Information gällande vård och omsorg

Här finns fördjupad information gällande vård och omsorg med anledning av coronaviruset, covid-19.

Åtgärder inom vård och omsorg

 • Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boenden för äldre gäller. Vi fortsätter att vara rädda om varandra genom att följa rekommendationerna som nu gäller vid besök på äldreboenden.
 • Vi arbetar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har genomfört introduktioner för de som sökt jobb, både externa sökanden och de som anmält sig internt från andra kommunala verksamheter.
 • Vi säkerställer tillgången till nödvändigt material.
 • Vid misstänkt smitta följer vi myndigheternas rekommendationer och startar vård enligt rutinen för smittad patient för covid-19.
 • De som konstaterats med corona vårdas enskilt. Den sjuke håller sig i sin lägenhet och personalen använder utökad skyddsutrustning. Det innebär också att ett begränsat antal medarbetare jobbar med de sjuka. Medarbetarna som jobbar med de sjuka har ingen kontakt med övriga boende.
 • Vi har en tät dialog med regionen där vi samverkar med läkare som leder vården.
 • Vi har dialog med extern utförare som arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden.
 • Vi betalar ut ersättning till personer som är hemma på grund av sjukdom inom daglig verksamhet.
 • Vi planerar för att vid behov kunna isolera smittade personer på äldreboenden och gruppbostäder.
 • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de grundläggande hygienrutinerna.
 • Vi säkerställer att boendena har tillgång till digitala verktyg (iPads) för att möjliggöra möten med anhöriga.

Vaccination mot covid-19 i vård- och omsorgs­verksamheter­na

Om vaccinationerna

Det är Region Uppsala som är ansvarig för att vaccinationerna genomförs och vi följer deras planering. På webbplatsen 1177.se kan du läsa om turordningen.

Kunder bokar vaccinationstid själva

Som kund med insats inom vård och omsorg får du ett erbjudande om att vaccinera dig i ett brev från Region Uppsala och Enköpings kommun.

Det är ett telefonnummer du ska ringa för att boka tid. Vaccinationen sker på angiven plats. När du bokar tiden får du veta vart du ska vaccinera dig.

Transport till vaccinationen för kunder

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har fattat beslut gällande transporter till vaccination mot covid-19 för kunder med insats inom LSS, SoL, hemtjänst, hemsjukvård och bland kunder med larm.

Beslutet är följande:

 • De kunder som har färdtjänst ska åka färdtjänst.
 • De kunder som inte har färdtjänst kan ha rätt till sjukresa. Kontakta UL Kundtjänst för mer information om sjukresor.

För sjukresa krävs det ett sjukreseintyg/vårdgivarintyg som behöver skrivas av ansvarig vårdcentral.

Sjukreseintyg ska skrivas om:
 • du inte har rätt till färdtjänst
 • du inte har ett sjukreseintyg/vårdgivarintyg sedan tidigare hos sjukresor
 • du har ett medicinskt behov som gör att du inte kan åka med kollektivtrafiken
 • du inte kan ta dig till platsen med egen bil eller på annat sätt.

För att du ska hinna få sjukreseintyget/vårdgivarintyget i tid kan det vara bra att du kontaktar vårdcentralen innan du bokar din vaccination. Det är en rekommendation för att du ska vara säker på att du får hem sjukreseintyget­/­vårdgivarintyget innan ditt vaccinationstillfälle. Har du en mejladress eller kan ta emot sms, så uppge det. Då kan du få ditt sjukreseintyg/vårdgivarintyg snabbare.

Varning för vaccinationsbedrägeri

Media har rapporterat om bedrägeri kring vaccinationserbjudandet riktat till kunder inom hemtjänsten och hemsjukvården, där du lockas till att lämna ut dina kontouppgifter eller bankiduppgifter.

Var uppmärksam och tänk på att erbjudandet från Region Uppsala och Enköpings kommun inte kommer i något annat format än som brev. Du ska inte boka tid på annat sätt än genom att ringa telefonnumret som finns i brevet.

Hur vi förhåller oss till ovaccinerad personal

I dagsläget ser vi inget behov att ta beslut om att placerea om ovaccinerade medarbetare.

Vi bedömer att vaccinationstäckningen bland våra medarbetare är hög och dos 3-vaccinationerna rullar på i bra takt.

Vi har ett fokus att få så många av våra medarbetare som möjligt att vaccinera sig. Att vaccinera sig är frivilligt, vi kan inte tvinga en medarbetare. Men vi uppmanar alla att göra det.

Vi följer hur det fungerar i kommunerna som tagit beslutet att placera om ovaccinerade medarbetare för att se utvecklingen och lära av deras erfarenheter.

Det här gäller när du vill besöka ett äldre­boende

Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.

 • Ring och anmäl ditt besök i förväg till verksamheten.
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
 • Använd handspriten som står i entrén när du kommer.
 • Du besöker din närstående i dennes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.
 • Det finns inga särskilda besökstider, men det är inte lämpligt att du gör besök under måltiderna.
 • Om du vill fika tillsammans med din närstående vid besöket sker det i dennes lägenhet.
 • Våra besöksrutiner gäller fram till den boendes lägenhetsdörr. Hur besöket sedan genomförs är upp till boende och besökare. Ni avgör om ni ska ha fysisk kontakt och om besökaren ska använda munskydd och visir.

