Ord som används vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp

Inom området vatten och avlopp används ett antal begrepp som du behöver känna till när du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och/eller avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Utifrån lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) avgör kommunen vilka områden som ska vara verksamhetsområde. Det är fullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller för anslutningen.

ABVA

ABVA betyder "Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) i Enköpings kommun". Det är ABVA:n som bestämmer kommunens och kundernas rättigheter och skyldigheter mot varandra inom ett verksamhetsområde.

Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)PDF (pdf, 109 kB)

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas ihop med kommunens ledningar. Vi meddelar dig förbindelsepunktens placering så fort den är klar. Alla installationer innanför förbindelsepunkten är fastighetsägarens ansvar. Undantag gäller för vattenmätare och för de som har en pumpstation för lågtrycksavlopp.

Servisledning

Servisledningen är fastighetens ledning fram till förbindelsepunkten. Du får själv bekosta och bygga vatten- och avloppsledningarna från huset fram till förbindelsepunkten. För detta krävs en bygganmälan. Kontakta kommunens kontaktcenter för information om bygganmälan.

Vatten- och avloppstaxa

När den allmänna Va-anläggningen är klar i ett utbyggnadsområde och förbindelsepunkt är upprättad, faktureras alla fastighetsägare en anläggningsavgift enligt gällande taxa. Fastighetsägaren betalar sedan årlig avgift när fastigheten kopplats in.

Vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Den ska du läsa av på hösten varje år och rapportera in resultatet till kommunens vatten- och avloppsavdelning. 

Vattenmätare