med behov av våra tjänster.

Nämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister med mera. Nämnden ska i alla situationer ge god service och rådgivning till sina kunder. 

Nämnden arbetar med:

  • miljö- och livsmedelstillsyn
  • bygglovsprövning
  • byggnadstillsyn
  • namngivning
  • underhåll och förvaltning av geografiska data
  • kartframställning
  • utstakning av byggnader och fastigheter
  • samordning av kommunens GIS-tjänster. Nämnden tillgängliggör även geografiska data i en mängd olika former, till exempel nybyggnadskartor och karttjänster som presenteras via kommunens webbplats och som skapar goda förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling.

Organisation

Miljö- och byggnadsnämnden är en opartisk myndighet. I nämnden sitter förtroendevalda politiker.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 60 tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, miljöavdelningen samt kart- och GIS-avdelningen.

Byggavdelningen

Byggavdelningen arbetar med byggärenden enligt plan- och bygglagen samt energirådgivning. Vi ansvarar även för strandskyddsdispenser och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt tillsyn av hissar, olovliga byggnationer, lekplatser, tillgänglighet, byggnaders säkerhet och underhåll.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar främst med tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Vi beslutar om tillstånd för bergvärmepumpar och enskilda avlopp samt registrerar nya livsmedelsverksamheter. Vi ansvarar också för rådgivning och information om bland annat radon, enskilt dricksvatten och andra hälsoskyddsfrågor.

Miljöavdelningen är indelad i fem enheter: avlopp, hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och lantbrukstillsyn.

Kart- och GIS-avdelningen

Kart- och GIS-avdelningen arbetar med insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information. GIS (Geografiska Informations System) ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har betydelse. Vi gör också inmätningar, förbereder lantmäteriförrättningar samt producerar kartor och utför GIS-analyser. Vi har även huvudansvaret för namngivning av gator, torg samt adressättning i kommunen.