Resultat och analys

Ta del av kvalitetsrapporter för olika verksamheter inom kommunen, exempelvis olika brukar­undersökningar eller andra resultat eller rapporter där kommunen visar upp vad vi är bra på liksom förbättrings­områden.

Hela kommunen

Demokrati

En av de grundläggande rättigheterna i en demokrati är att kunna göra sin röst hörd. Möjligheten att göra det är en del i KKiK-mätningen.

Delaktighet och påverkan

En fungerande demokrati kräver även att medborgare upplever att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Hur de upplever denna möjlighet kan ses som en värdemätare på den lokala demokratin. Ett av måtten i ”Kommunens kvalitet i korthet”, KKiK, handlar om hur väl kommunen gör det möjligt för kommuninvånarna att delta i kommunens utveckling. Vid mätningen 2017 fick Enköpings kommun resultatet 56 av 100 möjliga. Medelvärdet låg på 57, det lägsta värdet var 22 och det högsta 93. Jämfört med mätningen 2016, då Enköping låg på 52, har kommunen förbättrat sitt värde.

Ökat inflytande

Ett snarlikt mått finns i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Resultatet 2017 visar på ett höjt NöjdInflytandeIndex, NII. Kommunens resultat har ökat från 39 till 43 mellan åren 2016 och 2017. Värdet ligger över det genomsnittliga (40) för de 131 deltagande kommunerna. En förklaring till den positiva trenden kan vara att kommunen allt oftare använder sig av medborgardialog och digitala enkäter som kanaler för mellanvalsdemokrati. Dessa kanaler gör det enklare att vara delaktig. Brukarundersökningar vid förvaltningarna bidrar troligen också till det positiva resultatet. Och ett ökat intresse från medborgare att engagera sig i utvecklingen av sin kommun.

Medborgardialoger

Kommunen genomför under våren medborgardialoger i stadsdelen Västerleden i Enköping. Dialogerna sker med hjälp av en modell framtagen av forskare samt organisationen Sveriges kommuner och landsting. Förhoppningsvis kan modellen användas under kommande medborgardialoger, kompletterad med principer och checklistor. På det sättet kan kommunen jobba mer systematiskt med dialoger än tidigare och på så sätt ta fram bra och jämlika beslutsunderlag.

Kommunkompassen

Här finns vårt resultat i Sveriges kommuner och landstings kommunutvärdering Kommunkompassen 2018.

Ett bättre resultat

Enköpings kommun tar ett rejält kliv uppåt i Kommunkompassen, SKL:s kvalitetsmätning om kommunernas arbete utifrån ett invånarperspektiv. Vi får totalt 519 poäng av 800. Det är en ökning med 85 poäng jämfört med förra mätningen 2016.

– Vårt kvalitetsarbete handlar om att varje dag ha med oss vilka vi jobbar för, säger Peter Lund, kommundirektör. I varje möte, projekt och beslut ska invånarna, företagarna och besökarna stå i fokus. Jag är glad över de fina siffrorna men resan har bara börjat. Nu fortsätter vi arbeta för ökad kvalitet och tillgänglighet.

Några av våra förbättringar

Sedan förra mätningen har Enköpings kommun inlett ett målmedvetet förbättringsarbete med fokus på invånarna. Nedan beskrivs några av dem.

 • Kontaktcenter har inrättats som en väg in för invånare, företag och föreningar.
 • Vi har utvecklat vår ledningsfilosofi, ledarskapsutveckling och ledningskommunikation.
 • Vi har utvecklat vår politiska målstyrning för att vara ännu tydligare.
 • Vi har skapat fler och mer tillgängliga verksamheter – till exempel Öppet hus för bygglov och Dukat bord för företagarna.
 • Vi har utvecklat en service- och tillgänglighetsinriktad webbplats där resultat av kommunens arbete publiceras.
 • Vi har fler samarbeten som ska ge ökad nytta för invånarna. Exempelvis ett nytt Jobbcentrum, vårt arbete med Fyra Mälarstäder samt med medborgardialoger.

Enköpings resultat 2016 och 2018

Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom ett antal olika områden. Totalt bedöms kommunen på åtta områden som vart och ett kan ge 100 poäng, det vill säga 800 poäng totalt. 

