En kortversion av årsredovisningen 2016

I kortversionen av årsredovisningen för 2016 kan du läsa en ledare från kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S), statistik om befolkning, politik och ekonomi, händelser från året som gått, delar av en finansiell analys och roliga siffror från nämnder, bolag och förbund

Ledare av Helena Proos (S): Samarbeten gör oss till en starkare kommun

Alla delar är lika viktiga för att ge bra service till de vi är till för. Vi samarbetar för att se vinningen av varandra, och det har vi lyft fram i verksamhetsplanen. Nu är det ett naturligt arbetssätt i kommunen – och ett tydligt fokus som vi ser resultaten av. Under året som gått har vi gjort mängder av bra saker för kommunen.

Här är några exempel:

Bygglovsarbetet är ett föredöme

Vi har jobbat hårt med förbättringsarbete på byggavdelningen. Handläggningstiderna för bygglov är betydligt kortare i dag än för ett år sedan: i snitt 4–6 veckor för ett komplett ärende. Vi har fler medarbetare och större öppenhet genom bland annat Öppet hus. Responsen är väldigt positiv!

Vård och omsorg får bra betyg

Inom vård och omsorg ger brukarna fina omdömen i NKI-undersökningen (nöjd kund-index). Vi har bra kvalitet i kommunen, och alla verksamheter får cirka 4 av 5 i betyg.

Närodlad och ekologisk mat i fokus

Förutom servicen är brukarna nöjda med maten, och bra mat är viktigt för många verksamheter. I vår upphand­ling av mat tar vi ansvar för miljön genom att fokusera på närodlade råvaror och fler ekologiska livsmedel.

Vi satsar på lärarlönerna

I skolan satsar vi extra på lärarlönerna för att behålla våra engagerade lärare, utöver den statliga satsningen. Det är en viktig fråga för att bli en riktigt bra skolkommun.

Central rättning av nationella prov

De senaste två åren har vi som en av ett fåtal kommuner infört central rättning av nationella prov för årskurs 3, 6 och 9 i svenska, matematik och engelska. Det ger en mer rättssäker bedömning, och är ett samarbete som gör att vi lär oss av varandra. Lärarna säger dessutom att det är ett roligare sätt att arbeta på!

Trygg hemgång för den enskilda brukaren

Hittills har 60 personer fått hjälp av vår satsning Trygg hemgång, där den som vårdats på sjukhus kan få hjälp och stöd när den ska flytta hem. Det ger bättre kvalitet för den enskilda brukaren.

Halverad sjukfrånvaro hos städservice

Städservice är en förebild för hur vi jobbar med att minska sjukfrånvaron. De har målmedvetet utvecklat sitt arbete under året och halverat sjukfrånvaron. Mycket imponerande!

Integrationen är en viktig utmaning

De senaste två åren har vi tagit emot många nyanlända. För att alla ska komma in i samhället är det oerhört viktigt att vi samarbetar. Skolorna gör ett fantastiskt jobb, och ett lika fint jobb gör integrationsenheten, social­tjänsten, överförmyndarkansliet och flera andra verk­samheter. Vår utmaning är att alla får en utbildning och ett arbete för att utveckla sitt allra bästa jag. Då behöver vi jobba ihop, och det är glädjande att se att vi gör det redan i dag.

Nu satsar vi på 2017

Tillsammans utvecklade vi vår kommun 2016, och de goda exemplen är många fler än de jag räknat upp.

Vi ska glädjas och lära oss av allt vi gjort. Tack alla ni som bidrog – nu satsar vi på ett ännu bättre 2017!

Statistik

Folkmängd 1 november 2016

42 753 personer

 • Kvinnor: 21 130 (cirka 49,4 procent)
 • Män: 21 623 (cirka 50,6 procent).

Kommunens yta

1 323,82 (kvadratkilometer)

Kommunens resultat 2016

48,5 miljoner kronor

Kommunens investeringar 2016

249,8 miljoner kronor

Mandatfördelning

Totalt antal mandat: 51

 • Socialdemokraterna (S): 16
 • Moderaterna (M): 11
 • Nystart Enköping (NE): 8
 • Centerpartiet (C): 5
 • Sverigedemokraterna (SD): 5
 • Liberalerna (L): 2
 • Miljöpartiet (MP): 2
 • Vänsterpartiet (V): 2

Varifrån kommer pengarna? (Belopp i miljoner kronor)

 • Kommunalskatt: 1835,6
 • Statsbidrag och utjämningsbidrag: 365,4
 • Bidrag: 322,8
 • Taxor och avgifter: 148,6
 • Övriga intäkter: 122,2

Året i korthet

Mars

 • Planer för hamnområdet 2016: I år förbättrar vi hamnområdet i Enköping.
 • Vi satsar på språkutveckling i grundskolan: Ett språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra alla ämnen från förskoleklass till och med årskurs 9.

April

 • Fredagsmöten ska förbättra företagsklimatet: Här är nästa steg för att skapa ett bättre företagsklimat, fredagsmöten mellan företagare, politiker och tjänstemän.

