Naturreservat

Ska inte publiceras än. Kanske senare.

Vilka naturreservat är mest besökta i kommunen?

Fågellokalen och naturreservatet Hjälstaviken är det absolut mest välbesökta, med flera tiotals tusen besökare per år. Andra relativt välkända naturreservat är Härjarö med flera badplatser och bra friluftslivsfaciliteter, Vånsjöåsen med betade blomrika marker med utsikt över slättlandskapet kring Enköpingsåsen. Hårsbäcksdalen med Örsundaåns djupt nerskurna och frodiga ravin.

Vem beslutar om ett område ska bli naturreservat?

Oftast länsstyrelsen, men kommunen har också rätt att besluta om naturreservat.

Vem äger marken i naturreservaten?

Det varierar mellan områden. Ibland privata markägare, ibland kommunen eller stiftelsen, ibland är det staten som köpt in marken och ersatt den tidigare markägaren ekonomiskt.

Kommer det att bildas flera naturreservat i kommunen?

Det finns flera naturområden med så pass höga naturvärden att de skulle kunna motivera naturreservatsskydd. Det är dock en fråga om resurser, det kostar pengar att ersätta markägare och för att sköta området.

Finns det andra skydd av naturen?

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen, mindre områden, exempelvis skogsmark med ovanliga arter kan skyddas som biotopskyddsområde, då är det Skogsstyrelsen eller kommunen som beslutar. Nationalpark ger det starkaste naturskyddet. Den närmaste nationalparken Färnebofjärdens nationalpark ligger vid nedre Dalälven i grannkommunen Heby.

Hur sköts naturreservaten?

När man beslutar om ett naturreservat tar man fram en skötselplan. Skötselplanen ska se till att bevara den natur och de arter som behöver skyddas. Den ser också till att det finns anordningar för besökare på plats. En naturreservatsförvaltare, exempelvis länsstyrelsen eller Upplandsstiftelsen ansvarar för skötseln.