Offentlig demokrati
 • 54 (2016)
 • 71 (2018)
Tillgänglighet och brukarorientering
 • 55 (2016)
 • 62 (2018)
Politisk styrning och kontroll
 • 54 (2016)
 • 71 (2018)
Ledarskap, ansvar och delegation
 • 42 (2016)
 • 67 (2018)
Resultat och effektivitet
 • 43 (2016)
 • 58 (2018)
Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
 • 55 (2016)
 • 60 (2018)
Ständiga förbättringar
 • 56 (2016)
 • 59 (2018)
Kommunen som samhällsbyggare
 • 66 (2016)
 • 71 (2018)

Totalpoäng

 • 434 (2016)
 • 519 (2018)

Enköping ligger över medel jämfört med andra kommuner som genomfört kommunkompassen. Av totalt 800 poäng fick Helsingborgs kommun 2017 det högsta resultatet hitintills på 668 poäng.

Alla resultat i kommunkompassen

Enköpings kommuns granskning i sin helhet på SKRs webbplats 

Jämförelse med andra kommuner i rapporten kommunkompassen 2018 (SKR)

Medborgar­undersökning

Här finns information om vårt resultat i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning hösten 2017.

Medborgarnas inflytande

Vi har ökat inom Nöjd-Inflytande-Index (NII) från 39 förra året till 43 i år. En av anledningarna till det är att vi uppfattas som snabba när det kommer till att gå ut med viktig information. I förhållande till resterande kommuner som har deltagit så ligger Enköpings kommun bättre till, betygsindex 40 respektive 43.

Leva och bo i Enköping

Inom Nöjd-Region-Index (NRI) är resultatet liknande från föregående år. Upplevelsen av trygghet utomhus har dock sänkts, förra året var siffran 57 och i år är den 51. I jämförelse med riksgenomsnittet ligger vi lika. Inom områdena utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter ligger vi dock högre än riksgenomsnittet.

Kommunens verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är även det oförändrat från förra året. Dock ligger vi lägre än riksgenomsnittet på området vatten och avlopp, där är riksenomsnittet 78 medan vi ligger på 66. I förhållande till förra årets undersökning så har vi sänkt oss från 75 till 66 inom vatten och avlopp.

Stöd för utsatta personer har sänkts från 56 till 46 jämfört med föregånde år och kultur har sänkts från 62 till 57. Kommunikation har sänkts från 69 till 65. Här är det främst tillgången till gång- och cykelvägar som påverkar resultatet.

Hela rapporten

Läs hela Medborgarundersökningen 2018 på SCBs webbplats

Arbetsmarknad och etablering

Etablering av nyanlända

Nu syns ett trendbrott i nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Fler nyanlända personer lämnar Arbetsförmedlingen för ett arbete.

I Enköpings kommun har andelen som etablerats ökat till 36 procent, 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag. Nationellt är andelen som etablerats 31 procent. Smartmålet i kommunstyrelsens nämndplan är att 43 procent ska etableras.

Statistik för 2017 och 2018

Arbetsförmedlingen i Enköpings kommun ser tydliga skillnader mellan 2017 och 2018.

 • 2017 hade 29,6 procent gått till studier eller arbete 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag
 • 2018 (till och med maj) har 36,1 procent gått till studier eller arbete 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag.

Arbetsförmedlingen menar att en stark arbetsmarknad påverkar, men de säger även att kommunen som organisation bidragit mycket till det fina resultatet tack vare extratjänsterna som erbjudits. Extratjänster är en statlig satsning som genomförts i kommunen.

Vatten, avlopp, gator och parker

Undersökningen "Kritik på teknik" om Enköpings vatten och avlopp Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Undersökning "Kritik på teknik" om Enköpings gator och parker Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Socialt stöd

Socialförvaltningens brukarundersökning 2019

Syftet med undersökningen

Sedan 2016 har socialförvaltningen medverkat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökning. Syftet med undersökningen är att få veta hur brukarna upplever kontakten med socialförvaltningen.

I undersökningen ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensam­kommande barn och ungdomar, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Brukarna har svarat anonymt.

