Höjningen av vatten- och avloppstaxan fortsätter

Publicerad 2019-03-20

Den 27 mars tar tekniska nämnden beslut om taxorna för 2020.

Vatten- och avloppstaxan föreslås höjas med 13 % jämfört med 2019. För en normalstor villa blir därmed avgiften 9 150 kronor för 2020.

Många investeringar väntar

- Anledningen är att kommunens va-anläggningar och ledningar är i stort behov av renovering. Dessutom står kommunen inför många investeringar, till exempel pumpstationer. Vi har också ett stort behov av att öka takten på omläggningar av gamla ledningar för att undvika läckor och kvalitetsproblem, säger Danielle Littlewood, va-chef i Enköpings kommun.

Kommunen planerar också för ett nytt reningsverk för avloppsvatten och nya anläggningar för dricksvattnet.

Enköping växer

I takt med att Enköping växer med nya verksamheter och bostadsområden behöver va-nätet förstärkas med nya vattenledningar och pumpstationer.

Under 2018 har kommunen till exempel byggt ut ledningar till Bahco, Hagalund, Älvdansen, Gamla Nynäs och Skolsta.

Höjda lagkrav påverkar taxan

Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening skärpts. Det är en av flera anledningar till att kommunen nu planerar för ett nytt reningsverk.

Även dricksvattnet har under senare år fått höjda säkerhetskrav. Vattenverket i Vånsjöbro har under hösten 2018 renoverats för att möta dessa höjda säkerhetskrav.

Byte av vattenledning till Örsundsbro

Ett exempel på förbättringar under 2018 bytte kommunen ut en del av vattenledningen till Örsundsbro. Ledningen har under många år orsakat läckor och var i stort behov av att bytas ut.

Va-taxan lagstyrd

Va-verksamheten får enligt va-lagstiftningen inte gå med vinst. Därför är det bara nödvändiga kostnader som får påverka va-taxan.

Taxorna ses över varje år och vissa justeringar kan behöva ske. Det är slutligen Kommunfullmäktige som tar beslut om kommunens taxor i juni 2019.

Foto: Pixabay