Det här gäller när du vill besöka en LSS-verksamhet

Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.

 • Vi önskar att du ringer och anmäler ditt besök i förväg till verksamheten.
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
 • På boenden sker besöken i den enskildes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.

Så jobbar vi för att minska smitt­spridningen

Här berättar vi hur vi arbetar för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg, våra boenden och inom hemtjänsten. Vi tycker det är viktigt att du känner till våra rutiner och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter.

Följer myndigheternas rekommendationer

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer myndigheternas och region Uppsalas rekommendationer.

Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Uppsala har för de som arbetar inom sjukvården.

Våra äldre tillhör den riskgruppen som är särskilt utsatta för coronaviruset och riskerar att bli mycket sjuka. Vi arbetar aktivt med att begränsa smittspridning i våra verksamheter. Alla ska erbjudas den vård de är i behov av utan att utsättas för risk.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska den omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Vana att jobba med smitta

Vår personal inom vård och omsorg har kompetens och erfarenhet av att jobba med smitta. Vi har fastslagna rutiner, arbetssätt och metoder för vårt arbete.

För att garantera ett säkert arbetssätt har vi:

 • tät kontakt med region Uppsala, enheterna för smittskydd och vårdhygien. Vi får hela tiden uppdaterade instruktioner och rutiner för vårt fortsatta arbete
 • kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare i vår viktiga roll i att minska smittspridningen
 • samlat all aktuell information kring corona på vårt intranät för medarbetarna. Där finns bland annat aktuella rutiner, rekommendationer, instruktioner och information på flera språk
 • regelbundna stabsmöten där vi bland annat går igenom lägesrapporter från verksamheterna och tar upp aktuell information från ansvariga myndigheter.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar i nära omvårdnadsarbete är extra noga med hygienrutinerna. De använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med regionens enhet för vårdhygien.

Hur vi använder skyddsutrustning baseras på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt vårdhygien på Akademiska sjukhuset. De baseras på kunskapsläget kring sjukdomen och virusets spridningssätt och kan komma att uppdateras i takt med att ny kunskap tillförs.

Ansvarig chef beslutar om eventuellt undantag från hygienrutinerna.

Så vårdar vi

Vid bekräftat fall

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer använder skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta. I möjligaste mån separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med övriga personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

Vid misstänkt fall

Så fort någon visar symptom använder vi skyddsutrustning.

Om provtagning för covid-19 utförs är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med anhörig via telefon. Anhöriga får möjlighet att ställa frågor och få information om när ett provsvar kan förväntas komma.

Vi meddelar anhöriga vid bekräftad smitta samt när provtagning skett vid misstänkt smitta.

Våra boenden

Så fort någon visar symptom använder vi skyddsutrustning.

När vi har bekräftade fall med covid-19 vårdar vi personen isolerat i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer använder skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta. I möjligaste mån separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med övriga personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

Vi kontaktar anhöriga när en kund blir smittad.

Om någon som bor i något av våra boenden får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med anhörig via telefon. Anhörig ska ha möjlighet att ställa frågor och få information.

Hemtjänsten

En del anhöriga är oroliga för att medarbetarna inom hemtjänsten ska föra smittan vidare mellan brukare. Personalen inom hemtjänsten har god vana att förebygga och hantera smitta så att den inte förs vidare.

Hemtjänstens mål är såklart att våra invånare som behöver stöd ska få träffa så få personer som möjligt, för att minska smittspridningen.

Våra kunder kommer att få stöd med det viktigaste. Det betyder att om många i personalen blir sjuka och vi inte lyckas få vikarier så prioriterar vi det som är allra viktigast. Det betyder att vi i en sådan situation tillfälligt kan behöva ställa in exempelvis städinsatser eller hjälp med tvätten. Skulle det bli aktuellt med inställda insatser meddelar vi alla berörda personer. Om kommunen ställer in ett besök så innebär det också att fakturan justeras, efter gällande regler.

Provtagning

I dagsläget är det läkarens uppgift att ordinera prover för att se om en person är konstaterat smittad av coronaviruset covid-19 inom våra verksamheter.

Den viktigaste åtgärden för att förhindra smitta är att personal stannar hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom. Enköpings kommun arbetar med olika lösningar för att kunna erbjuda provtagning för personal utifrån de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och region Uppsala. Personal inom vård och omsorg ska testas så snart de får symtom av covid-19.

Så meddelar vi

Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas. Vi kommer alltid meddela anhöriga när vi har bekräftat fall av smitta.

Om vi får ett bekräftat fall kommer vi också kontakta de som bor närmast den som blivit smittad. Det kan innebära att man bor på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess som skyddar patientens personliga integritet och vi kan därför inte ge detaljerad information om enskilda individer.

Det vi går ut med är bekräftade fall och vilket boende det rör sig om. Någon mer information ger vi inte ut när det gäller enskilda individer. Vi berättar också generellt kring hur vi jobbar med minskad smittspridning.