Du kan läsa om och jämföra resultaten från år till år i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Socialförvaltningen har beslutat att delta i brukarundersökningen igen först 2021 för att få mer tid till analys och diskussion.

2019-års resultat

516 brukare har svarat på enkäten. Resultatet visar att 87 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Enkäten har erbjudits till:

 • vårdnadshavare eller ungdomar som är 13 år och äldre inom barn- och ungdomsvården, inklusive ensamkommande ungdomar (ej familjerätten)
 • brukare inom ekonomiskt bistånd
 • brukare inom missbruks- och beroendevården och övriga vuxna
 • brukare inom öppenvården för barn och familj samt vuxna
 • brukare inom budget- och skuldrågivningen.

Brukarna har svarat på frågor som hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren, om man förstår information som lämnas, vilken förståelse man möts av, om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras, i vilken grad man kan påverka typ av hjälp och om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen.

Läs och jämför resultaten i Kolada

Du kan läsa resultatet i sin helhet i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada finns resultat från enkäter som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige.

Kommun- och landstingsdatabasen i Koladas

Har du frågor?

Eva Nilsson, utvecklare

Telefon: 0171-62 51 98

E-post: eva.nilsson@enkoping.se

Vård och omsorg

Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, erbjuder en möjlighet att jämföra nyckeltal inom kommunernas och landstingens verksamheter. Resultatet kan följas från år till år på såväl övergripande nivå som för enskilda verksamheter. Uppgifterna i Kolada finns att läsa här:

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Undersökningen utförs av Socialstyrelsen och omfattar cirka 220 000 äldre personer som under våren fick en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Resultat i undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på Socialstyrelsens webbplats

Har du frågor?

Mattias Porsaeus, utvecklare

Telefon: 0171-62 59 91

E-post: mattias.porsaeus@enkoping.se

Webbplats

Prisbelönt webb

Enköpings kommuns webbplats enkoping.se lanserades 2016 och har vunnit utmärkelsen Sveriges bästa kommunwebb liksom prisats för bästa användbarhet.

Sveriges bästa kommunwebb

Internetworld gör varje år en topplista över de hundra bästa webbarna i Sverige. Enköpings externa webb, enkoping.se fick 2017 utmärkelsen bästa webb i kategorin kommuner. Webbplatsen ligger år 2018 kvar bland topp fem av Sveriges bästa kommunwebbar.

Internetworld topp 100 2017 på internetworlds webbplats

Internetworld topp 100 2018 på internetworlds webbplats

Bästa användbarhet

Publishingpriset, en jurybedömd tävling för webb, film, print och e-publikationer gav senhösten 2016 enkoping.se pris för bästa användbarhet.

Finalist i "Guldhanden"

 Sitevision heter det verktyg som enkoping.se är byggt i. Sitevision ger varje år ut ett pris för bästa webb i Sitevision. Priset kallas Guldhanden. Senhösten 2016 var enkoping.se en av tre finalister i tävlingen.

Näringsliv och företag

SKR:s Nöjd-Kund-Index 2018

2018 års Nöjd-Kund-Index från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att Enköpings kommun får ett högre betyg inom flera områden när lokala företag betygsatt kommunens service.

Det visar den årliga mätningen från SKL, Sveriges kommuner och landsting som presenterades i dag.

Enköpings kommun får ett totalt NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 62 vilket är en höjning jämfört med 2017. 62 motsvarar ett godkänt resultat. Enköpings kommun får ett högre servicebetyg inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll jämfört med 2017.

– Vi är på rätt väg men har en lång resa kvar. Vi ger oss inte förrän de lokala företagen är så nöjda med kommunens service att de rekommenderar andra att flytta hit. Samtidigt ska man förstå att det tar tid innan ett så pass genomgripande förbättringsarbete som verksamheterna gör och har gjort slår igenom i mätningar och rankingar, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Nya e-tjänster, öppet hus och Dukat bord

Enköpings kommun har genomfört flera satsningar för bättre service:

 • Införande av e-tjänster inom bygglov, digital bokningskalender och tydligare information på kommunens webbplats.
 • Livsmedelsmärkningen Smiley.
 • Öppet hus för bygglov och avlopp.
 • Startmöten för att hjälpa företagaren att göra rätt från början.
 • Mötesformen Dukat bord där företagare får träffa tjänstemän från kommunens olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.