Maj

 • Kommunens nya webbplats: Nya enkoping.se ska göra det lättare för dig att hitta den service du behöver. Det finns också särskilda webbplatser för jobb, företag, turism och kommunens långsiktiga utveckling.
 • Lärarnas lärande nyckel till elevers framgång: Nu har Enköpings skolkommission lämnat sin rapport till kommunen. En av slutsatserna är att det mest effektiva sättet att höja elevernas resultat är att satsa på lärarnas lärande.

Juni

 • Hbtq-certifiering: Ingen ska känna sig särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Därför har Elevhälsan i grundskolan och förskoleteamet hbtq-certifierat sig.
 • Vandra och tyck till om Västerleden: Du som bor på Västerleden eller Lillsidan kan nu berätta och visa för kommunen vad du tycker är bra och vad som kan bli bättre.
 • Öppet hus för bygglov: Varje torsdag är du välkommen på öppet hus om du har frågor om bygglov eller är nyfiken på hur du gör en bygglovsansökan.

Augusti

 • Helgjobb till elever i årskurs 9: Tillsammans med företaget Ung Omsorg skapar kommunen helgjobb inom äldreomsorgen till ungdomar i årskurs 9.
 • Enköping tredje bäst på LSS: Enköpings kommun är Sveriges tredje bästa LSS-kommun.

September

 • Prins Daniel imponerades av Mer Energi: Den 12 september fick elever och personal på Hummelstaskolan besök av H.K.H. Prins Daniel.

November

 • Kultur för alla – i en hel vecka: På lördag är det invigning av Kulturveckan för alla. Det är en vecka fylld med spännande aktiviteter som är lättillgängliga och kostnadsfria.

December

 • Kunskaperna har förbättrats enligt PISA: Flera undersökningar om elevers kunskaper har presenterats på sistone. En som får mycket uppmärksamhet är PISA. Den visar att kunskaperna har förbättrats. Sedan den förra PISA-undersökningen för tre år sedan, har Enköpings kommun satsat extra på matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

Kommunfullmäktiges indikatorer

För att fullmäktige ska kunna följa upp om Enköping är på rätt väg mot de strategiska målen finns tio indikatorer. De grundar sig på följande fokusområden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, delak­tighet och kommunens information, effektivitet samt kundnöjdhet och kommunen som samhällsutvecklare. Indikatorerna mäts under mandatperioden och målet är att se en positiv trend.

Finansiell analys

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.


Koncernen

Kommunen

2016

28,3 procent

14,5 procent

2015

27,3 procent

12,7 procent

2014

27,1 procent

11,5 procent

2013

26,4 procent

12,0 procent

2012

28,7 procent

14,0 procent

Långfristiga skulder

Här är en jämförelse över kommunens långfristiga skulder de senaste två åren.

Långfristiga skulder

2016-12-31

2015-12-31

Netttolåneskuld (belopp i miljoner kronor)

2 108,2

2 021,0

Snittränta (senaste 12 månaderna)

1,5 procent

1,7 procent

Räntebindning

3 år

2,5 år

Del av räntebindning under 1 år

34,1 procent

42,7 procent

Kapitalbindning

2,3 år

3,0 år

Del av kapitalbindning under 1 år

31,2 procent

14,6 procent

Pensionsförpliktelser

Här är en jämförelse över kommunens pensionsförpliktelser de senaste fem åren.

Pensionsförpliktelser (miljoner kronor)

2016

2015

2014

2013

2012

Avsättningar till pensioner, exklusive särskild avtalspension

126,7

148,7

140,9

129,5

110,4

Avsättningar till pensioner, särskild avtalspension

0,0

0,2

0,7

1,3

2,0

Avgiftsbestämd ålderspension

62,0

56,0

54,7

50,5

49,3

Ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser intjänade före 1998

710,5

742,4

771,1

811,0

766,8

Totala pensionsförpliktelser

899,3

947,3

967,4

992,3

928,5

Siffror och statistik från nämnder, bolag och kommunalförbund

Kommunstyrelsen

4 458 aktiva företag fanns i kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden

84 procent av enkätsvaren var helt positiva till miljöbeslutens utformning.

Skolnämnden

3 300 lektioner genomförs varje vecka i grundskolan.

Socialnämnden

44 ansökningar om skuldsanering.

Tekniska nämnden

98 procent av energianvändningen i våra fastigheter är fossilfri.

Upplevelsenämnden

430 000 deltagartillfällen skapades av kommunens egen verksamhet.

Utbildningsnämnden

264 ungdomar feriearbetade sommaren 2016.

Vård- och omsorgsnämnden

2015 föddes nämndens yngsta kund och 1914 föddes nämndens äldsta kund.

Valnämnden

32 286 personer var röstberättigade vid senaste kommunvalet 2014.

Överförmyndarnämnden

Vi tog emot 129 ensamkommande barn.

Enköpings kommuns moderbolag AB

2 dotterbolag: AB Enköpings Hyresbostäder och Ena Energi AB.

AB Enköpings Hyresbostäder

440 lägenheter i produktion.

Ena Energi AB

81,9 procent är resultatet på kundnöjdhetsundersökningen.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo

840 utbildade personer i någon av räddningstjänstens utbildningar.

Kommunalförbundet Vafab Miljö

1,9 miljoner besökare på samtliga återbruk i Enköpings kommun, Västmanlands län och Heby kommun.