Skolvalet till förskoleklass avslutat

Publicerad 2019-03-08

Nästan alla får önskad skola inför höstterminen. Placeringsbrev når alla familjer per post under vecka 11.

Skolvalet till förskoleklass hösten 2019 var öppet i november-december förra året. Av de 519 barn i Enköpings kommun som ska skolplaceras inför hösten var det 351 som gjorde ett aktivt val av skola. Av dessa får 343 sina förstahandsval och 5 sina andrahandsval.

Alla familjer som inte gjort ett aktivt skolval har fått placering i skolan som ligger i det placeringsområde där de bor. Placeringsområdena är Enköpings sätt att uppfylla skollagens formuleringar om att alla elever har rätt till plats i en skola nära hemmet.

Nya riktlinjer och nytt IT-system

I höstas antog skolnämnden nya riktlinjer för hur elever ska placeras i valet till förskoleklass. En växande befolkning har gjort att det numera kan finnas fler barn som söker till en skola än vad skolan har plats för. I första hand ska eleverna som bor inom ett placeringsområde få plats på skolan. I andra hand erbjuds platser till andra sökande. Dessa platser fördelas enligt principen om relativ närhet, där den elev som skulle få längst till en alternativ skola blir den som får plats först. För att stödja placeringen av elever enligt den relativa närhetsprincipen har utbildningsförvaltningen köpt in ett IT-system som redan används av många andra kommuner och som räknar ut avståndet mellan bostad och skola.

Syskonförtur försvinner

I skolnämndens antagna riktlinjer finns syskonförtur med som nästa kriterium efter placeringsområdet och den relativa närheten. Det betyder att syskonförtur skulle bli aktuell först när två elever bor utanför en skolas placeringsområde och på exakt samma avstånd från skolan (till exempel i samma portuppgång). Om bara en skolplats fanns ledig skulle då den elev som redan har syskon på skolan gå före den som inte har det.

En dom i kammarrätten mot Uppsala kommun har slagit fast att syskonförtur strider mot skollagen. Uppsala kommun överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, som nyligen valde att inte ta upp fallet för prövning. Det betyder att kammarrättens dom står fast och blir vägledande.

Utbildningsförvaltningen i Enköping kommer att föreslå för sin nämnd att avskaffa syskonförturen vid nästa nämndsammanträde. I placeringen av elever inför hösten har syskonförturen inte tillämpats. Vi har gjort en noggrann kontroll och kan konstatera att syskonförtur i år inte skulle ha påverkat utfallet i skolvalet i något fall. Det är alltså ingen elev som missat en skolplacering i år på grund av att syskonförturen tas bort. De få elever som inte har fått sina skolval uppfyllda i år, skulle inte ha fått det genom syskonförtur heller.

Förskoleklass obligatorisk

Från och med hösten 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Den var tidigare frivillig, men nu ska alla barn gå i förskoleklass om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

Mer information om skolan

Alla familjer får placeringsbeslut med posten under vecka 11. Om någon vill ändra sitt val av skola i efterhand får familjen ta kontakt med den önskade skolan och ansöka om ett skolbyte, på samma vis som vid skolbyten under pågående läsår eller som vid skolbyten i andra årskurser än förskoleklass.

Skolorna kommer att skicka välkomstinformation till sina blivande elever inför höstterminens start.

Friskolorna sköter sina egna skolval och administrerar sina elever.

Den som har frågor om skolvalet kan kontakta kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00.

Enköping