– Det är bra att vi sakta men säkert ökar när det gäller hur nöjda företagen är med vår service men vi har en bit kvar. Vi är igång med ett förbättringsarbete inom organisationen och det ska fortsätta och utvecklas. Från den politiska ledningen kommer vi prioritera näringslivsfrågorna och driva på för att på olika sätt erbjuda tjänster och arbetssätt som kan ge företagen bättre service, säger Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om Enköpings kommuns utvecklingsarbete inom näringslivsfrågor

Om mätningen

Mätningen visar hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen görs enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100.

För Enköpings del kommer komplettering i efterhand att ske för området serveringstillstånd på grund av att alla ärenden inte har blivit inrapporterade i tid.

Om undersökningen och rapporten

Om undersökningen Insikt på skrs webbplats 

Hela rapporten: SKL:s Nöjd-Kund-Index på skrs webbplats

Kontaktpersoner

Cecilia Lööv, näringslivschef

Telefon: 0171-62 51 53

E-post: cissi.loov@enkoping.se

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande (M)

Telefon: 0171-62 62 12

E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Svenskt Näringsliv rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner

Här finns vårt resultat i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades den 24 september 2019.

Enköpings kommun kom på plats 105 av 290. Det är 15 placeringar bättre jämfört med 2018.

Rankning i Uppsala län

(placering i hela Sverige inom parentes)

 1. Knivsta kommun (29)
 2. Enköpings kommun (105)
 3. Älvkarleby kommun (170)
 4. Tierp kommun (174)
 5. Håbo kommun (175)
 6. Uppsala kommun (195)
 7. Heby kommun (226)
 8. Östhammars kommun (259)

Källa: Svenskt Näringsliv, foretagsklimat.se.

Framgångsnycklar

– Vi jobbar både strategiskt och operativt för att utveckla vårt stöd. Strategiskt genom att utveckla kommunens arbetssätt för att göra det enklare och operativt genom konkreta satsningar som ska göra företagarnas vardag smidigare. Dukat bord, e-tjänster och öppet hus är några exempel, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Enköpings kommuns satsningar för företagen:

 • Införande av e-tjänster inom bygglov, digital bokningskalender och tydligare information på kommunens webbplats.
 • Öppet hus för bygglov och avlopp.
 • Startmöten för att hjälpa företagaren att göra rätt från början.
 • Mötesformen Dukat bord där företagare får träffa tjänstemän från kommunens olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.
 • Smiley – premieringssystem för livsmedelsverksamheter.

Resultaten i Sverige

Läs hela rankningsresultatet på webbplatsen företagsklimat.se

Om Svenskt Näringslivs rankning

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Den ska visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankningen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat baseras främst på de betyg som 31 300 företagare från hela landet har satt på sin hemkommuns företagsklimat. I Uppsalaregionen är det 1 052 företagare som svarat på enkäten.

Betygen gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Statistisk från SCB (Statistiska centralbyrån) och UC (Sveriges största kreditupplysningsföretag) påverkar också rankningen.

För mer information och kontakt

Cissi Lööv, näringslivschef

Telefon: 0171-62 51 53

E-post: cissi.loov@enkoping.se

Platsen Enköping

Invånarna i Enköpings kommun om Enköping som plats

 • 72 procent är nöjda eller mycket nöjda med att leva och bo i kommunen. 6 procent uppger att de är missnöjda eller mycket missnöjda.
 • 49 procent är stolta över att leva och bo i kommunen. 15 procent är inte stolta.
 • 69 procent skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till eller besöka kommunen. 10 procent skulle inte rekommendera det.
 • 58 procent är uppvuxna i kommunen – 42 procent är inflyttade. Det främsta inflyttningsskälet är att man fått ett jobb i kommunen (25 procent). Andra vanliga skäl är att ens partner kommer från kommunen (14 procent), eller att man hittat ett bra boende (12 procent).
 • 45 procent säger att den främsta fördelen med att bo i kommunen är närheten och det geografiska läget. Andra vanliga fördelar är att kommunen och staden är lagom stor (25 procent) samt närheten till naturen (9 procent).
 • På en öppen fråga kan 86 procent återge kommunens slogan ”Sveriges närmaste stad”. Tre av fyra upplever att den i hög grad passar Enköpings kommun.
Illustration över vad Enköpingsbor tycker om Enköping. Se beskrivning ovanför bilden.

