Kostnader för att ansluta kommunalt vatten och avlopp

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen. Avgiften går till att täcka kommunens kostnader för att bygga ut nätet.

Avgifter

Du som äger en fastighet betalar i de flesta fall följande avgifter när du ansluter fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet:

Avgifter

Beskrivning

Kostnader

Kommunen drar fram ledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

40 507 kronor per uppsättning (i en uppsättning ingår ledningar för både vatten, spillvatten och dagvatten)

Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

30 380 kronor per uppsättning förbindelsepunkter (i en uppsättning ingår ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten).

Antal lägenheter*

30 380 kronor per lägenhet

Tomtyta

46 kronor per kvadratmeter**

 

* Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.

** Om du har en väldigt stor tomt behöver du i vissa fall inte betala för alla kvadratmeter. Avgifter för tomtyta kan inte bli större än summan av de andra tre avgifterna. 

Exempel med en villa

Det här exemplet gäller för en villa med 800 kvadratmeter tomtyta, som vill ansluta sig till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten och drar fram ledningar till förbindelsepunkterna.

Exempel villa

Detta betalar du för

Avgift

Ledningar till förbindelsepunkter

40 507 kronor

Förbindelsepunkter

30 380 kronor

En lägenhet

30 380 kronor

Tomtyta

800 x 46 = 36 800 kronor

 

Anslutningsavgiften för 2018 blir då 138 067 kronor.

Ordlista

  • Dagvatten är ett samlingsnamn för till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.
  • Förbindelsepunkt är där fastighetens ledningar möter kommunens vatten- och avloppsnät.
  • Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.
  • Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.

Mer information finns i den fullständiga vatten- och avloppstaxan (pdf, 3.6 MB) för Enköpings kommun.