Faktura, avgifter, va-taxa och bestämmelser

Du som äger en fastighet och är ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnätet betalar både en fast årlig avgift och för hur mycket du gör av med.

Va-fakturan

Vad ingår i fakturan?

Avgiften för vatten och avlopp innehåller både fasta och löpande delar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten kan vara vatten som spolats i toaletten, från dusch, tvättmaskin eller från disken.

Hur ofta ska jag betala för vatten och avlopp?

Du betalar för fyra månader i taget. Du kommer att få din faktura i april, augusti och december.

Vad betyder fakturan?

va-faktura

1. Förbrukning vatten och spillvatten

I den här delen syns hur mycket vatten och spillvatten som du har använt. Mätarnumret står på din vattenmätare och är din "identitet" i det här sammanhanget. Årsförbrukningen utgår ifrån hur mycket vatten du använde förra året.

a) Faktisk förbrukning

På den här raden står hur mycket du faktiskt använde under den förra perioden.

b) Beräknad förbrukning

På den här raden har vi utgått från din avläsning och beräknat hur mycket vatten du kommer att använda under den kommande perioden utifrån din nya årsförbrukning.

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som spolas från din bostad. Det kan vara vatten som spolats i toaletten, från dusch, tvättmaskin eller från disken.

2. Fast avgift vatten och spillvatten

Du betalar också en fast avgift för ditt vatten och spillvatten. Avgiften betalas av alla och täcker kostnader för vatten- och reningsverk, personal, administration, planering och fakturering.

3. Fast avgift dagvatten

Du betalar också en fast avgift för dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är det regnvatten som rinner från ditt tak ner i dagvattenledningarna. Du betalar också för att vattnet på gatan ska kunna rinna ner i brunnar och ledas vidare i ett dagvattennät. Det är en kostnad som delas av många.

Avgifter, va-taxan och bestämmelser

Du som äger en fastighet som är ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnätet betalar en avgift till kommunen. Det är pengar som används till att driva, underhålla och förnya vatten- och avloppsnätet. Avgiften används också för att sköta och förnya vatten- och avloppsverk.

Årlig avgift för en villa

De flesta villor inne i tätorterna är anslutna till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Avgiften är uppdelad i tre fasta delar och en rörlig del. Den rörliga delen kan du själv påverka eftersom du betalar för det vatten du förbrukar. Du som äger en villa betalar följande avgifter:

Årlig avgift för villa:

Beskrivning

Kostnader

Det vatten som du använder

25,63 kronor per kubikmeter

Fast avgift för vatten och spillvatten

3 575 kronor per år

Fast avgift för dagvatten för en fastighet

420 kronor per år

Fast avgift för dagvatten för del av gata

257 kronor per år

En normalvilla förbrukar 150 kubikmeter vatten. Den totala årliga avgiften för normalvillan blir då 8 097 kronor.

Va-taxan

Avgiften beslutas av kommunfullmäktige varje år. Kommande år behöver va-taxan höjas.

Taxan för vatten- och avlopp 2019PDF (pdf, 4 MB)

Varför behöver va-taxan höjas?

Kommunens va-anläggningar och vattenledningar är i stort behov av renovering. Va-anläggningar är t.ex reningsverk och pumpstationer. Dessutom står vi inför många investeringar, till exempel fler pumpstationer och att vi ska öka takten på att byta ut gamla ledningar för att undvika läckor och problem med vattenkvaliteten.

Vi planerar också för ett nytt reningsverk för avloppsvatten och nya anläggningar för vårt dricksvatten.

Vi har samma behov av renovering och investering inom vatten- och avloppsområdet som många andra kommuner i Sverige.

Höjningen ska täcka framtida behov

Vi har kartlagt behoven av nya va-anläggningar och vattenledningar. Utifrån det har vi planerat vilka åtgärder som behöver göras, när de ska göras och vilka kostnader de för med sig. När både kartläggningen och planeringen gjorts har vi kunnat se hur va-avgiften påverkas.

Höjningen sker över lång tid

Eftersom behovet av investeringar är stort och höjningen inte ska bli alltför smärtsam har vi slagit ut de beräknade kostnaderna över en tioårsperiod. Över en tioårsperiod kommer taxan att behöva fördubblas.

För en normalstor villa blir va-avgiften 8 100 kronor för 2019.

Enköping växer

I takt med att Enköping växer med nya verksamheter och bostadsområden behöver va-nätet förstärkas med nya vattenledningar och pumpstationer.

I år har vi till exempel byggt ut ledningar till Bahco, Hagalund, Älvdansen, Gamla Nynäs och Skolsta.

Höjda lagkrav påverkar taxan

Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening skärpts. Det är en av flera anledningar till att kommunen nu planerar för ett nytt reningsverk.

Även dricksvattnet har under senare år fått höjda säkerhetskrav. Vattenverket i Vånsjöbro har under hösten 2018 renoverats för att möta dessa höjda säkerhetskrav.

Exempel på förbättringar: Byte av vattenledning till Örsundsbro

Under hösten 2018 byttes vattenledningen till Örsundsbro ut. Ledningen har under många år orsakat läckor och var i stort behov av att bytas ut.

Va-taxan är lagstyrd

Va-verksamheten får enligt va-lagstiftningen inte gå med vinst. Därför är det bara kostnader som får påverka va-taxan.

Allmänna bestämmelser (ABVA)

I Enköpings verksamhetsområden för vatten och avlopp gäller "Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA). Det är ett dokument som har beslutats av kommunfullmäktige. Där finns information om dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Enköpings kommun.

Kostnader för att ansluta kommunalt vatten och avlopp

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen. Avgiften går till att täcka kommunens kostnader för att bygga ut nätet.

Avgifter

Du som äger en fastighet betalar i de flesta fall följande avgifter när du ansluter fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet:

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Kostnader

Kommunen drar fram ledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

41 192 kronor per uppsättning (i en uppsättning ingår ledningar för både vatten, spillvatten och dagvatten)

Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

30 894 kronor per uppsättning förbindelsepunkter (i en uppsättning ingår ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten).

Antal lägenheter*

30 894 kronor per lägenhet

Tomtyta

47 kronor per kvadratmeter**


* Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet, i de fall det finns köks- och hygienutrymmen. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.

** Om du har en väldigt stor tomt behöver du i vissa fall inte betala för alla kvadratmeter. Avgifter för tomtyta kan inte bli större än summan av de andra tre avgifterna.

Exempel med en villa

Det här exemplet gäller för en villa med 800 kvadratmeter tomtyta, som vill ansluta sig till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten och drar fram ledningar till förbindelsepunkterna.

Skriv tabellbeskrivning här

Detta betalar du för

Avgift

Ledningar till förbindelsepunkter

41 192 kronor

Förbindelsepunkter

30 894 kronor

En lägenhet

30 894 kronor

Tomtyta

800 x 47 = 37 600 kronor


Anläggningsavgiften för 2019 blir då 140 580 kronor.

Ordlista

  • Dagvatten är ett samlingsnamn för till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.
  • Förbindelsepunkt är där fastighetens ledningar möter kommunens vatten- och avloppsnät.
  • Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.
  • Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.