Bild: Stratvise/Novus

Mälardalsbor om Enköping

 • Vanliga spontana associationer om Enköping handlar om Enköpings slogan och varianter på ”nära" och "närhet”, samt om fina parker och grönområden.
 • 70 procent i Västerås och 67 procent i Uppsala kan peka ut Enköpings geografiska placering på en karta, och 49 procent av de som bor i det som brukar kallas för stor-Stockholm.
 • På en öppen fråga kan 61 procent i Västerås, 55 procent i Uppsalaoch 21 procent i stor-Stockholm återge kommunens slogan ”Sveriges närmaste stad”. 37 procent i Västerås, 30 procent i Uppsala och 17 procent i stor-Stockholm upplever att sloganen i hög grad passar Enköping.
 • Få uppger att de har någon högre kunskap om Enköping som stad eller kommun – 68 procent i stor-Stockholm uppger att kunskapen är låg, i Uppsala är det 45 procent och i Västerås 48 procent.
Illustration om vad Mälardalsbor tycker om Enköping. Se beskrivning ovanför bilden.

Bild: Stratvise/Novus

Om undersökningen

500 invånare i åldern 18–79 år intervjuades per telefon. För att ha jämförande siffror och få en uppfattning om vad invånare i närliggande kommuner har för bild av Enköping genomfördes också en webbundersökning bland 1 000 personer i åldern 18– 79 år i stor-Stockholm (norra), Västerås och Uppsala.

Har du frågor?

Kontakta Cajsa Möller, kommunikationsstrateg

Telefon: 0171-62 62 85

E-post: cajsa.moller@enkoping.se

Bäst att bo

Den 24 maj fick Enköping ta emot tidningen Fokus pris som fjärde bästa landsbygdskommun att bo i Sverige.

Positiv befolknings­utveckling

När Jönköpings högskola har gjort underlaget för Bäst att bo- rankingen har de tagit utgångspunkt i att en attraktiv kommun är en plats dit fler har flyttat än som flyttat därifrån.

Enköping som är en av de kommuner som rankas högt på listan har det gemensamt med andra på topplistan att vi har haft en positiv befolkningsutveckling under en längre tid. När människor flyttar från en plats påverkar det utvecklingen för alla dem som vill bo kvar och som faktiskt tycker att detta är den bästa platsen.

På samma sätt påverkas förutsättningarna ofta positivt på de platser som många vill flytta till. I Bäst att bo-rankingen samlas statistik från en rad olika källor för att illustrera skillnader i olika aspekter som påverkar vår livskvalitet.

Det finns fyra kategorier i rankingen; glesbygdskommun, landsbygdskommun, stadskommun och storstadskommun. Enköping är en av 164 landsbygdskommuner.

Här är det bäst att bo - hela listan på Fokus webbplats

Medarbetare

Högre HME än andra kommuner

Glädjande är också att medarbetarengagemanget (HME) precis som 2015 är högre (82) än genomsnittet för de kommuner som registrerar sina resultat i systemet Kolada.

– Det är väldigt glädjande att siffrorna visar det vi märker varje dag: att vi som jobbar på kommunen brinner för våra jobb och vill göra största möjliga skillnad för de vi är till för, säger kommundirektören Peter Lund.

Illustration som visar medarbetarengagemanget (HME) Se beskrivning ovanför och efter bilden.

Illustration över Medarbetarengagemanget (HME)

Motivation, ledning och styrning

Siffrorna för HME baserar sig på:

 • Motivation: Mitt arbete känns meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete och jag ser fram emot att gå till arbetet.
 • Ledarskap: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, visar förtroende för mig som medarbetare och ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.
 • Styrning: Jag är insatt i min arbetsplats mål, min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt och jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

Motivation är oförändrad på 82, ledarskap har ögat marginellt från 78 till 79 och styrning har backat marginellt från 85 till 84

Enköpings kommuns medarbetarundersökning 2019 Pdf, 429 kB. (Pdf, 429 kB)