Så handlägger vi ett klagomål

Här berättar vi kort om hur vi på miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar när vi tar emot ett klagomål.

När klagomålsblanketten kommer in

När vi har tagit emot klagomålsblanketten kontaktar vi den fastighetsägare eller verksamhetsutövare som du uppger har orsakat störningen. Den som klagomålet riktar sig till får en kopia på klagomålsblanketten och har ett par veckor på sig att skicka en en svarsblankett.

När vi får svarsblanketten, tar vi del av synpunkterna och gör en bedömning om ärendet är befogat och kan fortsätta att handläggas med stöd i miljöbalken. 

Förutsättningar för handläggning 

  • Klagomålet måste gälla ett område som vi har tillsyn över. Miljöbalken (1998:808) är den lagstiftning som styr vårt arbete. Fastighetsägaren och de som driver en verksamhet ska ha kunskap om hur deras verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. De ska också kunna visa att de gjort nödvändiga åtgärder för att verksamheten inte ska orsaka olägenheter.
  • Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra hälsorisk. Lagstiftningen i miljöbalken definierar olägenhet för människors hälsa som "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".
  • Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare, men upphört, handläggs inte.

Frågor vi inte handlägger

  • Arbetsmiljöfrågor. Kontakta Arbetsmiljöverket.
  • Ordningsfrågor som till exempel lösspringande djur och stökiga personer i offentlig miljö. Kontakta Polisen.
  • Tomgångskörning som inte orsakar hälsoproblem eller buller inomhus. Kontakta Polisen.
  • Synpunkter på boendemiljön som till exempel slitage och estetiska frågor. Kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.
  • Allmänna frågor om sophantering och renhållning. Kontakta Vafab Miljö.
  • Djur som du misstänker far illa. Kontakta Länsstyrelsen

Du kan vara anonym

Du kan lämna in klagomålet anonymt, men då kan det bli svårare att utreda och vi kan inte återkoppla till dig vad som händer i ärendet.