Avhopp från gymnasiet

Enligt skollagen har kommunen aktivitetsansvar för dig som inte har genomfört eller fullföljt utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

I Enköpings kommun pågår många insatser för dig som är ungdom och varken arbetar eller studerar. Du kan på olika sätt få hjälp med att fullfölja dina studier, göra praktik eller nå egen försörjning. Kommunens aktiva projekt är #jagmed och projekt Enter.

Arbetsmarknadsenheten

Vanliga frågor

Vad kan jag få hjälp med hos en studie- och yrkesvägledare?

Du kan bland annat få hjälp med att utreda och klargöra din situation, vidga perspektiv, göra en handlingsplan, få information om utbildningar, yrken och studieekonomi samt få svar på frågor om behörighet och betyg.

Vad kan arbetsförmedlingen hjälpa till med?

Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med olika aktiviteter, information, förberedelser inför anställningsintervjuer, arbetsmarknadsutbildning och att utvärdera tidigare kunskaper.

Vilka arbetar med kommunens aktivitetsansvar?

Det är arbetsmarknadsenheten (AME) som arbetar med kommunens aktivitetsansvar (KAA). AME har sin verksamhet på Ekebygatan 2 i Enköping.

För vem gäller KAA?

KAA gäller för dig som är under 20 år, folkbokförd i kommunen och har fullgjort din skolplikt.

#jagmed

Bakgrund

Ungdomar som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Därför startar tre mellansvenska regioner projektet #jagmed, som ska få fler unga att gå klart gymnasiet eller komma in på arbetsmarkaden.

Regionerna får därför 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till projektet. Enköpings kommun deltar i projektet genom en satsning på utbildningsförvaltningen. Annika Sagström och Lisa Ekehult ska under de närmaste åren ta fram samverkansformer och strukturer för att förhindra avhopp från gymnasieskolan.

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat utanför utbildning eller arbetsmarknad eller riskerar att hamna utanför. Projektet #jagmed ska bidra till att tidigt fånga upp ungdomar och ge dem stöd att gå tillbaka till skolan eller komma in på arbetsmarknaden.

Projektet kan också rikta sig till personal som i sin yrkesroll arbetar med ungdomarna. Det kan till exempel handla om att personalen ska få kompetensutveckling. I mötet med ungdomarna kommer projektet också att driva ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och tillgänglighet och motverka diskriminering.

Aktörer

Det är Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), Regionförbundet Uppsala län och ett 40-tal kommuner och andra aktörer som har lämnat in en gemensam ansökan till Europeiska socialfonden (ESF). Nu är det klart att projektet får 63 miljoner kronor av fonden.

Dessutom bidrar aktörerna själva med 27 miljoner kronor. Totalt blir det alltså 90 miljoner kronor som ska användas till ett 30-tal delprojekt med det gemensamma namnet #jagmed. Region Östergötland leder och samordnar det projektet, som startade den 1 september och pågår under drygt tre år.

Kontakt

Annika Sagström, Projektledare
Telefon: 0171-62 64 87
E-post: annika.sagstrom@enkoping.se

Projekt Enter

Samverkansparter

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Metod

Arbetscoacher kommer att ge stöd till deltagarna i grupp samt enskilt.

Målgrupp

Unga vuxna i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning och som tidigare deltagit i projekt Enter.

Tidsperiod

2015-11-01 till 2016-06-30.

Kontakt

karolina.mark@arbetsformedlingen.se

Fördjupning

Skolverkets webbplats

Skolverkets allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Riksdagens förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar