Skolskjuts för elever i vald grundskola

Här hittar du som har ditt barn i en vald grundskola information om skolskjuts.

Ansök om skolskjuts för elever i vald grundskola

Kan mitt barn få skolskjuts?

En elev som är folkbokförd inom Enköpings kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven väljer att gå i annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven, eller om eleven går i en skola i en annan kommun. Du kan dock få avslag på din skolskjutsansökan om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår, så som:

  • Ändring av befintlig färdplan för skolskjuts .
  • Anordnande av ny transport.
  • Högre kostnader

Fri skolskjuts ska beviljas om eleven kan:

  • Åka med befintlig skolskjuts i form av linje- eller entreprenörsbuss, som ändå passerar en plats där eleven kan stiga på bussen samt elevens skola.
  • Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts enligt grundkriterierna till en anvisad skola och ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte uppkommer.

Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts även om en tur passerar en plats där eleven kan stiga på bussen och avståndskriterierna uppfylls.

Om barnet bara går antingen på morgonfritids eller fritids efter skoldagens slut, kan man få skolskjuts den busstur som passerar hemadressen och är i direkt anslutning till skolschemat slut.

Omvänd skolskjuts

Med omvänd skolskjuts menas att du som bor i Enköpings tätort men går i skolan i en kransort kan ansöka om skolskjuts. Skolskjutsen sker med skolbuss.

Tänk på att ditt barn behöver ha en bekräftat plats på en kransortsskola innan du ansöker om omvänd skolskjuts. Du ansöker om omvänd skolskjuts i vår e-tjänst.

Omvänd skolskjuts erbjuds bland annat för att avlasta skolorna i Enköpings tätort, och samtidigt förstärka elevunderlaget i kransortsskolorna.

Hur överklagar jag beslutet?

Du kan överklaga enligt laglighetsprövning.

Vem får överklaga?

Beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet gäller.

Till vem skickar du överklagandet?

Din överklagan ska vara skriftlig och ställd till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

E-post till förvaltningsrätten: forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Inom vilken tid ska du överklaga?

Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
  • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att förvaltningsrätten tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet men kan ogiltigförklara beslutet.

Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Om en domstol har upphävt kommunens beslut om skolskjuts, ska kommunen fatta ett nytt beslut i det enskilda fallet.