Lista över alla stiftelser och fonder

Kommunen har bland annat stiftelser inom det sociala området och utbildningsområdet. Du som invånare kan söka pengar ur en del av dem.

Om stiftelser

Enköpings kommun är förvaltare för 8 stiftelser. Stiftelser har allmännyttigt ändamål och följer ”Regler för hantering av stiftelser i Enköpings kommun” antagna av kommunfullmäktige den 16 maj 2016.

Sociala stiftelser

Vill du söka pengar ur stiftelserna? Svar på frågor och blanketter som gäller hittar du på sidan om våra sociala donationsfonder.

Sociala donationsfonder

Malmgrenska fonden

Fonden ska ge bidrag till behövande, ålderstigna makar. Först och främst till skomakare och jordbrukare, särskilt personer som länge bott i Enköping.

Lindholmska fonden

Fonden ska ge bidrag för boende till behövande änkor efter företagare, eller behövande änkor efter hantverkare, som bor i Enköping.

Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun

Stiftelsen ska bistå behövande i Enköpings kommun.

Stiftelser inom utbildnings­området

Anna & Rickard Nyström instiftade på 1930-talet fonder vars pengar ska användas till skolbarn och äldre.

Premiefond för flitiga skolbarn

Ur premiedonationsfonden ska det delas ut böcker eller pengar till barn i årskurs 1-9 "som i skolan visar god flit, intresse och vaksamhet i skolarbetet samt ett hedrande uppförande." Den som ansöker om medel ur fonden ska kunna visa att barnet ifråga uppfyller kriterierna genom motivering och rektors underskrift.

Ansökan för 2020 är öppen till och med 16 augusti.

Anna & Rickard Nyströms skoldonation Litslena

Donationen bör varje år använda hälften av sin avkastning till Litslenas skolbarn. Pengarna kan då gå till skolresor och premier till skolbarn. Den andra hälften av pengarna ska användas till en årlig utflykt med buss eller liknande för de gamla inom Litslena församling jämte de gamla vid ålderdomshemmet i Grillby.

Ansökan för 2020 är öppen till och med 16 augusti.

Anna & Rickard Nyströms skoldonation Hacksta

Donationen ska använda sin avkastning till en skolresa med buss eller båt vid läsårets avslutning eller under sommarmånaderna. Eventuellt kan man spara pengarna för den årliga resan till en dyrare långresa. Grillbyskolan har traditionellt sökt pengar ur fonden.

Ansökan för 2020 är öppen till och med 16 augusti.

Stiftelsen Skolmästarboställets donationsfond

Stiftelsen ska genom stipendier bidra till kostnaderna för i första hand studier och studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap för skolledare samt ordinarie och extra ordinarie lärare på gymnasiet och högstadieskolorna i Enköpings kommun.

Övriga stiftelser

Kontaktperson är ordförande i den lokalt valda nämnd som sköter utdelning av stipendier. Utlysning av stipendier sker i lokala tidningar. Någon ansökningsblankett finns inte.

Anders Perssons donationsfond

Donatorns vilja var från början, enligt ett gåvobrev daterat den 3 juni 1846, att donationen skulle trygga inrättandet och den fortsatta driften av en fast skolinrättning i Altuna församling.

Enligt ett beslut från Länsstyrelsen år 1959 ska donationen numera stödja Altunaungdomar i deras utbildning och strävan att bilda sig. Det kan handla om att en del av pengarna går till stipendier, och en del går till att stödja ungdomarna i deras frivilliga studiearbete. Så långt som pengarna räcker ska de också kunna gå till att erbjuda lokaler där ungdomarna fritt kan utföra sina studier.